• Geldig sinds 21 mei 2009.
  Geldig tot 01 juli 2014.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement reconstructiecommissies Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009;

Gelet op artikel 6 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

Gelet op artikel 81 van de Provinciewet;

Gezien het advies van de commissie Ruimte en Milieu van 3 april 2009;

Overwegende dat naar aanleiding van de nieuw in te stellen De Streekraad, met bijbehorend eigen reglement, het bestaande Reglement Samenstelling en werkwijze reconstructiecommissies Provincie Noord-Brabant dient te worden gewijzigd in die zin dat het niet meer van toepassing is op het gebied De Meierij;

Overwegende dat in de praktijk is gebleken dat de reconstructiecommissies in Noord-Brabant aan hun samenstelling een extra lid hebben toegevoegd, zijnde een lid namens de Kamer van Koophandel, maar dat deze toevoeging nog niet is geformaliseerd;

Overwegende dat het Reglement Samenstelling en werkwijze reconstructiecommissies Provincie Noord-Brabant dient te worden aangepast aan de sinds 1 januari 2007 geldende Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving.

Overwegende dat vanwege de omvang van bovenstaande wijzigingen er voor wordt gekozen het Reglement Samenstelling en werkwijze reconstructiecommissies Provincie Noord-Brabant opnieuw vast te stellen en daarin tevens de wijziging Reglement Samenstelling en werkwijze reconstructiecommissies Provincie Noord-Brabant van 30 september 2005 te verwerken, alsmede te voorzien in intrekking van het oude reglement;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Provinciale Staten: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

 • c.

  Reconstructiewet: de Reconstructiewet concentratiegebieden;

 • d.

  Reconstructie: voorbereiding, vaststelling en uitvoering van een onderling samenhangend complex van maatregelen en voorzieningen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Reconstructiewet;

 • e.

  Reconstructiecommissie: de reconstructiecommissie als bedoeld in artikel 6 van de Reconstructiewet;

 • f.

  Reconstructieplan: reconstructieplan als bedoeld in artikel 11 van de Reconstructiewet;

 • g.

  Uitvoeringsprogramma: uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 31 van de Reconstructiewet;

 • h.

  Reconstructiegebied: bij een reconstructieplan nader begrensd gebied binnen een concentratiegebied waar de reconstructie daadwerkelijk plaatsvindt, voor zover dit gelegen is binnen de provincie Noord-Brabant;

 • i.

  Dienst Landelijk Gebied: Dienst landelijk gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Artikel 2 Reikwijdte reglement

 • 1

  Dit reglement is van toepassing op de reconstructiecommissies voor de zes reconstructiegebieden De Baronie, De Peel, Peel en Maas, Beerze-Reuzel, Maas en Meierij en Boven-Dommel.

 • 2

  Dit reglement is niet van toepassing op De Streekraad voor reconstructiegebied De Meierij.

Artikel 3 Adviestaken

 • 1

  De reconstructiecommissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten van advies te dienen betreffende de reconstructie in het desbetreffende reconstructiegebied waarvoor een reconstructiecommissie is ingesteld.

 • 2

  Onder deze taken wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   het uitbrengen van advies over de uitvoering van het reconstructieplan en de voortgang van de uitvoering;

  • b.

   het in dat verband leveren van alle noodzakelijke informatie, onder meer in de vorm van een regionaal uitvoeringsprogramma en verslagen over de voortgang van de uitvoering;

  • c.

   het uitbrengen van advies over uitwerkingen en wijzigingen van het reconstructieplan, inclusief startnotitie MER en MER-rapport, waarbij het landelijk en provinciaal beleid en het desbetreffende reconstructieplan in acht worden genomen;

  • d.

   het uitbrengen van advies over de gewenste bestuurlijke organisatie voor de uitvoering en de nadere planvorming van het reconstructieplan;

  • e.

   het uitbrengen van advies aangaande al hetgeen haar terzake van bovengenoemde onderwerpen gewenst overkomt.

 • 3

  Op verzoek van Gedeputeerde Staten stelt de reconstructiecommissie haar adviezen in voornoemde gevallen op in de vorm van een voorontwerp-uitwerking dan wel -wijziging van een reconstructieplan.

 • 4

  Indien de reconstructiecommissie een voorontwerp van een uitwerking dan wel wijziging opstelt, kan zij tevens een voorontwerp-startnotitie en een voorontwerp-MER opstellen.

 • 5

  Indien de reconstructiecommissie geen voorontwerp opstelt, wordt zij tijdig betrokken bij het opstellen van de ontwerpuitwerking dan wel ontwerpwijziging;

Artikel 4 Overige taken

De reconstructiecommissie heeft tot taak het bevorderen van de uitvoering van het reconstructieplan en de daaruit voortvloeiende en daaraan verwante projecten. Hieronder wordt onder meer begrepen:

 • a.

  het bevorderen van de coördinatie tussen de verschillende partijen in het reconstructiegebied, waaronder ook begrepen worden andere betrokken reconstructie- en gebiedscommissies, private partijen, belangenorganisaties, klankbordgroepen, platforms en andere (in-)formele overlegstructuren, werkzaam in het gebied;

 • b.

  het bevorderen van de inhoudelijke afstemming tussen de plannen en projecten van de verschillende partijen in het reconstructiegebied;

 • c.

  het stimuleren van partijen tot het nemen van initiatieven die bijdragen aan de realisatie van het reconstructieplan;

 • d.

  voorzover van toepassing het bevorderen van de uitvoering van het reconstructieplan door overleg met landinrichtingscommissies in de zin van de Landinrichtingswet en afstemming van plannen en projecten met land-inrichtingsplannen. Zij bevordert de realisatie van het reconstructieplan in het landinrichtingsgebied, met inachtneming van de wettelijke positie van de landinrichtingscommissies en voorzover de voorschriften in de Landinrichtingswet dit mogelijk maken;

 • e.

  voorzover van toepassing het bevorderen van de uitvoering van het reconstructieplan door overleg met andere provinciale commissies, betrokken bij inrichting van het landelijke gebied. Zij bevordert de afstemming met plannen en projecten, voorgestaan door voornoemde commissies.

Artikel 5 Informatie

Voor het gestelde in artikel 3 en 4 verstrekken Gedeputeerde Staten de reconstructiecommissie informatie over alle zaken en ontwikkelingen die voor de uitvoering van haar taak van belang zijn.

Artikel 6 Betrokkenheid partijen

Bij de vervulling van al haar taken zal de reconstructiecommissie zoveel mogelijk alle betrokken partijen in een gebied betrekken.

Artikel 7 Samenstelling

 • 1

  De reconstructiecommissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter;

  • b.

   op voordracht van de geheel of gedeeltelijke in het reconstructiegebied gelegen gemeenten, één lid per gemeente;

  • c.

   twee leden op voordracht van het georganiseerd landbouwbedrijfsleven in Noord-Brabant;

  • d.

   op voordracht van de geheel of gedeeltelijke in het reconstructiegebied gelegen waterschappen, één lid per waterschap;

  • e.

   één lid op voordracht van de natuurbeschermingsorganisaties:

  • f.

   één lid op gezamenlijke voordracht van de terreinbeherende instanties;

  • g.

   één lid op gezamenlijke voordracht van het Platform Toeristisch Bedrijfsleven Noord-Brabant en de stichting Brabants Bureau voor Toerisme;

  • h.

   één of twee leden op voordracht van het in de betreffende regio gelegen Sociaal Economische platform;

  • i.

   één lid op voordracht van de Kamer van Koophandel;

  • j.

   een adviseur door Gedeputeerde Staten aangewezen.

 • 2

  De in lid 1, onder b tot en met i genoemde leden hebben stemrecht.

 • 3

  Aan de reconstructiecommissie worden toegevoegd:

  • a.

   een adviseur, op voordracht van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers;

  • b.

   een adviseur, op voordracht van de Dienst Landelijk Gebied;

  • c.

   een adviseur, door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaar

  • d.

   een adviseur, door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • e.

   een adviseur, door Rijkswaterstaat aangewezen;

  • f.

   een secretaris, een door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaar.

 • 4

  De in het derde lid genoemde instanties kunnen voor de door hen voor te dragen dan wel toe te voegen adviseur en voor de secretaris een plaatsvervanger voordragen dan wel toevoegen.

 • 5

  Gedeputeerde Staten kunnen:

  • a.

   al dan niet op voorstel van de reconstructiecommissie, andere organisaties uitnodigen een lid voor te dragen en doen hiervan mededeling aan de commissie uit Provinciale Staten;

  • b.

   als dan niet op voorstel van de reconstructiecommissie, een adviseur toevoegen.

Artikel 8 Benoeming

 • 1

  De voorzitter wordt door Gedeputeerde Staten benoemd voor vier jaar. Een tussentijdse benoeming geschiedt voor het nog resterende deel van de zittingsperiode. De voorzitter kan worden herbenoemd tot een maximum van acht jaar. Gedeputeerde Staten kunnen hiervan afwijken en de voorzitter benoemen tot het einde van het kalenderjaar waarin de periode van acht jaar eindigt.

 • 2

  De leden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met i, worden door Gedeputeerde Staten benoemd voor vier jaar en kunnen telkens herbenoemd worden; tussentijdse benoemingen geschieden voor het nog resterende deel van de zittingsperiode.

 • 3

  De leden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met i, kunnen een plaatsvervangend lid ter benoeming voordragen. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Ten behoeve van de samenstelling van de reconstructiecommissie verzoeken Gedeputeerde Staten de betrokken organisaties een voordracht voor benoeming te doen.

 • 5

  Indien binnen vier maanden na datum van het verzoek van Gedeputeerde Staten, als bedoeld in het derde lid, geen voordracht van de betrokken organisaties is ontvangen, kunnen Gedeputeerde Staten zelf in de betreffende vacature(s) voorzien. In dat geval horen Gedeputeerde Staten de reconstructiecommissie, zoals op dat moment samengesteld.

 • 6

  De instanties genoemd in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met i, hebben het recht Gedeputeerde Staten te verzoeken het lidmaatschap aan door hen voorgedragen leden van de reconstructiecommissie te ontnemen. Tegelijkertijd met dit verzoek wordt een nieuwe voordracht voor benoeming gedaan. Het vijfde lid van dit artikel is van overeenkomstig van toepassing.

 • 7

  In het tijdvak liggende tussen het ontstaan van de vacature en de voorziening daarin, wordt de reconstructiecommissie geacht volledig te zijn samengesteld.

Artikel 9 Ontslag

 • 1

  De voorzitter en de leden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met i, kunnen ten alle tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Gedeputeerde Staten kunnen aan de voorzitter en de leden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met i, tussentijds ontslag verlenen.

 • 3

  Artikel 8, tweede lid tot en met zevende lid, is overeenkomstig van toepassing

Artikel 10 Agendacommissie

Voor de ondersteuning van de voorzitter bij de voorbereiding van vergaderingen, kan de reconstructiecommissie een agendacommissie instellen. Deze agendacommissie wordt gevormd uit de voorzitter en drie leden, bijgestaan door de secretaris.

Artikel 11 Vervanging voorzitter

De reconstructiecommissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. In voorkomende gevallen behoudt de plaatsvervangende voorzitter zijn stemrecht.

Artikel 12 Subcommissies, deskundigen en klankbordgroepen

 • 1

  De reconstructiecommissie kan voor de voorbereiding van bepaalde onderwerpen subcommissies instellen. Deze subcommissie worden gevormd uit leden van de reconstructiecommissie.

 • 2

  De reconstructiecommissie, de agendacommissie en de subcommissie kunnen ten behoeve van de advisering deskundigen inschakelen. De deskundigen hebben in de reconstructiecommissie en de subcommissie geen stemrecht.

 • 3

  Op uitnodiging van de reconstructiecommissie kan eenieder ter vergadering toelichting en informatie verstrekken.

 • 4

  De reconstructiecommissie kan klankbordgroepen instellen voor de voorbereiding van bepaalde onderwerpen. In ieder geval zullen klankbordgroepen worden ingesteld voor het op lokaal niveau vormgeven aan de integrale zonering.

 • 5

  De reconstructiecommissie kan platforms instellen voor de coördinatie en begeleiding bij de voorbereiding, planvorming en uitvoering van gebieds-programma’s en projecten van bovenlokaal belang.

Artikel 13 Leden van Gedeputeerde Staten

 • 1

  Een lid van Gedeputeerde Staten kan desgewenst een vergadering van de reconstructiecommissie bijwonen.

 • 2

  Gedeputeerde Staten krijgen alle vergaderstukken toegezonden. In geval van oplegging van geheimhouding geldt ook toezending voor de vergaderstukken waar geheimhouding is opgelegd.

Artikel 14 Vergaderfrequentie

De reconstructiecommissie vergadert zo vaak de voorzitter, dan wel de agendacommissie dat nodig acht of ten minste drie leden van de reconstructiecommissie daarom schriftelijk en met opgave van redenen hebben verzocht. In dat laatste geval wordt de vergadering binnen een maand na indiening van het verzoek gehouden.

Artikel 15 Oproeping

 • 1

  De voorzitter, dan wel de agendacommissie stelt, na overleg met de secretaris, de agendapunten vast.

 • 2

  De voorzitter roept de leden op ter vergadering.

 • 3

  De agenda en de daarbij behorende stukken worden aan de leden en de adviseurs toegezonden.

 • 4

  Na beëindiging van de werkzaamheden van de reconstructiecommissie wordt haar archief gedeponeerd in het provinciale archief.

Artikel 16 Openbaarheid

 • 1

  De vergaderingen van de reconstructiecommissie zijn openbaar.

 • 2

  Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in die gevallen waarin de in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde belangen op de in dat artikel bedoelde wijze kunnen worden geschaad.

 • 3

  Afgezien van het in het tweede lid bepaalde, worden de deuren gesloten wanneer de voorzitter of tenminste twee leden van de reconstructiecommissie het nodig achten. De vergadering besluit vervolgens of zij met gesloten deuren zal beraadslagen.

 • 4

  Over punten, in de besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit genomen worden.

 • 5

  De reconstructiecommissie, dan wel het college van Gedeputeerde Staten, kunnen omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan de reconstructiecommissie worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. Zij wordt zowel door de leden en adviseurs die bij de behandeling aanwezig waren als door de leden en adviseurs die op andere wijze van het behandelde of van de stukken kennis nemen in acht genomen, totdat de reconstructiecommissie respectievelijk, het college van Gedeputeerde Staten, haar opheft.

 • 6

  Gedeputeerde Staten kunnen bij hun verzoek om advies, vragen om het desbetreffende onderwerp met gesloten deuren te behandelen. Indien de reconstructiecommissie niet instemt met dit verzoek, stelt zij Gedeputeerde Staten daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen. Het onderwerp komt dan niet in behandeling.

 • 7

  De voorzitter, dan wel de agendacommissie kan de reconstructiecommissie verzoeken advies uit te brengen op basis van een schriftelijke raadpleging van de leden.

 • 8

  De stukken worden, na tussenkomt van Gedeputeerde Staten, voor de leden van Provinciale Staten op de voor hen gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. Ten aanzien van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd worden, na tussenkomt van Gedeputeerde Staten, de leden van Provinciale Staten geïnformeerd dat de stukken onder toepassing van de geheimhoudingsplicht op de kamer van de Griffier der Staten kunnen worden ingezien. De oplegging van geheimhouding kan slechts worden opgelegd in de gevallen vermeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 17 Orde

 • 1

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 2

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang voor de reconstructiecommissie-vergadering te ontzeggen.

 • 3

  Hij kan de reconstructiecommissie voorstellen om aan een lid van de reconstructiecommissie-lid, dat door zijn gedraging de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig laat de voorzitter het lid verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de reconstructiecommissie-vergadering worden ontzegd.

Artikel 18 Spreekrecht toehoorders

 • 1

  Toehoorders bij openbare vergaderingen kunnen op hun verzoek het woord voeren over de voor die vergadering geagendeerde onderwerpen, met uitzondering van het verslag van de vorige vergadering en de rondvraag.

 • 2

  Een verzoek als bedoeld in het eerste lid dient vóór het begin van de vergadering bij de voorzitter ingediend te worden, onder vermelding van het punt of de punten van de agenda waarover men wil spreken.

 • 3

  Voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt stelt de voorzitter diegenen die daarom hebben verzocht in de gelegenheid over dat agendapunt het woord te voeren.

 • 4

  De spreektijd bedraagt per spreker ten hoogste vijf minuten per agendapunt, terwijl de maximale spreektijd per agendapunt vijftien minuten bedraagt. Indien zich meer sprekers hebben gemeld, bepaalt de voorzitter de verdeling van de spreektijd met inachtneming van de maximale spreektijd.

 • 5

  Op voorstel van de voorzitter kan de reconstructiecommissie afwijkingen van het bepaalde in dit artikel toestaan.

Artikel 19 Verslag

 • 1

  De secretaris maakt van de vergadering van de reconstructiecommissie een verslag op hoofdlijnen, dat na overleg met de voorzitter aan de leden en de adviseurs van de reconstructie- commissie wordt toegezonden.

 • 2

  Het verslag wordt in een volgende vergadering aan de reconstructiecommissie ter vaststelling aangeboden.

 • 3

  Na vaststelling wordt het verslag door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Na ondertekening wordt het verslag tevens toegezonden Gedeputeerde Staten.

Artikel 20 Advisering

 • 1

  De reconstructiecommissie kan alleen adviseren in die gevallen waarbij meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 2

  De adviezen van de reconstructiecommissie worden schriftelijk en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, uitgebracht.

 • 3

  Indien een advies niet met algemene stemmen wordt uitgebracht kunnen eventuele afwijkende standpunten op verzoek van het lid of de leden die een afwijkend standpunt hebben ingenomen, in het advies tot uitdrukking worden gebracht.

 • 4

  De adviezen worden, zodra ze zijn geformuleerd, schriftelijk aan de leden van de reconstructiecommissie voorgelegd.

 • 5

  De adviezen, die niet staande de vergadering worden vastgesteld, worden in een volgende vergadering aan de reconstructiecommissie ter vaststelling aangeboden.

Artikel 21 Uitvoering Reglement

Gedeputeerde Staten kunnen ter uitvoering van het bepaalde in dit Reglement nadere regels stellen.

Artikel 22 Beëindiging advies- en overige taken

Na beëindiging van de werkzaamheden, wordt het archief van de reconstructiecommissies gedeponeerd in het provinciaal archief.

Artikel 23 Nadere regels

De reconstructiecommissie stelt zo nodig nadere regelen betreffende haar werkwijze en die van de subcommissie en doet daarvan mededeling aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 24 Intrekking

 • 1

  Het Reglement ‘Samenstelling en werkwijze reconstructiecommissies Provincie Noord-Brabant’ van 23 augustus 2005 wordt ingetrokken.

 • 2

  Het besluit wijziging Reglement "Samenstelling en werkwijze reconstructiecommissies Provincie Noord-Brabant" van 30 september 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 26 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement reconstructiecommissies Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 24 april 2009 Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter, J.R.H. Maij-Weggen

de griffier mw. drs. E.M.W.J. Wöltgens

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement reconstructiecommissies Noord-Brabant
CiteertitelReglement reconstructiecommissies Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpagrarische sector, bestuurlijke organisatie, natuur en landschap, reconstructie, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reconstructiewet concentratiegebieden, art. 6
 2. Provinciewet, art. 81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-200901-07-2014nieuwe regeling

24-04-2009

Provinciaal Blad, 2009, 44

Statenvoorstel 05/09