Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling informatiecentra Het Groene Woud Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op de artikelen 2 en 15 van de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat het nationale landschap Het Groene Woud vele mogelijkheden voor ondernemers, inwoners en bezoekers biedt;

Overwegende dat er behoefte is de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud meer onder de aandacht te brengen;

Overwegende dat een toename van het aantal bezoekers aan Het Groene Woud de ondernemers in de verbrede landbouw, de recreatieve en de toeristische sector mogelijkheden biedt de inkomsten uit hun activiteiten te vergroten;

Overwegende dat informatiecentra een bijdrage leveren aan het bekendmaken van onder andere de activiteiten, attracties, streekproducten, bezienswaardigheden, routestructuren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten subsidie willen verlenen voor de oprichting en het ontwikkelen van bovengenoemde informatiecentra;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Informatiecentra: locaties in het Groene Woud waar bezoekers informatie ontvangen over het Groene Woud, antwoorden krijgen op vragen over het Groene Woud en gestimuleerd worden activiteiten te ondernemen in het Groene Woud;

 • b.

  Het Groene Woud: nationaal landschap het Groene Woud, zijnde het gebied opgenomen in de Interimstructuurvisie van de provincie Noord-Brabant “Brabant in Ontwikkeling”, deel A, kaart 2;

 • c.

  De-minimussteun: Steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimussteun, Pb EG L 379/05 van 28 december 2006, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor de oprichting en het ontwikkelen van informatiecentra in het Groene Woud.

Artikel 3 doelgroep

 • 1

  De op basis van deze subsidieregeling verstrekte subsidies zijn incidentele projectsubsidies.

 • 2

  Projectsubsidies als bedoeld in het eerste lid kunnen worden verleend aan: bedrijven, gemeenten, waterschappen, verenigingen en stichtingen, gericht op het bieden van activiteiten op het gebied van recreatie, ontspanning en natuurbeleving in het Groene Woud exclusief activiteiten in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven;

Artikel 4 voorwaarden aan het project

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet het project aan de volgende voorwaarden, waarover bij de aanvraag duidelijkheid moet worden verschaft:

 • a.

  de activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle burgers;

 • b.

  er wordt op een creatieve en moderne wijze een thema uitgewerkt voor het Groene Woud;

 • c.

  de financiering van de investeringen is sluitend;

 • d.

  de exploitatieopzet van het informatiecentrum is voor een periode van 5 jaar vanaf 2009 sluitend;

 • e.

  de gemeente waarin het initiatief is gelegen stemt in met een informatiecentrum op de voorgestelde locatie en de exploitatieopzet;

 • f.

  het informatiecentrum is operationeel voor 1 januari 2011.

Artikel 5 aanvragen van subsidie

 • 1

  Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2009 tot uiterlijk 1 juli 2009 bij Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Subsidieaanvragen ingediend na 1 juli 2009 worden afgewezen.

 • 3

  Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruikt gemaakt van het daarvoor bedoelde aanvraagformulier.

 • 4

  Aanvragen die geen gebruik maken van het aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

 • 5

  Bij het aanvraagformulier wordt een projectplan overlegd waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden uit artikel 4 en waarin de punten van artikel 6 zijn opgenomen.

 • 6

  Gedeputeerde Staten beslissen uiterlijk 1 oktober 2009 op de aanvragen.

 • 7

  Aan de toekenning van een subsidie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot vervolgaanvragen.

Artikel 6 beoordelingscriteria en verdeelmaatstaf Koppelen aan subsidieplafond!

 • 1

  Ieder project wordt beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   het aantal bezoekers bij het informatiecentrum;

  • b.

   het aanbod en de invulling van de voorzieningen;

  • c.

   de aansluiting op recreatieve routes;

  • d.

   het aanbod en de innovatieve invulling van de informatieverstrekking;

  • e.

   de invulling en het belang van de bezoekerstrekkende activiteit;

  • f.

   de invulling van het Groene Woud thema;

  • g.

   de meerwaarde voor het Groene Woud;

  • h.

   de bijdrage aan de spreiding van de informatiecentra over het Groene Woud;

  • i.

   de verhouding van de besteding van de subsidie: exploitatie - investeringen.?

 • 2

  Per criterium worden punten toegekend.

 • 3

  Naarmate een criterium beter voldoet of een betere invulling geeft, wordt een hoger punt toegekend.

 • 4

  Een subsidieaanvraag uit het gebied De Vleut in de gemeente Best wordt met voorrang behandeld.

 • 5

  Op basis van het totale puntenaantal worden de projecten gerangschikt, waarbij de hoogst genoteerde als eerste voor subsidie in aanmerking komt en zo volgend.

 • 6

  Als in een gemeente subsidie is toegekend aan een informatiecentrum is er geen subsidie beschikbaar voor een tweede informatiecentrum in die gemeente.

 • 7

  Ingeval projecten hetzelfde punten aantal hebben en door het verlenen van subsidie voor elk van deze projecten het subsidieplafond wordt overschreden, vindt verdeling plaats op grond van artikel 7 van de ASV.

Artikel 7 niet subsidiabele kosten

 • 1

  Geen subsidie wordt verleend voorzover de kosten van dat projectonderdeel:

  • a.

   op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt of;

  • b

   gedekt worden door een reeds verleende subsidie van de provincie Noord-Brabant of een ander bestuursorgaan.

 • 2

  Subsidie wordt niet verleend voor projecten of projectonderdelen die aangelegd moeten worden krachtens wettelijk voorschrift of krachtens een op wettelijk voorschrift gebaseerde vergunning of ontheffing of andere verplichting.

Artikel 8 subsidiabele kosten

 • 1

  Onverminderd het gestelde in artikel 7 zijn in beginsel alle projectonderdelen subsidiabel die gericht zijn op het realiseren van een informatiecentrum in het Groene Woud.

 • 2

  Onder de in het eerste lid bedoelde kosten zijn tevens begrepen de grondverwervingskosten benodigd voor de aankoop van percelen waarop het informatiecentrum wordt opgericht dan wel uitgebreid.

 • 3

  Per subsidiabel projectonderdeel, zijn de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten subsidiabel, met een maximum subsidiebedrag van Ђ 100.000 per project.

 • 4

  Een subsidie mag nooit hoger zijn dan Ђ 200.000 over een periode van drie belastingjaren (Ђ 100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer) en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimussteun.

 • 5

  Voor ondernemingen in het wegvervoer mag een subsidie nooit hoger zijn dan Ђ 100.000 over een periode van drie belastingjaren en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimussteun.

Artikel 9 verplichtingen

Aan de subsidieverlening wordt de verplichting verbonden dat de volgende voorzieningen na realisatie van het informatiecentrum aanwezig zijn en openbaar en gratis toegankelijk zijn voor bezoekers:

 • a.

  een balie- / informatiefunctie waar bezoekers antwoorden krijgen op vragen en informatie die de bezoekers op ideeлn brengt voor te ondernemen activiteiten in het Groene Woud;

 • b.

  sanitair.

Artikel 10 subsidiebetaling en voorschotverlening

 • 1

  De betalingen geschieden in twee termijnen:

  • a.

   80% bij aanvang van het project;

  • b.

   20% na goedkeuring van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 2

  De betaling van de eerste termijn geschiedt zo spoedig mogelijk na de subsidieverlening.

 • 3

  De betaling van de tweede termijn geschiedt zo spoedig mogelijk na de subsidievaststelling.

 • 4

  De subsidieontvanger bevestigt aan de gevel bij de ingang van het informatiecentrum een bord met de tekst ‘Informatiecentrum Het Groene Woud’.

 • 5

  Het in het vierde lid bedoelde bord wordt door de provincie geleverd in de huisstijl van Het Groene Woud.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.

Artikel 13. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling informatiecentra het Groene Woud Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 17 februari 2009. Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

    

Toelichting algemeen

Het Groene Woud is één van de grotere projecten in het programma Schoon uit het bestuursakkoord 2007 – 2011 van de provincie Noord-Brabant. Het grote landelijke gebied gelegen tussen de steden ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg heeft grote kwaliteiten aan natuur, landschap en cultuur. In het nationale landschap is veel inzet om deze waarden te behouden en te versterken en de economische activiteiten hierop te richten. Om de mogelijkheden voor ontspanning voor de inwoners en de bezoekers in het Groene Woud beter onder de aandacht te brengen subsidieert de provincie Noord-Brabant het oprichten en het ontwikkelen van informatiecentra.

In het kader van een ander project uit het bestuursakkoord van de provincie loopt een grotenstedenproject B5. Dit project richt zich op de grote steden van de provincie waaronder ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Aan deze grote gemeenten aan de rand van het Groene Woud zijn in het kader van het project B5 subsidies toegekend voor het oprichten en ontwikkelen van informatiecentra. Subsidieverzoeken uit deze gemeenten zijn daarom uitgesloten voor deze subsidieregeling.

Toelichting artikelsgewijs

Hieronder wordt waar nodig een nadere toelichting gegeven op de subsidieregeling.

Artikel 3 Doelgroep

Ondernemers, gemeenten, waterschappen, verenigingen en stichtingen, in het nationale landschap Het Groene Woud, zijn de doelgroep. De provincie heeft enkele jaren geleden financiële middelen toegezegd, met de ondertekening van een bestuursovereenkomst met onder andere de gemeente Best, voor de ontwikkeling van gebied De Vleut. Indien een subsidieverzoek voor een informatiecentrum in De Vleut wordt ingediend zal dit plan met voorrang worden behandeld in verband met de verplichtingen die voortkomen uit deze bestuursovereenkomst.

Artikel 4 Voorwaarden aan het project

De beschikbare financiële middelen maken onderdeel uit van het bestuursakkoord van het huidige college van Gedeputeerde Staten. Het college wil in deze bestuursperiode de informatiecentra realiseren. De voorwaarden die worden gesteld moeten garanderen dat succesvolle informatiecentra voor 2011 zijn ontstaan.

Artikel 6 beoordelingscriteria en verdeelmaatstaf

Het subsidieplafond voor deze regeling is voor 2009 vastgesteld op € 500.000. Bij het toekennen van het maximale subsidiebedrag per informatiecentrum is voor vijf centra subsidie beschikbaar. In de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven zijn al middelen toegekend aan informatiecentra in het kader van ‘Samen investeren in Brabant(stad)’. In totaal worden minimaal vijf informatiecentra in het Groene Woud met deze subsidieregeling opgericht. De ingediende projectvoorstellen worden onderling gewogen door het toekennen van punten op de schaal van 0 tot en met 10 per criteria. Hierbij worden 10 punten toegekend aan het hoogst gewaardeerde projectvoorstel en 0 punten aan het laagst gewaardeerde voorstel. Subsidies worden toegekend aan de projectvoorstellen met het hoogste totaal aantal punten zolang het subsidieplafond niet is overschreden.

 • a.

  het aantal bezoekers bij het informatiecentrum

   

  Het gaat hier om het aantal bezoekers dat nu de locatie jaarlijks bezoek of naar verwachting gaat bezoeken. Een onderbouwing van het getal is nodig. Een groot bezoekersaantal aan een informatiecentrum heeft naar verwachting een groter rendement voor het Groene Woud.

 • b.

  het aanbod en de invulling van de voorzieningen Een aantal basisvoorzieningen zijn vereist. De invulling hiervan heeft invloed op het aantal bezoekers. Voorzieningen naast de genoemde basisvoorzieningen worden meegenomen in de beoordeling.

 • c.

  de aansluiting op recreatieve routes Vanuit de informatiecentra gaan bezoekers het Groene Woud in. Aansluiting op wandel-, fiets- mountainbike-, ruiterroutes stimuleert bezoekers om bij informatiecentra te starten voor een verblijf in het Groene Woud.

 • d.

  het aanbod en de invulling van de informatieverstrekking Informatie voor de bezoekers over het Groene Woud, dat is waar het om gaat. Beoordeeld wordt de informatie die aangeboden gaat worden en de wijze waarop dit gebeurt. Initiatieven om met andere informatiecentra samen te werken zijn positief.

 • e.

  de invulling en het belang van de bezoekerstrekkende activiteit Uitgangspunt is dat een informatiecentrum gekoppeld wordt aan een andere publiekstrekkende activiteit. Beoordeeld wordt wat de meerwaarde is van deze activiteit voor het Groene Woud.

 • f.

  de invulling van het Groene Woud thema Het op de kaart zetten van het Groene Woud met een thema in een informatiecentrum is een voorwaarde. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de volgende thema’s: cultuurhistorie, streekproducten, natuur. De originaliteit, uniciteit en de uitvoering worden in de beoordeling meegenomen.

 • g.

  de meerwaarde voor het Groene Woud Veel van hetzelfde is niet gewenst. De toegevoegde waarde van het informatiecentrum, het thema en de publiekstrekkende activiteit wegen mee.

 • h.

  de bijdrage aan de spreiding van de informatiecentra over het Groene Woud Het Groene Woud strekt zich over een groot grondgebied uit. De acht informatiecentra moeten gespreid liggen over het Groene Woud. De bijdrage aan de spreiding wordt beoordeeld.

 • i.

  Informatiecentra die de subsidie volledig benutten voor investeringen worden hoger gewaardeerd dan informatiecentra die de subsidie ook gaan gebruiken voor de exploitatie.

Artikel 8 lid 3 subsidiabele kosten

Het bedrag van € 200.000 (resp. € 100.000) komt overeen met het drempelbedrag dat de Europese Commissie heeft vastgesteld ten aanzien van de-minimussteun. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun onder deze drempel behoeft niet te worden aangemeld. In deze (verordening/regeling) is ervoor gekozen om bij de subsidietoekenning dit bedrag niet te overschrijden. Het kan echter in de praktijk voorkomen dat een door ons begunstigde onderneming in de afgelopen drie jaar al eens subsidie of een andere vorm van steun van een overheidsorgaan heeft ontvangen. Dit moet blijken uit de Verklaring de-minimussteun. Indien de te verlenen subsidie tezamen met de reeds ontvangen steun een bedrag van € 200.000 (resp. € 100.000) overschrijdt, zal in dat specifieke geval de onderhavige subsidieverlening aangemeld moeten worden.

Artikel 9 verplichtingen

Informatiecentra moeten bezoekers uitdagen vaker en meerdere plekken in het Groene Woud te bezoeken. Informatiecentra moeten een meerwaarde hebben voor heel het Groene Woud. Met een uitgewerkt thema moet dit worden ingevuld. Een informatiecentrum moet een startpunt zijn voor activiteiten naar andere plekken in het Groene Woud. Voorzieningen behorend tot een informatiecentrum moeten gratis toegankelijk zijn.  

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling informatiecentra Het Groene Woud Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling informatiecentra Het Groene Woud Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpnatuur en landschap, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2 en 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201301-03-2013Intrekking

26-02-2013

Provinciaal Blad, 2013, 21

S0259574
01-03-200901-03-2013nieuwe regeling

17-02-2009

Provinciaal Blad, 2009, 29

1502449