Goedkeuring wijziging projectplan waterwet 'Leegveld'

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 29 juni 2021 het door het Dagelijks Bestuur (DB) van waterschap Aa en Maas vastgestelde wijziging van het ‘projectplan Waterwet Leegveld’, hebben goedgekeurd. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) die de Raad van State op 13 januari 2021 heeft gedaan over het goedkeuringsbesluit van 22 november 2018.

Bestuurlijke Lus

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft de zogenaamde bestuurlijke lus heeft toegepast. GS hebben de opdracht gekregen om het op 22 november 2018 genomen besluit nader te motiveren, zonder dat hiervoor de gehele procedure opnieuw doorlopen hoeft te worden. De tussenuitspraak heeft met name betrekking op de voormalige vuilstort Leegveld.

Wijzigingen in het projectplan 

In verband met de aanvullende maatregelen in de omgeving van de voormalige vuilstort Leegveld is het projectplan gewijzigd. Deze wijzigingen zijn vervat in een nota van wijzigingen, en als zodanig vastgesteld door het DB van Waterschap Aa en Maas op 8 juni 2021. De wijziging voorziet in de aanleg van een slotenstelsel rondom de vuilstort.

Stukken inzien

Het goedkeuringsbesluit, de wijzigingen van het projectplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 juli 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt deze stukken gedurende bovengenoemde periode downloaden op deze pagina. Ook kunt u de stukken analoog inzien tijdens de openingstijden van Waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch. Zie voor de openingstijden de site van Waterschap Aa en Maas.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Hoek, bereikbaar via 06-20092364

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw goedkeuringsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 22 november 2018 tot goedkeuring van het projectplan Leegveld hoeven dat niet opnieuw te doen. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het genoemde adres. Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Contact

Bestuurlijke lus wijziging projectplan Waterwet Leegveld

Zie ook