Deze werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat in de periode van 1 september 2021 tot en met 1 september 2023 de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 april 2021 tot en met 31 mei 2021 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Hilvarenbeek. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U neemt daarvoor contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (06-52794046). De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 19 april 2021 tot en met 31 mei 2021 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Beekherstel stiltegebied Mispeleindsche en Neterselse Heide

Zie ook