Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 20 augustus 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r-beoordeling

In de oostelijke deel van de Kampina worden diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het natuurlijke watersysteem in de Logtse velden en Smalbroeken te verbeteren.

Genomen besluiten

Gedeputeerde Staten hebben op 13 mei 2019 besloten op de realisering van het project “Kampina fase 2”, - thans aangeduid als “Kampina Zuidoost” - hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid.
Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het bevoegd gezag de volgende besluiten in ontwerp genomen:

 • Burgemeester en wethouders van Boxtel de ontwerp-omgevingsvergunning, onderdeel bouwen
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming)
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp-ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied)

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordeling, de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen, de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en de ontwerp-ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied) en bijbehorende relevante stukken zijn digitaal in te zien van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019.

Op werkdagen kunt u de stukken tijdens openingstijden ook inzien bij:

 • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
 • Gemeentehuis van Boxtel, Markt 1 te Boxtel
 • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Reageren

Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan Waterwet, de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen, ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en de ontwerp-ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied).

 • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier
 • U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging
 • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “Kampina Zuidoost, C 2249347“.
 • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Eric Schellekens, via 0411-618618 of (email: eschellekens@dommel.nl)

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het projectplan Waterwet, danwel de omgevingsvergunning onderdeel bouwen, de vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) of de ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.

Vervolg

Het projectplan Waterwet, de omgevingsvergunning onderdeel bouwen, de vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming), de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en de ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (stiltegebied) zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan Waterwet behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Bezwaar m.e.r.-beoordeling

Op 9 juli 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap, op basis van een aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is nu geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eric Schellekens, via 0411-618618 of (email: eschellekens@dommel.nl).

Contact

Kampina Zuidoost

Zie ook

Documenten en bestanden (22)

Open Links Sluit Links