Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) hebben 3 maart 2021 het door het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel gewijzigd vastgestelde projectplan 'Beekherstel Reusel, traject Baarschot-Diessen' goedgekeurd.

Projectplan

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen om de hydrologische omstandigheden en de kwaliteit van de bodem en het (grond)water te verbeteren in het beekdal van de Reusel voor het traject Baarschot-Diessen.
GS hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project 'Beekherstel de Reusel, traject Baarschot-Diessen', hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat GS bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek hebben op 9 februari 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe brug en drie visliften, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, het kappen van twee bomen en het aanleggen van een in/uitrit.

Ter inzage

Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan, de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, de omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien vanaf 11 maart 2021 tot en met 21 april 2021 op deze pagina onderaan bij Documenten en bestanden. Wilt u de stukken analoog inzien, maak dan een afspraak met Suzan van der Horst via: 06 18 53 77 97 of svdhorst@dommel.nl (dit in verband met de corona maatregelen). Dit is mogelijk (op werkdagen tijdens kantooruren) op de volgende locaties:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Hilvarenbeek, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek

Beroep instellen

Schriftelijk

U kunt vanaf 11 maart tot en met 21 april 2021 schriftelijk beroep instellen via:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • dagtekening;
  • vermelding van het besluit waartegen het beroep wordt ingesteld en de gronden waarop het beroep berust;
  • Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.

In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

Digitaal

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via Digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor heeft u DigiD of eIDAS nodig.

Openbare voorbereidingsprocedure

Het ontwerp van het projectplan, inclusief de m.e.r.-beoordelingsbesluiten, en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben gelijktijdig 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen op het projectplan en/of de omgevingsvergunning ingediend.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan en het goedkeuringsbesluit niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Suzan van der Horst via 06 18 53 77 97of svdhorst@dommel.nl. Op raadvanstate.nl vindt u meer info over:

Contact

Projectplan Waterwet Beekherstel Reusel, Baarschot-Diessen

Zie ook