• Geldig sinds 24 april 2008.
  Geldig tot 01 januari 2016.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling Toetsingskader

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 lid 1, 4 en 6 van de Subsidieverordening Inrichting landelijk gebied 2007:

Gelet op artikel 10.1 lid 1a en artikel 11.7 lid 1a van de subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 van de provincie Noord-Brabant

Overwegende:

Dat het voor de uitvoering van het in de Subsidieverordening Landelijk Gebied 2007 neergelegde beleid wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor de besteding van de provinciale en Europese gelden die in dit kader zijn gereserveerd voor de optimalisering van het landelijk gebied.

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Citeertitel

 • 1

  De begripsbepaling in artikel 1 lid 1 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 zijn onverkort van toepassing.

Artikel 2 Minimaal Toetsingskader voor ontwikkelingsplannen

 • 1

  De Plaatselijke groep zoals bedoeld in art 10.1 lid 2 van de subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 draagt zorg dat het toetsingskader in het ontwikkelingsplan blijft voldoen aan het format genoemd in bijlage 1.

   

  De plaatselijke groepen zoals bedoeld in art 11.1 lid 1 subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 draagt zorg dat het toetsingskader in het ontwikkelingsplan blijft voldoen aan het format genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op de eerste werkdag na publicatie van de regeling in het provinciaal publicatieblad en zal komen te vervallen per 31 december 2015.

Artikel 4 Citeertitel

 • 1

  Deze regeling wordt aangehaald als: Toetsingskader Leader.

’s-Hertogenbosch, 8 april 2008

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter                  de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen   drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingNadere regeling Toetsingskader
CiteertitelToetsingskader Leader
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpagrarische sector, natuur en landschap, ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluitvorming door GS is op 8 april 2008 aangehouden; besluit is genomen op 15 april 2008. Het Provinciaal Blad bevat per abuis nog als beslisdatum 8 april 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Subsidieverordening Inrichting landelijk gebied 2007, art. 2, lid 1, 4 en 6
 2. Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008-2013, art. 10.1, lid 2a en 11.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-200801-01-2016nieuwe regeling

08-04-2008

Provinciaal Blad, 2008, 67

1400317