Het project wordt in delen voorbereid en in procedure gebracht. Het project is gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Gedeputeerde Staten hebben van het waterschap het ontwerp-projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Terheijden (Buitengebied, Molenstraat), ontvangen met het verzoek dit verder in procedure te brengen en daarbij de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet te volgen.

Ontwerp-projectplan

Het waterschap heeft voor deelgebied Terheijden (Buitengebied, Molenstraat) een ontwerp-projectplan opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling. In het ontwerp-projectplan is beschreven welke maatregelen het waterschap gaat treffen.

Ontwerp-besluiten

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het waterschap een vergunning/ontheffing aangevraagd. De betreffende bevoegde gezagen hebben de volgende besluiten in ontwerp genomen:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen

  • een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor het plaatsen van een damwand
    een omgevingsvergunning kappen voor het kappen van 51 bomen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

  • een ontheffing (soortenbescherming) Wet natuurbescherming

Procedure

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2021 besloten op de realisering van het project “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Stukken inzien

Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp-besluiten omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021. U kunt de stukken downloaden.

De ontwerp-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan van de gemeente Drimmelen is tevens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch
  • gemeente Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made

Wegens de corona maatregelen dient u hiervoor eerst contact op te nemen met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via 076 564 10 89 of l.heijmans@brabantsedelta.nl om een afspraak te maken.

Heeft u vragen over de stukken? Neem dan contact met de heer ing. H.J.P. Meerman van de provincie Noord-Brabant, via telefoonnummer: 073 681 28 12 of HJPMeerman@brabant.nl

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, deelgebied Terheijden (Buitengebied, Molenstraat) zaaknummer C2285756.
  • Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer ing. H.J.P. Meerman van de provincie Noord-Brabant, via telefoonnummer: 073 681 28 12 of HJPMeerman@brabant.nl.

Het is niet nodig een zienswijze op meerdere wijzen, dan wel apart per ontwerp-projectplan en/of ontwerp-besluit, in te dienen. Indien uw reactie zich specifiek richt op één van de besluiten vragen wij u om dit aan te geven.

Vervolg

Het waterschap en de andere bevoegde gezagen zullen de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen de bevoegde gezagen het definitieve projectplan en de overige besluiten vast. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Na de goedkeuring volgt publicatie van het vastgestelde projectplan, het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten en wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kunt instellen bij de Raad van State.

M.e.r.-beoordeling

Op 27 augustus 2021hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een op 6 augustus 2021door het waterschap Brabantse Delta toegezonden aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk door Gedeputeerde Staten te nemen besluit tot goedkeuring van het projectplan.
Eventuele opmerkingen over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u al wel kenbaar maken gedurende deze zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, jurist provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073 681 28 12 of RThijssen@brabant.nl. Over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via 076 564 10 89 of l.heijmans@brabantsedelta.nl.

Contact

Projectplan Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, deelgebied Terheijden

Zie ook