Opgave

De opgave is om de dijk te versterken zodanig dat de veiligheid geborgd is én dat de dijk past in de omgeving. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat het effect van rivierverruiming voor waterveiligheid is en hoe het gebied opnieuw kan worden ingericht. Het gaat daarbij om verbeteringen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. Het projectgebied omvat de dijk tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith, de Maas en haar uiterwaarden (zowel aan Noord-Brabantse zijde als aan Gelderse zijde). Meer informatie over het project kunt u vinden op www.meanderendemaas.nl

Interprovinciale Structuurvisie (IPSV) en MER

Er is een IPSV opgesteld, waarin de beoogde ontwikkelingen in het gebied uitgewerkt zijn. De structuurvisie vormt een onderdeel van de integrale Verkenning Meanderende Maas. Resultaat van deze Verkenning is een Voorkeursalternatief (VKA), waar de Stuurgroep Meanderende Maas december 2019 mee heeft ingestemd. Het VKA is een samenhangend maatregelenpakket tot 2028, met maatregelen op het gebied van waterveiligheid, natuur en landschap en recreatie. Het VKA is in de structuurvisie opgenomen. Het voorkeursalternatief en bijbehorend uitvoeringsprogramma, vormt met de vaststelling van de structuurvisie een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het toekomstbeeld in de IPSV is een uitnodiging aan gebiedspartijen om te komen met initiatieven die bijdragen aan doelen van de Meanderende Maas voor de lange termijn (2050). Ook is er via een Milieueffectrapportage onderzocht wat de mogelijke effecten van de maatregelen zijn op het milieu. De ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn betrokken bij de vaststelling van de IPSV.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de vastgestelde versie van de IPSV raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
De vastgestelde versie van de IPSV en alle bijlagen zijn ook te vinden op https://www.meanderendemaas.nl/documenten/

Hoe nu verder?

Tegen de vastgestelde IPSV staat geen beroep open. Indieners van een zienswijze ontvangen bericht hoe met hun reactie is omgegaan.
Na de vaststelling van de IPSV wordt het voorkeursalternatief nader onderzocht en verder uitgewerkt in één of meerdere Projectplan(-nen) Waterwet (of het equivalent daarvan bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet). Hierbij wordt ook het milieueffectrapport 2e fase opgesteld. Mogelijk zullen voor onderdelen ook andere vergunningen moeten worden voorbereid, of bijvoorbeeld bestemmingsplannen aangepast.

Een definitieve keuze moet hierin nog worden gemaakt, maar ook in deze fase worden belanghebbenden en belangstellenden weer nauw betrokken.

Contact

Interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas vastgesteld