Achtergrond

Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 het provinciaal inpassingsplan Windenergie A16 inclusief MER met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn op 2 oktober 2018 en 11 maart 2019 verleend. Op 13 september 2019 hebben PS een partiele herziening vastgesteld met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va01. De 28 windmolens uit het inpassingsplan liggen nabij het knooppunt Klaverpolder, het knooppunt Zonzeel, knooppunt Galder en aan weerszijden van de A16 ter plaatse van bedrijventerrein Hazeldonk tot aan de Belgische grens.

De Raad van State heeft in de tussenuitspraak van 22 juli 2020 geconstateerd dat in beide plannen een aantal gebreken zit en verzoekt PS deze te repareren. Met het herstelbesluit is uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak en worden de gebreken gerepareerd.

Herstel inpassingsplan

Het herstelbesluit heeft betrekking op het aanvullen van de bouwregels zodanig dat de schuifruimte bij 4 windturbines (B-1, B-8, E-5 en B-5) niet leidt tot overschrijding van toegestane geluidsbelasting. Hiervoor is ook de verbeelding aangepast.

Herstel partiële herziening

In de tussenuitspraak stelt de Raad van State vast dat het inpassingsplan niet voorziet in een planregel die bescherming biedt tegen de cumulatieve geluidhinder van de in het plan voorziene windturbines. Provinciale Staten hebben in de procedure al een voorstel gedaan om de planregels op dit punt aan te vullen. Dat voorstel vindt de Afdeling adequaat. In het herstelbesluit wordt dit gebrek door Provinciale Staten hersteld door toevoeging van een gebruiksregel.

Ter inzagelegging

Het herstelbesluit met bijbehorende stukken is in te zien met ingang van 22 september 2020 tot en met 2 november 2020 op de hierna volgende wijze.

Het met het herstelbesluit gewijzigde inpassingsplan kan enkel digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl
en in de Brabantse planviewer via www.brabant.nl/ipWindenergieA16

De met het herstelbesluit gewijzigde partiële herziening kan enkel digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de Brabantse planviewer: www.brabant.nl/HerzWindenergieA16

Beroep

Gedurende de inzagetermijn (met ingang van 22 september tot en met 2 november 2020) kan elke belanghebbende die het niet eens is met het op 11 september 2020 genomen herstelbesluit, daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het inpassingsplan dan wel de partiële herziening hoeven niet opnieuw beroep in te stellen tegen het herstelbesluit. Deze beroepen worden – voor zover deze niet reeds niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard - geacht mede tegen dit herstelbesluit te zijn gericht. Het herstelbesluit zal onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Raad van State.
Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

 

Contact

Herstelbesluit inpassingsplan en Partiële herziening Windenergie A16