• Geldig sinds 14 januari 2011.
    Geldig tot 01 januari 2015.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageplafond Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 3, eerste lid, onder b, van de Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014; Overwegende dat Provinciale Staten in artikel 12 van de Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014 de wijze van verdeling van de bijdrage hebben vastgesteld. Besluiten

I Bijdrageplafond

Het bijdrageplafond voor de Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014 vast te stellen op € 2.950.000 voor de periode 11 januari 2011 tot en met 31 december 2014.

II Inwerkingtreding

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 11 januari 2011 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBijdrageplafond Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014
CiteertitelBijdrageplafond Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbodem, financieel kader, bijdrage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bijdrageverordening, die de grondsalg vormt voor deze regeling, geldt tot 1 januari 2015. Daardoor vervalt deze regeling van rechtswege op die datum, tenzij hiervoor een nieuwe wettelijke grondslag wordt gecreëerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bijdrageverordening stedelijke vernieuwing bodem Noord-Brabant 2011-2014, art. 3, lid 1, onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201101-01-2015nieuwe regeling

11-01-2011

Provinciaal Blad 2011, 12

12/11