Op 29 oktober 2019 heeft de provincie de door RWE Windpower Netherlands B.V. aangevraagde omgevingsvergunning voor bouwen, uitvoeren van een werk, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het verrichten van een andere activiteit met invloed op de fysieke leefomgeving (OBM m.e.r.-beoordeling) verleend. De omgevingsvergunning, met kenmerk 4587379, ziet op het oprichten van 4 windturbines kadastraal bekend gemeente Dinteloord, sectie A, perceelnummers 417, 700, 701 en 737.

Op 2 augustus 2021 heeft de provincie van een juridisch adviesbureau namens 6 appelanten een verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 gekregen, inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 maart 2020 met kenmerk 4662546 en 15 juni 2021 met kenmerk 4899463.

In het verzoek wordt een beroep gedaan op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 25 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:503 (hierna: het arrest Nevele). Uit dit arrest wordt afgeleid dat bepaalde voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onder de reikwijdte van de richtlijn 2001/42/EG vallen en dat ten onrechte voor deze regelingen geen plan-mer is opgesteld.

Verwezen wordt naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 en de uitspraak van 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1679.

Besluit

De provincie besluit op het intrekkingsverzoek van 2 augustus 2021 als volgt:

De provincie is voornemens het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 (inclusief de wijzigingsbesluiten van 10 maart 2020 en 15 juni 2021), af te wijzen.

Stukken inzien

Alle stukken kunt u downloaden. Als u niet in de gelegenheid bent om de stukken digitaal te raadplegen, kunt u een afspraak maken om de stukken op het provinciehuis in te zien. U neemt daarvoor contact op met mevrouw H. Christophe, tel. (073) 680 8722 van de provincie Noord-Brabant.

Zienswijzen indienen

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 digitaal ter inzage. Eén ieder kan tot en met 3 januari 2022 een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het webformulier U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Als u kiest voor een schriftelijke reactie dan stuurt u die aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: Intrekking omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, zaaknummer C2285125.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met mevrouw H. Christophe, tel. (073) 680 8722 van de provincie Noord-Brabant.

Contact

Intrekking omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder

Zie ook