Deze werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat in de periode van 15 maart 2021 tot en met 15 april 2021 gedurende 2 dagdelen de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.

Stukken ter inzage

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2021 tot en met 8 maart 2021 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Oosterhout. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs via 06 52 79 40 46.

Reageren

U kunt vanaf 25 januari 2021 tot en met 8 maart 2021 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.
U dient het bezwaarschrift te richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat Hoor- en Adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende onderdelen bevatten (volgens artikel 6:5, lid 1 Awb):

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het bestreden besluit;
  • de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 Awb kan degene die een bezwaarschrift indient, bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Kennisgeving ontheffing seismisch onderzoek, stiltegebied Willemspolder

Zie ook