De tussenuitspraak vraagt onder andere om een nadere toelichting waaruit blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de omliggende Natura2000-gebieden. Hiertoe is de passende beoordeling van het GOL gewijzigd.

Procedure

Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 15 juli 2016 besloten dat de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is op het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOl). Daardoor zijn op dit besluit de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-}besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten voor het project GOL gelijktijdig plaatsvindt.

Stukken inzien

De ontwerpbeschikking wet Natuurbescherming en bijhorende bijlagen liggen vanaf 27 mei 2022 zes weken ter inzage. Dit besluit is één van de uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor het project GOL. De ontwerpbeschikking is te downloaden.

Reageren op ontwerpbesluiten

Iedereen kan zienswijzen over de ontwerpbesluiten gedurende de termijn van de terinzagelegging kenbaar maken.

Reageren

U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via het e-formulier

Na verzending van uw inspraakreactie ontvangt u een pdf voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het is dan niet nodig ook schriftelijk te reageren.

Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw brief richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

  • Onder vermelding van: gebiedsontwikkeling oostelijke langstraat (C2297481)

Vervolg

De provincie zal de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen het bevoegde gezag de definitieve beschikking vast. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van de vastgestelde beschikking. Dan kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Bovée, tel. (073) 680 8888 van de provincie Noord-Brabant.

Contact

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Z/122463

Zie ook