Tussen Westelbeers en Netersel/Casteren worden diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het natuurlijke watersysteem in en rond de Groote Beerze te verbeteren. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 11 februari 2020 het projectplan Waterwet vastgesteld. Op 25 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan het projectplan goedkeuring verleend. Dit goedkeuringsbesluit houdt onder andere de goedkeuring van de aanlegactiviteiten in.

Omgevingsvergunning onderdeel bouwen

Op 31 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders van Oirschot een omgevingsvergunning onderdeel bouwen verleend voor het aanleggen van een vlonderpad.

Gecoördineerde procedure

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde en goedgekeurde projectplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieprocedure op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet.

Terinzagelegging

Het goedkeuringsbesluit, projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning onderdeel bouwen en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 bij:

  • Gemeentehuis van Bladel, Markt 21 te Bladel
  • Gemeentehuis van Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

De volgende stukken zijn ook te downloaden.

Beroep instellen

Tegen het goedkeuringsbesluit, het Projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning, onderdeel bouwen kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Indien beroep wordt ingesteld tegen het Projectplan Waterwet, dan dient tevens beroep te worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit.

Na bekendmaking liggen het plan en de overige besluiten zes weken (27 februari 2020 tot en met 8 april 2020) ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.

In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van een pro forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan, het goedkeuringsbesluit en de omgevingsvergunning niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan/de besluiten geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ted van Paassen, projectmanager bij waterschap De Dommel, via 0411-618618 of (email: tvpaassen@dommel.nl).

Contact

Herinrichting beekdal Groote Beerze traject 1

Zie ook