• Geldig sinds 10 maart 2011.
    Geldig tot 01 januari 2012.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2011

Gelet op de artikelen 220 en 222 in de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 november 2010 een besluit hebben genomen tot vaststelling van het opcententarief 2011;

Overwegende dat naar huidige inzichten het nemen van een dergelijk besluit in de vorm van een verordening meer aansluit bij de systematiek van de Provinciewet;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Vaststelling tarief

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting per 1 april 2011 vast te stellen op 71,6 opcenten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2011.

’s-Hertogenbosch, 25 februari 2011

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk A.J. Brul, adj.

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHeffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2011
CiteertitelHeffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2011
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 220
  2. Provinciewet, art. 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201101-01-2012nieuwe regeling

25-02-2011

Provinciaal Blad 2011, 65

Statenvoorstel 15/11