Dit is nodig omdat een deel van de keringen niet voldoet aan de actuele norm, een beschermingsniveau van 1/100 per jaar. Het project wordt in delen voorbereid en in procedure gebracht. Het project is gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen. Gedeputeerde Staten hebben van het waterschap het ontwerp-projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Breda (Haagse Beemden, RWZI), ontvangen met het verzoek dit verder in procedure te brengen en daarbij de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet te volgen. 

Ontwerp-projectplan

Het waterschap heeft voor deelgebied Breda (Haagse Beemden, RWZI) een ontwerp-projectplan opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling. In het ontwerp-projectplan is beschreven welke maatregelen het waterschap gaat treffen.

Ontwerp-besluit

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het waterschap een vergunning aangevraagd.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda hebben het volgende besluit in ontwerp genomen:

  • een omgevingsvergunning bouwen en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan voor het plaatsen van een stabiliteitsscherm

Procedure

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2021 besloten op de realisering van het project “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp-besluit omgevingsvergunning en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021. U kunt de stukken downloaden.

Op werkdagen kunt u de stukken ook ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch
  • gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda

Wegens de corona maatregelen dient u hiervoor eerst contact op te nemen met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via (076) 564 1089 of l.heijmans@brabantsedelta.nl om een afspraak te maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit, en de ontwerp-omgevingsvergunning. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, deelgebied Breda (Haagse Beemden, RWZI), zaaknummer C2285754.
  • Voor het mondeling indienen van zienswijzen neemt u contact op met de heer H.J.P. Meerman van de provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer (073) 681 2812 of  HJPMeerman@brabant.nl

Het is niet nodig een zienswijze op meerdere wijzen, dan wel apart per ontwerp-projectplan en/of ontwerp-besluit, in te dienen. Indien uw reactie zich specifiek richt op één van de besluiten vragen wij u om dit aan te geven.

Vervolg

Het waterschap en de gemeente zullen de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen de bevoegde gezagen het definitieve projectplan en het besluit omgevingsvergunning vast. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Na de goedkeuring volgt publicatie van het vastgestelde projectplan, het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten en wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kunt instellen bij de Raad van State.

M.e.r.-beoordeling

Op 27 augustus 2021 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een op 6 augustus 2021 door het waterschap Brabantse Delta toegezonden aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uiteindelijk door Gedeputeerde Staten te nemen besluit tot goedkeuring van het projectplan.
Eventuele opmerkingen over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u al wel kenbaar maken gedurende deze zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, jurist provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer (073) 681 28 12 of RThijssen@brabant.nl. Over de inhoud van het projectplan kunt u contact opnemen met de heer Lex Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via (076) 564 1089 of l.heijmans@brabantsedelta.nl

 

Contact

Ontwerpprojectpan Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, deelgebied Breda

Zie ook