Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief bijlagen, is in te zien via: www.projectplangrootebeerze.nl Het ontwerp-projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen en bijbehorende relevante stukken zijn digitaal in te zien met ingang van 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019. Op werkdagen kunt u de stukken tijdens openingstijden ook inzien bij:

  • Gemeentehuis van Bladel, Markt 21 te Bladel
  • Gemeentehuis van Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Reageren

Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan Waterwet en de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen.

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier
  • U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “Groote Beerze, C 2249344“
  • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met Ted van Paassen, via 0411-618618 of via email: tvpaassen@dommel.nl

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het projectplan Waterwet, danwel de omgevingsvergunning onderdeel bouwen.

Ontwerp-plan vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 17 september 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld.

Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r-beoordeling

Tussen Westelbeers en Netersel/Casteren worden diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het natuurlijke watersysteem in en rond de Groote Beerze te verbeteren.

Gecoördineerde voorbereiding

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project “Groote Beerze”, - een onderdeel daarvan is “Herinrichting Groote Beerze, traject 1” - hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het bevoegd gezag het volgende besluit in ontwerp genomen:

  • Burgemeester en wethouders van Oirschot de ontwerp-omgevingsvergunning, onderdeel bouwen.

Vervolg

Het projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning onderdeel bouwen zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan Waterwet behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op 3 september 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap, op basis van een aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de uiteindelijke goedkeuring van het projectplan. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is nu geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit, los van het voor te bereiden besluit, belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit, betreffende de goedkeuring van het projectplan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ted van Paassen, via (0411) 618618 of via email: tvpaassen@dommel.nl

Contact

Herinrichting Groote Beerze traject 1

Zie ook

Documenten en bestanden (20)

Open Links Sluit Links