• Geldig sinds 10 februari 2005.
  Geldig tot 01 januari 2017.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005

Geldend van 10-02-2005 t/m 31-12-2016

Intitulé

Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005

Provinciale Staten van Noord-Brabant

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 16 november 2004;

gelet op artikel 105 Provinciewet;

gelet op het advies van de Commissie voor ruimte en milieu, d.d. 10 december 2004

besluiten:

de Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 1993 te wijzigen en opnieuw vast te stellen als de Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005

Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005

Artikel 1.

Iedere duivenhouder is verplicht ieder jaar zijn duiven zodanig opgesloten te houden dat uitvliegen op of over gronden van anderen wordt verhinderd gedurende de volgende periodes:

 • a.

  van 1 maart tot en met 15 mei;

 • b.

  van 1 oktober tot en met 30 november.

Artikel 2.

De ophokplicht geldt:

 • a.

  voor de in artikel 1 onder a genoemde periode met uitzondering van de tijd gelegen tussen 6.00 uur en 8.00 uur en tussen 17.00 uur en een half uur na zonsondergang;

 • b.

  voor de in artikel 1 onder b genoemde periode van zonsopgang tot zonsondergang.

Artikel 3.

 • a.

  De ophokplicht geldt niet op zondagen, de tweede paas- en pinksterdag en hemelvaartsdag.

 • b.

  De ophokplicht geldt niet ten aanzien van het trainen van jonge duiven.

Artikel 4.

Gedeputeerde Staten zullen vóór aanvang van elk tijdvak zoals in artikel 1 genoemd een kennisgeving van de ophokplicht in de regionale dagbladen plaatsen.

Artikel 5.

Deze verordening treedt in werking op de dag na publikatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005.

Ondertekening

’s Hertogenbosch, 21 januari 2005
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter mw. J.R.H. Maij-Weggen
de griffier  mw.drs. E.M.W.J. Wöltgens
 
 

Wetstechnische informatie

Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005

Geldend van 10-02-2005 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005
Citeertitel Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 2005
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp flora en fauna
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 105

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening ophokplicht duiven Noord-Brabant 1993.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2005 01-01-2017 nieuwe regeling

21-01-2005

Provinciaal Blad, 2005, 19

Statenvoorstel 75/04