Op 29 juni 2018 zijn beide inpassingsplannen Oost en West door Provinciale Staten vastgesteld. Tegelijkertijd met dit besluit heeft de verleende vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming (WNB) ter inzage gelegen. Voor deze plannen loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Stikstof

In de periode dat de projectorganisatie GOL in afwachting waren van een zitting bij de Raad van State, is er een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verwacht wordt dat de Raad van State de WNB vergunning niet in stand zal laten, omdat deze is gebaseerd op de prioritaire ruimte van de voormalige PAS.
Daarom zijn binnen de GOL verschillende alternatieven onderzocht. Er is gebleken dat aanvullende mitigerende maatregelen in combinatie met externe saldering de beste oplossing is voor het stikstof probleem.
Om het inpassingsplan en de WNB vergunning weer in overeenstemming te brengen met de nu geldende regels zijn er extra planregels toegevoegd aan het inpassingsplan en is de WNB vergunning gewijzigd.  

DPO leiding

In het gebied van GOL loopt een deel van het nieuwe tracé van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). De bestaande leiding heeft te weinig capaciteit en de ligging is op onderdelen ongunstig. De leiding moet in het voorjaar 2021 worden aangepast om te voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en transport. Om de leiding te kunnen aanleggen zijn nieuwe ruimtelijke plannen nodig, onder andere in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Heusden. Volgens de huidige planregels in het inpassingsplan mogen de genoemde gemeenten pas een bestemmingsplan voor die gronden vaststellen, nadat het PIP onherroepelijk is geworden. Omdat DPO hierdoor niet op tijd de aanpassingen kan uitvoeren en omdat de DPO-leiding het inpassingsplan niet frustreert, wordt in de planregels een uitzondering gemaakt op de algemene regel: voor de DPO-leiding mogen bestemmingsplannen worden vastgesteld, ook al is het PIP nog niet onherroepelijk.

Terinzagelegging

De vastgestelde gewijzigde inpassingsplannen met bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020:

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij:

  • gemeentehuis van Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen,
  • gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk,
  • provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch

Beroep

Gedurende de inzagetermijn (met ingang van 20 juli tot en met 31 augustus 2020) kan een belanghebbende die het niet eens is met de op 3 juli vastgestelde wijzigingen daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het inpassingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze beroepen worden – voor zover deze niet reeds niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard - geacht mede tegen dit nieuwe besluit te zijn gericht.
Het beroepschrift dient binnen de genoemde termijn van terinzagelegging te worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht. Een belanghebbende die beroep instelt kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

 

Contact

Plannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat gewijzigd vastgesteld

Zie ook