• Geldig sinds 14 april 2011.
  Geldig tot 27 april 2017.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het advies van het Interprovinciaal Overleg van 4 oktober 2010;

Overwegende dat sinds de inwerkingtreding van de nazorgbepalingen in de Wet milieubeheer door het Interprovinciaal Overleg (IPO) een kader is ontwikkeld, dat door de provincies wordt gebruikt bij de implementatie en uitvoering van de nazorgtaken;

Overwegende dat met dit kader mede beoogd wordt de werkzaamheden van de colleges van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de beoordeling van nazorgplannen op grond van de Wet milieubeheer te ondersteunen, af te stemmen en te harmoniseren, waardoor de volledigheid en gelijke behandeling van exploitanten van stortplaatsen met betrekking tot de nazorgplannen wordt gewaarborgd;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  baggerspeciestortplaats: stortplaats uitsluitend bestemd voor het storten van baggerspecie als bedoel in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

 • b.

  IPO-Checklist 2008 baggerdepots: “IPO-Checklist 2008 baggerdepots, Checklist nazorgplannen baggerdepots”, van 12 augustus 2008, opgesteld door Royal Haskoning in opdracht van het Interprovinciaal Overleg;

 • c.

  IPO-Checklist 2008 stortplaatsten: “IPO-Checklist 2008 stortplaatsen, Checklist nazorgplannen stortplaatsen”, van 9 juli 2009, opgesteld door Royal Haskoning in opdracht van het Interprovinciaal Overleg;

 • d.

  nazorgplan: nazorgplan als bedoeld in art. 8.49, derde lid, van de Wet milieubeheer;

 • e.

  stortplaats: stortplaats als bedoeld in art. 8.47, eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer.

Artikel 2 Afvalstortplaatsen

Gedeputeerde Staten beoordelen een nazorgplan voor een afvalstortplaats aan de hand van de IPO-Checklist 2008 stortplaatsen, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3 Baggerspeciestortplaatsen

Gedeputeerde Staten beoordelen een nazorgplan voor een baggerspeciestortplaats aan de hand van de IPO-Checklist 2008 baggerdepots, opgenomen in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 5 april 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris

prof.dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlagen

Bijlage 1

behorende bij artikel 2 van de Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant

IPO-Checklist 2008 stortplaatsen Checklist nazorgplannen stortplaatsen

IPO 9 juli 2009 Definitief rapport II 9S6241.01

Bijlage 2

behorende bij artikel 3 van de Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant

IPO-checklist 2008 baggerdepots Checklist nazorgplannen baggerdepots

IPO 12 augustus 2008 Definitief rapport 9S6241.01 Bijlage 2 bij artikel 3 van de Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant IPO-Checklist 2008 baggerdepots

Download bijlagen 1 en 2: Provinciaal Blad, 2011, 85 inzake Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant.pdf

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant
CiteertitelBeleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalverwerking, milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201127-04-2017nieuwe regeling

05-04-2011

Provinciaal Blad, 2011, 85

2413391