Ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordeling, en ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming ten behoeve van het project Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, deelgebied Etten-Leur (Zeedijk). Dit is nodig omdat een deel van de keringen niet voldoet aan de actuele norm, een beschermingsniveau van 1/100 per jaar.
Het project wordt in delen voorbereid en in procedure gebracht. Het project is gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Gedeputeerde Staten hebben van het waterschap het ontwerp-projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Etten-Leur (Zeedijk), ontvangen met het verzoek dit verder in procedure te brengen en daarbij de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet te volgen. 

Ontwerp-projectplan

Het waterschap heeft voor deelgebied Etten-Leur (Zeedijk) een ontwerp-projectplan opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling. In het ontwerp-projectplan is beschreven welke maatregelen het waterschap gaat treffen.

Ontwerp-besluiten

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het waterschap een vergunning/ontheffing aangevraagd. De betreffende bevoegde gezagen hebben de volgende besluiten in ontwerp genomen:

  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur: een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan in verband met het verleggen van een weg.
  • Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant: een ontheffing (soortenbescherming) Wet natuurbescherming.

Procedure

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2021 besloten op de realisering van het project “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp-besluiten omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021. De stukken zijn te downloaden.

De ontwerp-omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan van de gemeente Etten-Leur is tevens gepubliceerd op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/

Op werkdagen kunt u de stukken ook ingezien bij de volgende instanties tijdens de openingstijden:

  • Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
  • Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875AA Etten-Leur

Wegens de corona maatregelen dient u voor het maken van een afspraak eerst contact op te nemen met: de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via 076 564 10 89 of l.heijmans@brabantsedelta.nl

Zienswijzen indienen

Vanaf 30 september tot en met 10 november 2021 kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het webformulier U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: Projectplan “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, deelgebied Etten-Leur (Zeedijk), zaaknummer C2285495.
  • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer H.J.P. Meerman van de provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073 681 28 12 of  HJPMeerman@brabant.nl.

Het is niet nodig een zienswijze op meerdere wijzen, dan wel apart per ontwerp-projectplan en/of ontwerp-besluit, in te dienen. Indien uw reactie zich specifiek richt op één van de besluiten vragen wij u om dit aan te geven.

Vervolg

Het waterschap en de andere bevoegde gezagen zullen de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen de bevoegde gezagen het definitieve projectplan en de overige besluiten vast. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Na de goedkeuring volgt publicatie van het vastgestelde projectplan, het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten en wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kunt instellen bij de Raad van State.

M.e.r.-beoordeling

Op 27 augustus 2021 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een op 6 augustus 2021 door het waterschap Brabantse Delta toegezonden aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk door Gedeputeerde Staten te nemen besluit tot goedkeuring van het projectplan.
Eventuele opmerkingen over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u al wel kenbaar maken gedurende deze zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, jurist provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073 681 28 12 of RThijssen@brabant.nl. Met betrekking tot de inhoud van het projectplan kunt u contact opnemen met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via 076 564 10 89 of l.heijmans@brabantsedelta.nl.

Contact

Ontwerpprojectplan Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, deelgebied Etten-Leur

Zie ook