De tussenuitspraak vraagt onder andere om een nadere toelichting waaruit blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de omliggende Natura2000-gebieden. Hiertoe is de passende beoordeling van het GOL gewijzigd. Hiertoe is een nieuwe vergunning wet natuurbescherming aangevraagd. Het ontwerpbesluit heeft van 27 mei tot en met 8 juli ter inzage gelegen. Eenieder is in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, 11 zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het besluit.

Procedure

Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 15 juli 2016 besloten dat de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is op het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOl). Daardoor zijn op dit besluit de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-}besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten voor het project GOL gelijktijdig plaatsvindt.

Stukken inzien

De beschikking wet Natuurbescherming en bijhorende bijlagen liggen vanaf 28 juli 2022 zes weken ter inzage. Dit besluit is één van de uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor het project GOL. De ontwerpbeschikking is te downloaden.

Beroep

Binnen de beroepstermijn van zes weken (met ingang van donderdag 28 juli tot en met donderdag 8 september 2022) kunnen belanghebbenden die met betrekking tot de ontwerpbeschikking Wet Natuurbescherming GOL tijdig hun zienswijzen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben ingediend schriftelijk beroep instellen. Overige belanghebbenden kunnen tegen de Wnb-vergunning beroep instellen. Zie daarvoor raadvanstate.nl

Reageren

Beroep kan tot en met 8 september 2022 worden ingesteld bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Burgers kunnen ook via het digitaal loket beroep instellen. Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op: loket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Bovée, tel. (073) 681 2812 van de provincie Noord-Brabant

Contact

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat , Z/122463

Zie ook