• Geldig sinds 11 maart 2010.
  Geldig tot 01 januari 2012.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vossenberg West II Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 105 en artikel 143 van de Provinciewet; 

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten streven naar de ontwikkeling van een CO2-neutraal bedrijventerrein in de gemeente Tilburg op de proeftuin Vossenberg West II; 

Overwegende dat de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg een prijsvraag hebben uitgeschreven om innovatieve ideeën en producten voor de realisatie van een CO2-neutraal bedrijventerrein te genereren; 

Overwegende dat de winnende inzending afkomstig is van de Samenwerkende BAM Bedrijven en bestaat uit een integrale energiebenadering, en de toepassing van energiebesparingstechnieken, die verder gaan dan de marktconforme technieken; 

Overwegende dat de prijs bestaat uit actieve ondersteuning bij het realiseren van de winnende inzending, hetgeen Gedeputeerde Staten wensen te doen door het verlenen van subsidie aan bedrijven die zich op de proeftuin Vossenberg West II willen vestigen en de winnende energiebenadering en –besparingstechnieken willen gaan toepassen; 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. advies: advies afgegeven door de BAM, dat voldoet aan het structuurontwerp;

 • b. ASV: Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

 • c. BAM: Samenwerkende BAM bedrijven te Eindhoven;

 • d. beperkte steun: steun tot € 500.000 ingevolge het Nederlandse nationale kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen onder verwijzing naar punt 4.2.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische recessie (2009/C16/01);

 • e. bouwproces: bouwproces van verkennend onderzoek, het opstellen van het programma van eisen tot en met de oplevering en onderhoud van het gebouw aan toe;

 • f. CO2-neutraal bedrijventerrein: bedrijventerrein waar netto geen CO2-emisisie plaatsvindt;

 • g. de-minimis: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun, Pb EG L 379/05 van 28 december 2006, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • h. energiemaatregel: maatregel die tot doel heeft het verbruik van fossiele energie te verminderen door duurzame energie op te wekken of door energie te besparen;

 • i. Gedeputeerde Staten:college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 • j. integrale energiebenadering: energiebenadering waarbij in alle stappen van het bouwproces energie als belangrijk aspect wordt meegenomen;

 • k. onrendabele top: deel van een investering dat zich niet binnen vijf jaar terugverdient door besparingen in de exploitatielasten, vastgesteld aan de hand van de circulaire ‘Energie in de milieuvergunning’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken;

 • l. provincie: provincie Noord-Brabant;

 • m. structuurontwerp: structuurontwerp als bedoeld in De Nieuwe Regeling Standaard Taak Beschrijving 2009 (DNR-STB 2009). 

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen die op het bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg een bedrijf willen oprichten.

 Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor:

 • a. advies;

 • b.

   het treffen van energiemaatregelen met een onrendabele top, opgenomen in het advies, bedoeld onder a. 

Artikel 4 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd, indien:

 • a.

   op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag reeds opdracht is verleend, dan wel de subsidiabele activiteiten reeds zijn aangevangen;

 • b.

  het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten, genoemd in artikel 3, vereist is op grond van bestaande wet- of regelgeving;

 • c.

   aan de subsidieaanvrager reeds eerder voor dezelfde subsidiabele activiteiten subsidie is verstrekt in het kader van deze regeling. 

Artikel 5 Subsidievereisten

 • !.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. het advies wordt afgegeven door de BAM;

  • b. het advies houdt de toepassing van een integrale energiebenadering in;

  • c. het advies heeft betrekking op energiemaatregelen, die bijdragen aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg tot een CO2-neutraal bedrijventerrein;

  • d. het advies omvat een ontwerp dat voldoet aan de vereisten van een structuurontwerp;

  • e. het advies bevat een uitwerking van:

   • 1e

     een nulvariant met toepassing van standaard energiemaatregelen, waarmee wordt voldaan aan bestaande wet- en regelgeving;

   • 2e

     een variant met toepassing van maximaal haalbare energiemaatregelen;

  • f. het advies maakt het mogelijk om de baten en lasten van de varianten, bedoeld onder e, af te wegen met een onnauwkeurigheid van 10%;

  • g. in het advies is de onrendabele top vastgesteld van de maatregelen die zijn opgenomen in de variant, genoemd onder e, 2e.

 • 2.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   subsidieaanvrager beschikt over een advies, als bedoeld in artikel 3, onder a;

  • b.

   de energiemaatregelen worden uitgevoerd conform het advies, bedoeld onder a;

  • c.

   de energiemaatregelen hebben een onrendabele top;

  • d.

   de energiemaatregelen worden uitgevoerd op het bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg; 

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voorzover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze regeling:

 • a. komen voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, in aanmerking de kosten voor advies;

 • b. komen voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, in aanmerking de onrendabele top van energiemaatregelen. 

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1

  Subsidieaanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2

  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, worden ingediend voor 15 november 2011.

 • 3

  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, worden ingediend voor 1 september 2011.

 • 4

  Een subsidieaanvraag bevat het bank- of girorekeningnummer van de aanvrager.

 • 5

  Subsidieaanvragen gaan vergezeld van:

  • a.

    stukken waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de vereisten van artikel 5;

  • b.

    een tijdsplanning waaruit blijkt dat de subsidiabele activiteiten voor 1 januari 2012 zijn uitgevoerd;

  • c.

   een ondertekende verklaring beperkte steun.

 • 6

  Onverminderd het eerste tot en met het vijfde lid, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, vergezeld van een advies als bedoeld in artikel 3, onder a.

 • 7

  In afwijking van het vijfde lid, onder c, gaat een aanvraag die na 31 december 2010 wordt ingediend vergezeld van een ondertekende de-minimisverklaring.

 Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode van 31 maart 2010 tot en met 31 december 2011 vast op € 1.500.000.

 Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000 per aanvraag.

 • 2

  De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag.

 • 3

  De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de beperkte steun.

 • 4

  In afwijking van het derde lid bedraagt de hoogte van de subsidie voor aanvragen als bedoeld in artikel 7, zevende lid, niet meer dan de de-minimis. 

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 Artikel 11 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Aan de subsidie-ontvanger wordt de verplichting opgelegd dat de subsidiabele activiteiten voor 1 januari 2012 zijn uitgevoerd.

 Artikel 12 Subsidievaststelling

Onverminderd artikel 10 van de ASV, gaat het verzoek tot subsidievaststelling vergezeld van een verantwoording van de gemaakte kosten door overlegging van facturen of gewaarmerkte rekeningen.

 Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1

  Op verzoek van de subsidie-ontvanger kan een voorschot van 50% van de verleende subsidie worden toegekend.

 • 2

  Na vaststelling van de subsidie wordt het restantbedrag uitbetaald.

 Artikel 14 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het realiseren van energiemaatregelen op het bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dat bedrijventerrein tot een CO2-neutraal bedrijventerrein, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

 Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vossenberg West II Noord-Brabant.

’s Hertogenbosch, 1maart 2010

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk  

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten 

                          

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vossenberg West II Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling Vossenberg West II Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpenergievoorziening, sociaal-economische zaken, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 105 en 143
 2. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2 en 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201001-01-2012nieuwe regeling

01-03-2010

Provinciaal Blad, 2010, 31

1652835