Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 26 november 2019 het projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 13 december 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld.
De plannen met planidn: NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-va01 liggen ter inzage van 27 december 2019 t/m 6 februari 2020.

Omdat de gecoördineerde procedure van toepassing is verklaard (op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet), is na vaststelling van het projectplan waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap, op 4 december 2019 door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend aan dit projectplan waterwet. Dit goedkeuringsbesluit ligt mede ter inzage.

Beroep instellen

Tegen de definitieve besluiten (waaronder het goedkeuringsbesluit, het inpassingsplan en de overige besluiten) kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Indien u beroep wenst in te stellen tegen het projectplan waterwet, dan dient u tevens een beroep in te stellen tegen het goedkeuringsbesluit.
Na bekendmaking liggen het plan en de overige besluiten zes weken (27 december 2019 t/m 6 februari 2020) ter inzage. In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

Stukken inzien

U kunt het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het inpassingsplan, de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 op de volgende wijze via:

  • Provinciale site van Noord-Brabant: www.Brabant.nl/ipOudeStrijperAa
  • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden: Gemeentehuis Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze; gemeentehuis Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel; Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.
  • Het inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op: NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-va01)

Schriftelijk reageren

Uw beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient u een kopie van het / de besluiten waartegen u beroep instelt mee te sturen.

Digitaal reageren

U kunt digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer R. Dobbelsteen, technisch manager van het waterschap, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl

Contact

Herinrichting Oude Strijper Aa