• Geldig sinds 28 januari 2011.
  Geldig tot 01 januari 2012.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling provinciaal herstructureringsprogramma Noord-Brabant 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel 143 van de Provinciewet; Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 30 maart 2010 het Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant 2009 tot en met 2013 hebben vastgesteld, waarin is aangegeven hoe de provincie Noord-Brabant de gedecentraliseerde rijksmiddelen, voortvloeiende uit het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020, gaat inzetten om de uitvoering van de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant in de periode tot 1 januari 2014 te versnellen; Overwegende dat Gedeputeerde Staten het voor de uitvoering van het beleid inzake de aanpak van verouderde bedrijventerreinen noodzakelijk achten om subsidie te verlenen aan gemeenten, die primair verantwoordelijk zijn voor het behoud van de kwaliteit en economische functie van bedrijventerreinen; Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarbij willen aansluiten bij het advies ‘Kansen voor kwaliteit, een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen’ van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen onder leiding van mr. P.G.A. Noordanus; Overwegende dat Gedeputeerde Staten beogen met deze subsidieregeling toe te werken naar een aanpak van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op lange termijn, die sterk gebaseerd is op (sub)regionale samenwerking en het maken van afspraken over integraal bedrijventerreinenbeleid in regionaal verband teneinde de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren en de economische functie te versterken; Overwegende dat de samenwerking tussen gemeenten in regionaal verband en het maken van afspraken in een regio op het gebied van bedrijventerreinen is verankerd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant, vastgesteld d.d. 1 oktober 2010; Overwegende dat Gedeputeerde Staten beseffen dat regionale samenwerking bijdraagt aan een situatie die gewenst is en ook in de provinciale Verordening Ruimte Noord-Brabant, zoals vastgesteld op 23 april 2010 en geldend vanaf 1 juni 2010, is vastgelegd; Overwegende dat Gedeputeerde Staten door de te verwachten groei van de regionale samenwerking en de tranchegewijze uitkering van het Rijk ervoor hebben gekozen een 1e fase tender-subsidieregeling op te stellen voor het jaar 2011; Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  advies Kansen voor kwaliteit: advies ‘Kansen voor kwaliteit, een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen’ uitgebracht op 9 september 2009 door de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen onder leiding van mr. P.G.A. Noordanus aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken ;

 • b.

  bedrijventerrein: aaneengesloten terrein met een bruto oppervlakte groter dan één hectare, ten behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van industriële, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven en groothandel met de daarbij behorende voorzieningen;

 • c.

  facelift: facelift zoals omschreven in het advies Kansen voor kwaliteit;

 • d.

  herstructurering: revitalisering, zware revitalisering en herprofilering als bedoeld in het advies Kansen voor kwaliteit;

 • e.

  herstructureringsplan: plan waarin de voorgenomen herstructurering van een bedrijventerrein concreet is vormgegeven en uitgewerkt;

 • f.

  integraal ontwerp: ontwerp waarin in brede zin alle voorgenomen juridische (bestemmings)-wijzigingen en fysieke aanpassingen voor de publieke ruimte in het betreffende gebied, zowel bovengronds als ondergronds, zijn opgenomen;

 • g.

  kwaliteit: inhoudelijke ruimtelijke norm voor het economisch functioneren van een bedrijventerrein;

 • h.

  masterplan: gemeenschappelijk door een of meer gemeenten en ondernemers ondertekend plan waarin de toekomstige functie en gewenste kwaliteit van een bestaand bedrijventerrein in een visie is omschreven en waarbij is aangegeven welke projecten of delen daarvan, bijdragen aan het uitwerken en realiseren van die visie;

 • i.

  publieke ruimte: terrein in eigendom van de overheid, dat vrij toegankelijk is voor burgers en bedrijfsleven;

 • j.

  regio’s: regio’s Noord-Oost-Brabant, Zuid-Oost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant;

 • k.

  RRO: Regionaal Ruimtelijk Overleg waarbinnen de gemeenten in regionaal verband afspraken met de provincie en met elkaar maken over de uitvoering van het Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant 2009 tot en met 2013;

 • l.

  transformatie: transformatie als bedoeld in het advies Kansen voor kwaliteit;

 • m.

  verouderd bedrijventerrein: bedrijventerrein dat geheel of gedeeltelijk kwalitatief en functioneel niet meer als courant beschouwd kan worden en waarvan de oorzaak van de veroudering niet te wijten is aan achterstallig onderhoud;

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor projecten gericht op herstructurering van bedrijventerreinen.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd, indien:

 • a.

  het project reeds is aangevangen op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag;

 • b.

  voor het project reeds financiële verplichtingen zijn aangegaan op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag;

 • c.

  het project gericht is op een facelift of transformatie van het bedrijventerrein.

Artikel 5 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het bedrijventerrein is gelegen binnen het grondgebied van de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het betreft een bestaand bedrijventerrein;

 • c.

  het betreft een verouderd bedrijventerrein;

 • d.

  voor het bedrijventerrein is een masterplan opgesteld;

 • e.

  het bedrijventerrein heeft een bruto oppervlakte van ten minste twintig hectare;

 • f.

  het project is gericht op kwaliteitsverbetering van de publieke ruimte en publieke doeleinden;

 • g.

  het project past binnen de herstructureringsaanpak, beschreven in het masterplan, bedoeld onder d;

 • h.

  het project beschikt over een breed maatschappelijk draagvlak, blijkend uit een schriftelijk document, ondertekend door aanvrager en andere betrokken partijen;

 • i.

  aan het project ligt een integraal ontwerp ten grondslag;

 • j.

  het project kan binnen 24 maanden na subsidieverlening worden gerealiseerd;

 • k.

  het project is voorgedragen door het Regionaal Ruimtelijk Overleg;

 • l.

  het langdurig kwalitatief en duurzaam beheer van het terrein, aangevuld met de activiteiten van een parkmanagement-organisatie, is geborgd, blijkend uit de meerjarenbegroting van de aanvrager;

 • m.

  de begroting van het project is sluitend.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende daadwerkelijk gemaakte kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten van de ontwerpfase van het project;

 • b.

  kosten van de voorbereidingsfase van het project;

 • c.

  kosten van de realisatiefase van het project.

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor beheer en onderhoud;

 • b.

  algemene bestuurslasten;

 • c.

  kosten gerelateerd aan kantoorruimte en inventaris;

 • d.

  aanbestedingskosten;

 • e.

  financierings- en rentekosten.

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1

  Subsidieaanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tendertermijn van 30 januari 2011 tot en met 30 maart 2011.

 • 3

  Subsidieaanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

 • 4

  Een subsidieaanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de tender van 30 januari 2011 tot en met 30 maart 2011 vast op € 5.229.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000 per project per subsidieaanvrager.

Artikel 11 Afwegingscriteria subsidieaanvragen

 • 1.

  Indien de binnen de tendertermijn ingediende subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 9, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen die verschillende aanvragen op basis van de volgende afwegingscriteria:

 • a.

  de mate waarin aanvrager ten aanzien van het bedrijventerrein aantoonbare bestuurlijk afspraken heeft gemaakt met andere gemeenten, te waarderen met maximaal 30 punten;

 • b.

  de mate waarin een multipliereffect wordt bereikt in de verhouding subsidiebedrag en de eigen bijdrage van aanvrager, te waarderen met maximaal 30 punten;

 • c.

  de mate waarin het project bijdraagt aan herstructurering van het totale bedrijventerrein, te waarderen met maximaal 30 punten;

 • d.

  de mate van belang dat het bedrijventerrein heeft in regionaal verband, te waarderen met maximaal 20 punten;

 • e.

  de mate waarin het bedrijventerrein een plaatselijk of regionaal economisch belang vertegenwoordigt, te waarderen met maximaal 20 punten;

 • f.

  de mate waarin het project bijdraagt aan duurzaamheidsprincipes, te waarderen met maximaal 10 punten;

 • g.

  de mate van geografische spreiding van projecten over de regio, gerelateerd aan de verouderingsopgave per regio, te waarderen met maximaal 10 punten.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 12 Subsidieverlening

 • 1

  Gedeputeerde Staten beslissen op de subsidieaanvraag uiterlijk binnen 12 weken na afloop van de tendertermijn, genoemd in artikel 8, tweede lid.

 • 2

  Tot het moment dat op de subsidieaanvraag wordt beschikt, voert de aanvrager eventuele activiteiten voor het project voor eigen rekening en eigen risico uit.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  Subsidieontvanger rapporteert op verzoek van Gedeputeerde Staten over de financiële en inhoudelijke voortgang van het project;

 • b.

  subsidieontvanger legt wijzigingen in het project voorafgaand schriftelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor;

 • c.

  subsidieontvanger realiseert het project uiterlijk 24 maanden na verlening van de subsidie.

 • d.

  Uiterlijk 24 maanden na verlening van de subsidie zendt de subsidieontvanger een verklaring van definitieve oplevering toe;

 • e.

  subsidieontvanger verstrekt binnen twee weken na een daartoe strekkend verzoek van Gedeputeerde Staten inzage in de administratie;

 • f.

  subsidieontvanger verstrekt op verzoek van Gedeputeerde Staten alle inlichtingen die relevant zijn voor de subsidieverlening;

 • g.

  subsidieontvanger beheert het bedrijventerrein op zodanige wijze dat de kwaliteit op duurzame wijze geborgd is;

 • h.

  het beheer, onder g, wordt aangevuld met de activiteiten van een parkmanagement-organisatie,

Artikel 14 Bevoorschotting en betaling

 • 1

  Bevoorschotting vindt plaats op aanvraag.

 • 2

  Het voorschot bedraagt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling provinciaal herstructureringsprogramma Noord-Brabant 2011.

’s-Hertogenbosch, 25 januari 2011, Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling provinciaal herstructureringsprogramma Noord-Brabant 2011
CiteertitelSubsidieregeling provinciaal herstructureringsprogramma Noord-Brabant 2011
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsociaal-economische zaken, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 15 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art.105
 2. Provinciewet, art. 143

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201101-01-2012nieuwe regeling

25-01-2011

Provinciaal Blad 2011, 26

26/11