Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie herinrichting stortplaatsen in het kader van INTERREG IV-C project SufalNet4EU

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de artikelen 1, 2 en 5 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant (Provinciaal blad 138/05); overwegende dat Gedeputeerde Staten op 20 januari 2009 hebben ingestemd met het INTERREG IV-C project SufalNet4EU; overwegende dat dit project tot doel heeft om kennis en ervaringen met het herinrichten van stortplaatsen uit te wisselen en de provincie Noord-Brabant ‘Lead Partner’ van dit project is; overwegende dat elke partner in het project een actieplan opstelt en dat de provincie Noord-Brabant daarom met behulp van 6 Brabantse gemeenten en een gemeentelijk samenwerkingsverband die na de oproep in het bestuurlijk MOLO op 19 februari 2009 ten behoeve van dit project een stortplaats voor herinrichting hebben aangedragen een Brabants actieplan wenst op te stellen; BESLUITEN:

 

 • a.

  het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies voor de kosten van het opstellen van een herinrichtingsplan in het kader van het INTERREG IV-C project SufalNet4EU, voor het jaar 2011 vast te stellen op € 315.000 (drie honderd vijftien duizend euro);

 • b.

  het beschikbare bedrag te verdelen onder 6 Brabantse gemeenten en een gemeentelijk samenwerkingsverband die na de oproep in het bestuurlijk MOLO op 19 februari 2009 een stortplaats voor herinrichting hebben aangedragen;

 • c.

  dat uiterlijk 1 december 2011 een herinrichtingsplan, conform de eisen van het hergebruikplan, zoals bedoeld in de nota ‘hergebruik van stortplaatsen’ dient te worden opgeleverd;

 • d.

  dat het herinrichtingsplan daarna dient te leiden tot provinciale besluitvorming op grond van de provinciale milieuverordening voor stortplaatsen en/of Wet bodembescherming danwel de vigerende milieuvergunning;

 • e.

  de maximale hoogte van de te verstrekken subsidie vast te stellen op € 45.000 (vijfenveertigduizend euro);

 • f.

  dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

’s-Hertogenbosch, 22 februari 2011 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidie herinrichting stortplaatsen in het kader van INTERREG IV-C project SufalNet4EU
CiteertitelSubsidie herinrichting stortplaatsen in het kader van INTERREG IV-C project SufalNet4EU
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpafvalverwerking, bodem, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 1
 2. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2
 3. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201301-03-2013Intrekking

26-02-2013

Provinciaal Blad 2013, 21

S0259574
04-03-201101-03-2013nieuwe regeling

22-02-2011

Provinciaal Blad 2011, 58

58/11