• Geldig sinds 16 juli 2009.
  Geldig tot 01 januari 2012.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat in het provinciaal Bestuursakkoord 2007-2011 in de programmalijn Perspectiefrijk Brabant de kaders zijn vastgesteld voor de provinciale inzet op het thema leefbaarheid;

Overwegende dat de startnotitie ‘Leefbare dorpen en wijken’ op 11 december 2007 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld (ZWC 0633);

Overwegende dat de kaderstellende notitie ‘Leefbare wijken’ op 18 april 2008 door Provinciale Staten is vastgesteld (ZWC 0652);

Overwegende dat het versterken van de leefbaarheid in wijken in beginsel een verantwoordelijkheid is van gemeenten;

Overwegende dat de provincie vanuit haar rol als middenbestuur de leefbaarheid in de Brabantse middelgrote gemeenten wil versterken door het stimuleren van sociale maatregelen, al dan niet gecombineerd met fysieke ingrepen;

Overwegende dat de provincie hieraan financieël wil bijdragen door projecten gericht op een of meer door de middelgrote gemeenten gemeenschappelijk geformuleerde thema’s te stimuleren;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wijk: als zodanig door de gemeente in de subsidieaanvraag benoemd gebied binnen een gemeente;

 • b.

  wijkproject: een project dat gericht is op het territoir wijk en dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid op wijkniveau;

 • c.

  leefbaarheid: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om thuis of in de buurt gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg, welzijns- en gemaksdiensten;

 • d.

  PON: Brabants onafhankelijk instituut voor onderzoek en advies;

 • e.

  monitor: door het PON ontwikkeld instrument dat de effecten van de provinciale bijdrage aan projecten inzichtelijk maakt;

 • f.

  intentieverklaring: intentieverklaring tussen de middelgrote gemeenten van Noord-Brabant en de provincie, getekend op 9 juli 2009, waarin de voorgenomen samenwerking tussen de middelgrote gemeenten en de provincie is beschreven.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door de middelgrote gemeenten Uden, Bergen op Zoom, Veghel, Oss, Waalwijk, Roosendaal en Oosterhout.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor wijkprojecten die door sociale maatregelen leiden tot het bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurten.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien minder dan € 50.000 wordt aangevraagd voor een wijkproject.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1

  Een wijkproject als genoemd in artikel 3:

  • a.

   vindt plaats op wijkniveau;

  • b.

   bevordert participatie;

  • c.

   heeft duidelijke, realistische en meetbare doelstellingen;

  • d.

   sluit aan op provinciaal beleid;

  • e.

   is overdraagbaar.

 • 2

  Het wijkproject wordt gekenmerkt door een in opzet en tijd duidelijk afgebakend geheel van activiteiten;

 • 3

  Het wijkproject is gericht op een of meerdere van de volgende thema’s:

  • a.

   Het omgaan met veranderende taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen en functies in de wijk;

  • b.

   Participatie en behoud van betrokkenheid van de bewoners bij de uitvoering van beleid

 • 4

  Binnen 1 maand na verlening van de subsidie is met de uitvoering van het wijkproject gestart.

 • 5

  De projecten zijn uiterlijk op 31 december 2011 afgerond.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1

  De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • a.

   proceskosten;

  • b.

   ontwikkelkosten;

  • c.

   activiteitskosten;

  • d.

   publiciteitskosten;

  • e.

   (loon)kosten van eigen medewerkers à maximaal € 65 per uur en (loon)kosten van externen.

 • 2

  Alleen werkelijk gemaakte kosten vanaf de datum van aangaan van de intentieverklaring komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • a.

  kosten voor aanschaf van roerende zaken;

 • b.

  kosten voor aanschaf van onroerende zaken;

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1

  Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 augustus 2009 tot uiterlijk 1 november 2009 bij Gedeputeerde Staten worden ingediend.

 • 2

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   een gespecificeerde begroting van het wijkproject;

  • b.

   een projectplan;

  • c.

   een specificatie van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitgesplitst naar besteding per jaar;

  • d.

   een integrale analyse van de wijk(en).

 • 3

  Uit de projectaanvraag blijkt aantoonbaar de participatie van bewoners.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast op € 2.940.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

Voor het uitvoeren van wijkprojecten als genoemd in artikel 5, subsidieert de provincie maximaal 50% van de kosten van het wijkproject. Het maximale totale subsidiebedrag bedraagt € 420.000 per gemeente, te verdelen over maximaal 4 wijkprojecten.

Artikel 11 Subsidieverplichtingen

 • 1

  De subsidieontvanger werkt mee aan het traject in het kader van kennisdeling, zij deelt de behaalde projectresultaten.

 • 2

  De subsidieontvanger werkt mee aan de monitor, zij vult bij de start, tussentijds en aan het einde van het wijkproject een vragenlijst in.

 • 3

  De subsidieontvanger werkt mee aan gezamenlijke publiciteit en maakt bekend dat het project mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Artikel 12 Bevoorschotting

De subsidieaanvragen worden per kalenderjaar voor 80% van het voor dat jaar verleende subsidiebedrag bevoorschot.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het bevorderen van leefbaarheid in wijken en buurten zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt een dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010

’s-Hertogenbosch, 06 juli 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010
CiteertitelSubsidieregeling leefbaarheid middelgrote gemeenten Noord-Brabant 2009-2010
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsociale participatie, subsidies, zorg en welzijn, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 13 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2 en 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200901-01-2012nieuwe regeling

06-07-2009

Provinciaal Blad, 2009, 103

1550299