• Geldig sinds 04 januari 2011.
  Geldig tot 04 mei 2018.

  Print deze versie:
 • Overige versies

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 82 van de Provinciewet; Besluiten vast te stellen het volgende besluit: Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt onder gedeputeerde staten verstaan gedeputeerde staten van de coördinerende provincie als bedoeld in de Overeenkomst Adviescommissie Schade Grondwater, waarvan dit besluit de bijlage vormt, tenzij anders is bepaald.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1

  Er is een Adviescommissie Schade Grondwater, in dit besluit commissie genoemd.

 • 2

  De commissie heeft tot taak het adviseren over verzoeken als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet.

Artikel 3 Benoeming

 • 1

  De commissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden. Zij worden benoemd door gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten benoemen uit de andere leden tevens een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2

  De samenstelling van de commissie is zodanig dat deskundigheid op de volgende gebieden aanwezig is:

  • a.

   hydrologie;

  • b.

   geotechniek en schade aan bebouwing en infrastructuur;

  • c.

   invloed van veranderingen van grondwaterregime op land- en bosbouw, natuur en landschap;

  • d.

   juridische aspecten van schade als gevolg van wijziging in grondwaterregime.

 • 3

  Gedeputeerde staten stellen voor elke functie een functieprofiel op.

 • 4

  Een benoeming geldt voor een termijn van ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de eerste benoeming plaatsvindt tot 1 januari 2014. Herbenoeming is mogelijk.

 • 5

  De voorzitter of een ander lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan gedeputeerde staten.

 • 6

  Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter of een ander lid schorsen of uit zijn functie ontslaan.

Artikel 4 Secretaris en plaatsvervangend secretaris

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij worden door gedeputeerde staten benoemd en ontslagen. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zijn in dienst bij de Dienst Landelijk Gebied.

Artikel 5 Verstrekken informatie

Gedeputeerde staten van elk van de provincies dragen er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

Artikel 6 Procedure bij in behandeling nemen verzoek

Indien gedeputeerde staten van elk van de provincies een verzoek als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet aan de commissie voorleggen, zenden zij daarvan een afschrift aan de vergunninghouder of vergunninghouders die zij daarbij betrokken achten. Zij doen daarvan mededeling aan de verzoeker en, in geval het verzoek verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur.

Artikel 7 Werkwijze commissie

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en stelt deze op schrift. Zij zendt een afschrift daarvan aan gedeputeerde staten van elk van de provincies.

Artikel 8 Procedure advies

 • 1

  Wanneer de commissie een verzoek als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet wordt voorgelegd brengt zij zo spoedig mogelijk advies uit over de ondervanging of vergoeding van schade dan wel over de overneming van de onroerende zaak.

 • 2

  De commissie zendt het ontwerp van haar advies toe aan degene op wiens verzoek zij een onderzoek heeft ingesteld en aan de betrokken vergunninghouder of vergunninghouders.

Artikel 9 Indienen zienswijzen

 • 1

  Gedurende zes weken na de verzending van het ontwerpadvies kunnen de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de commissie. De commissie stelt degenen die een zienswijze hebben ingediend in de gelegenheid hun zienswijze in persoon of bij gemachtigde op een daartoe door haar te beleggen zitting voor één of meer van haar leden mondeling toe te lichten, daarbij desgewenst bijgestaan door deskundigen.

 • 2

  Van hetgeen op de zitting, bedoeld in het eerste lid, naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 • 3

  Indien zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies al dan niet gewijzigd vast en zendt dat gelijktijdig met het verslag van de zitting en haar beschouwingen omtrent de zienswijzen toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 4

  Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies binnen vier weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, vast en zendt dat toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 5

  De in het derde en vierde lid genoemde stukken worden tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie en, in geval het verzoek, bedoeld in 7.19, eerste lid, van de Waterwet, verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur.

Artikel 10 Behandeling verzoeken

 • 1

  De commissie stelt per ingediend verzoek een beschrijving op van de behandeling ervan, inclusief een tijdsplanning en kostencalculatie. Bij uitbesteding van onderzoek worden de aanbestedingsregels in acht genomen die gelden voor de Dienst Landelijk Gebied.

 • 2

  De commissie zendt de beschrijving ter accordering aan gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie.

 • 3

  De commissie houdt de stukken die betrekking hebben op de door haar uitgebrachte adviezen, ter beschikking van gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie.

Artikel 11 Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 12 Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding met toepassing van de verordening, bedoeld in artikel 94 van de Provinciewet, van de provincie Overijssel.

Artikel 13 Rapportage; verantwoording

 • 1

  De commissie brengt jaarlijks voor 1 februari aan gedeputeerde staten van elk van de provincies een verslag uit van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. Gedeputeerde staten kunnen aanwijzingen geven omtrent de inhoud van het verslag.

 • 2

  De voorzitter van de IPO-adviescommissie Water heeft jaarlijks voor 1 april een overleg met de voorzitter van de commissie. Onderwerp van gesprek zijn de zaken die van belang zijn voor het functioneren van de commissie.

Artikel 14 Archief

Het archief van de commissie wordt bijgehouden door de secretaris, met inachtneming van de daarvoor voor de Dienst Landelijk Gebied geldende regels. De commissie draagt na beëindiging van haar werkzaamheden de archiefbescheiden zo spoedig mogelijk over aan gedeputeerde staten.

Artikel 15 Intrekking instellingsbesluit

Het Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen Grondwaterwet wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met het tijdstip waarop de Waterwet in werking is getreden.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater.

’s-Hertogenbosch, 30 maart 2010 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater
CiteertitelInstellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpschadevergoeding, water, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding van de Waterwet is bij besluit van 10 december 2009 (Stb. 2009, 549) vastgesteld op 22 december 2009.

Deze verordening trekt Het Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen Grondwaterwet in.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201122-12-200904-05-2018nieuwe regeling

30-03-2010

Provinciaal Blad 2011, 6

6/11