Algemeen

Gelet op het bepaalde in artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening maken Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat Provinciale Staten van Noord-Brabant op 5 november 2021 met toepassing van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening het provinciaal inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van Wijzigingen” behorende bij het inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”.

De Maaslijn is de (grotendeels) enkelsporige treinverbinding Nijmegen – Venlo – Roermond. De Maaslijn verbindt economische centra in het oosten en zuiden van Nederland en loopt door de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het project “Opwaardering Maaslijn” heeft als doel om op baanvak Nijmegen – Venlo – Roermond een robuuste dienstregeling uit te kunnen voeren en bij te dragen aan verduurzaming. Hiervoor vindt onder andere een volledige elektrificatie van de Maaslijn plaats, waarvoor onderstations en bovenleidingen moeten worden gerealiseerd. Ook wordt op een aantal locaties het huidige enkelspoor verdubbeld.
Om de maatregelen ruimtelijk mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast. Voor de realisatie van de maatregelen in de provincie Gelderland is dit niet nodig.

Het plangebied voor het inpassingsplan van de Provincie Noord-Brabant ligt in de gemeenten Cuijk en Boxmeer. Het plangebied behelst het gebied waar de fysieke maatregelen ten behoeve van het project “Opwaardering Maaslijn” zijn voorzien. De plangrenzen van het inpassingsplan zijn bepaald door:

  • de ligging van de bestaande spoorbaan;
  • het ruimtebeslag van de te realiseren spoormaatregelen;
  • het ruimtebeslag die voor het mitigeren of compenseren van (milieu)effecten noodzakelijk zijn;
  • aansluiting op vigerende aangrenzende bestemmingsgrenzen en kadastrale grenzen.

Inzage stukken

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan met bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022.

  • Het provinciaal inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” is in te zien: digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.9930.ipMaaslijn-va01en via de link: www.brabant.nl/ipMaaslijn
  • U kunt de stukken downloaden bij de link: www.brabant.nl/ipMaaslijn

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeentehuis van Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV, te Cuijk;
  • Gemeentehuis van Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX, te Boxmeer;
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV te ’s-Hertogenbosch     

Indien u de stukken analoog wil inzien, neem dan contact op met de heer C. Oomens, bereikbaar via tel. 06-15826454 of COomens@brabant.nl om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Beroep

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij binnen de in de wet gestelde termijn van zes weken een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan.
Het besluit tot vaststelling wijzigt het provinciaal inpassingsplan ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Door eenieder kan ook tegen deze wijzigingen, opgenomen in voormelde “Staat van wijzigingen” beroep worden ingesteld.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd.

Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Hiervoor is een DigiD vereist.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).

Op dit besluit tot vaststelling van bovenvermeld inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).

Verzoekschriften dienen te worden gericht aan:
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Meer informatie over het instellen van beroep treft u aan op www.raadvanstate.nl . Klik op ‘Publicaties’ en daarna op ‘Brochures’.

Vervolg

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet inwerking totdat op dat verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de ter inzage liggende documenten kunt u contact opnemen met de heer C. Oomens, tel. 06-15826454 (email: COomens@brabant.nl).

 

Contact

Kennisgeving inzake vaststelling provinciaal inpassingsplan Opwaardering Maaslijn