• Geldig sinds 21 mei 2009.
  Geldig tot 23 februari 2010.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement De Streekraad Het Groene Woud en de Meierij

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

En

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2009;

Gelet op artikel 6 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 62 van de Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op artikel 11.2 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008-2013;

Gezien het advies van de commissie Ruimte en Milieu van 3 april 2009;

Overwegende dat de bestuurlijke partijen rond Het Groene Woud en De Meierij behoefte hebben aan een samenbindende ontwikkelingsstrategie die erop is gericht de integrale ontwikkeling van het gebied te versnellen;

Overwegende dat onderdelen van een dergelijke strategie een gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie, een heldere organisatiestructuur en een communicatieplan zijn;

Overwegende dat Reconstructiecommissie De Meierij, de provinciale Plaatselijke Groep LEADER Innovatieplatform Duurzame Meierij en Bestuurlijk Platform Het Groene Woud wensen samen te gaan in één streekorganisatie De Streekraad Het Groene Woud en De Meierij om te komen tot een efficiëntere uitvoering en minder bestuurlijke drukte om de integrale ontwikkeling van het gebied te versnellen;

Besluiten gezamenlijk vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  reconstructie: voorbereiding, vaststelling en uitvoering van een onderling samenhangend complex van maatregelen en voorzieningen ter verwezenlijking van de doelstelling van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

 • b.

  reconstructiegebied: het reconstructiegebied De Meierij, bestaande uit (delen van) de gemeenten Dongen, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Heusden, Haaren, Vught, Boxtel, Sint-Oedenrode, Best en Son en Breugel;

 • c.

  POP2: het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008-2013 van Nederland;

 • d.

  POP: de provinciale Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008-2013;

 • e.

  provinciale LEADER-gebied: het gebied De Meierij in de provincie Noord-Brabant, omvattende het reconstructiegebied De Meierij en de gemeenten Schijndel en Sint-Michielsgestel, als vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 1 juli 2008;

 • f.

  provinciale Plaatselijke Groep: een publiek-privaat partnerschap dat zwaarwegend advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten over de uitvoering van POP in het LEADER-gebied;

 • g.

  Verordening: verordening (EG) 1698/2005, nr. 1698/2005, Pb L227, van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

 • h.

  LEADER-aanpak: op grond van artikel 61 van de Verordening bevat de LEADER-aanpak ten minste de volgende elementen: gebiedsgerichte plaatselijke ontwikkelingsstrategieën voor welomschreven subregionale plattelandsgebieden; een Plaatselijke Groep; een aanpak van onderop met beslissingsbevoegdheid voor een Plaatselijke Groep wat de uitwerking en de uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën betreft;

 • i.

  Het Groene Woud: één van de door het kabinet in de Nota Ruimte aangewezen twintig nationale landschappen, bestaande uit (delen van) de gemeenten Tilburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Oirschot, Oisterwijk, Haaren, Vught, Boxtel, Sint-Miechelsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Best en Son en Breugel;

 • j.

  De Streekraad: De Streekraad Het Groene Woud en De Meierij.

Artikel 2 Instelling

Er is een streekraad genaamd De Streekraad Het Groene Woud en De Meierij.

Artikel 3 Taken

De Streekraad heeft drie taken:

 • a.

  advisering over reconstructiegebied De Meierij;

 • b.

  advisering over provinciale LEADER-gebied;

 • c.

  advisering over Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Artikel 4 Specifieke taken reconstructie

 • 2

  De Streekraad heeft tot taak het bevorderen van de uitvoering van het reconstructieplan en de daaruit voortvloeiende en daaraan verwante projecten. Hieronder wordt onder meer begrepen:

  • a. het bevorderen van de coördinatie tussen de verschillende partijen in het reconstructiegebied, waaronder ook begrepen worden andere betrokken reconstructie- en gebiedscommissies, private partijen, belangenorganisaties, klankbordgroepen, platforms en andere (in-) formele overlegstructuren, werkzaam in het gebied;

  • b.

   het bevorderen van de inhoudelijke afstemming tussen de plannen en projecten van de verschillende partijen in het reconstructiegebied;

  • c.

   het stimuleren van partijen tot het nemen van initiatieven die bijdragen aan de realisatie van het reconstructieplan;

  • d.

   voor zover van toepassing het bevorderen van de uitvoering van het reconstructieplan door overleg met landinrichtingscommissies in de zin van de Landinrichtingswet en afstemming van plannen en projecten met land-inrichtingsplannen. De Streekraad bevordert de realisatie van het reconstructieplan in het landinrichtingsgebied, met inachtneming van de wettelijke positie van de landinrichtingscommissies en voor zover de voorschriften in de Landinrichtingswet dit mogelijk maken;

  • e.

   voor zover van toepassing het bevorderen van de uitvoering van het reconstructieplan door overleg met andere provinciale commissies, betrokken bij inrichting van het landelijke gebied. De Streekraad bevordert de afstemming met plannen en projecten, voorgestaan door voornoemde commissies. 

Artikel 5 Specifieke taken provinciale Plaatselijke Groep LEADER

 • 4

  De provincie Noord-Brabant heeft de ondersteuning als bedoeld in het derde lid neergelegd bij de Backoffice en Frontoffice van het Programma Landelijk Gebied.

 • 5

  De Streekraad bespreekt regelmatig de voortgang en stimuleert waar mogelijk integratie en coördinatie van projecten en acties binnen een bepaald thema als ook tussen thema’s.

 • 6

  De Streekraad is bevoegd aan Gedeputeerde Staten zwaarwegend advies te geven over de ingediende aanvragen voor een bijdrage in het kader van het provinciaal Meerjaren Programma voor projecten die via de LEADER-aanpak worden gerealiseerd.

 • 7

  De Streekraad toetst de projecten inhoudelijk aan het ontwikkelingsplan, waarbij in samenspraak met de provincie Noord-Brabant wordt beoordeeld of een projectaanvraag voldoet aan de in het vastgestelde toetsingskader opgenomen technische voorwaarden. 

Artikel 6 Specifieke taak Nationaal Landschap Het Groene Woud

De Streekraad is voor Gedeputeerde Staten eerste aanspreekpunt voor het Nationaal Landschap Het Groene Woud en heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over:

 • a.

  het opzetten van de programmering voor de drie schillen van het Nationaal Landschap Het Groene Woud, met name de aansluiting met BrabantStad en de stedelijke uitwerkingsplannen;

 • b.

  implementatie van de opdrachten op basis van de Nota Ruimte, waaronder advisering aan Gedeputeerde Staten over begrenzing en uitvoeringsprogramma;

 • c.

  versterking van de relaties vanuit Het Groene Woud met de beleidsvelden: economische zaken, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, water en landbouw;

 • d.

  afstemming van de over-all-communicatie, met name in de relatie Het Groene Woud-BrabantStad;

 • e.

  het tot ontwikkeling brengen van projecten in de drie schillen van Het Groene Woud en in samenhang met de programma’s van de stedelijke regio’s.

Artikel 7 Samenstelling van De Streekraad

 • 1

  De Streekraad is in het kader van zijn taken als volgt samengesteld:

   

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter;

  • b.

   op voordracht van de geheel of gedeeltelijk in het werkgebied gelegen gemeenten, één lid per gemeente;

  • c.

   twee leden op voordracht van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven in Noord-Brabant;

  • d.

   op voordracht van de geheel of gedeeltelijk in het werkgebied gelegen waterschappen, één lid per waterschap;

  • e.

   één lid op voordracht van de Stichting Brabantse Milieufederatie;

  • f.

   twee leden op gezamenlijke voordracht van de Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Brabants Particulier Grondbezit;

  • g.

   één lid op gezamenlijke voordracht van TOP Brabant, de Stichting Uit in Brabant, de RECRON en de regio VVV;

  • h.

   één of twee leden op voordracht van het in de desbetreffende regio gelegen Sociaal Economische Platform

  • i.

   één lid op voordracht van de Kamer van Koophandel;

  • j.

   zeven leden op persoonlijke titel met kennis van en een netwerk in de overige maatschappelijke terreinen cultuurhistorie, natuur en landschap, locale agenda, kunst en cultuur, leefbaarheid en economie (sociaal economisch platform) en het regionaal bedrijfsleven; deze leden zijn diepgeworteld in de streek, hebben een groot netwerk en veel contacten, weten wat er leeft, hebben, verzamelen en staan open voor ideeën en signalen, weten de streek te binden en te motiveren en partijen danwel particulieren te mobiliseren;

  • k.

   op grond van artikel 62, eerste lid, onder b, van de Verordening en artikel 11.2 van de POP-regeling maken sociaal-economische partners en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en hun verenigingen, ten minste 50% van De Streekraad uit;

  • l.

   één adviseur door Gedeputeerde Staten aangewezen.

 • 2

  Aan de samenstelling zoals bepaald in het eerste lid, worden toegevoegd:

   

  • a.

   een adviseur op voordracht van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers;

  • b.

   een adviseur op voordracht van de Dienst Landelijk Gebied;

  • c.

   een adviseur, door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaar;

  • d.

   een adviseur, door het ministerie van LNV aangewezen ambtenaar;

  • e.

   een adviseur, door Rijkswaterstaat aangewezen.

 • 3

  De in het eerste lid onder b tot en met j genoemde leden hebben stemrecht.

 • 4

  De in het tweede lid genoemde instanties kunnen voor de door hen voor te dragen dan wel toe te voegen adviseur een plaatsvervanger voordragen dan wel toevoegen.

 • 5

  Gedeputeerde Staten kunnen, al dan niet op voorstel van De Streekraad, andere organisaties uitnodigen een lid voor te dragen en doen hiervan mededeling aan de commissie Ruimte en Milieu van Provinciale Staten.

 • 6

  Gedeputeerde Staten kunnen, al dan niet op voorstel van De Streekraad, een of meer adviseurs toevoegen.

 • 7

  De Streekraad kan bij stelselmatige afwezigheid van de leden als bedoeld in het eerste lid, Gedeputeerde Staten adviseren betreffende leden te royeren.

Artikel 8 Onafhankelijk voorzitter en secretaris

 • 1

  De onafhankelijk voorzitter, als bedoeld in artikel 7, eerste lid onderdeel a, wordt door Gedeputeerde Staten benoemd voor vier jaar.

 • 2

  Een tussentijdse benoeming geschiedt voor het nog resterende deel van de zittingsperiode.

 • 3

  De voorzitter kan eenmaal worden herbenoemd tot een maximum van acht jaar.

 • 4

  Gedeputeerde Staten kunnen van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid afwijken en de voorzitter benoemen tot het einde van het kalenderjaar waarin de periode van acht jaar eindigt.

 • 5

  De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 6

  De Streekraad benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, waarbij in voorkomende gevallen de plaatsvervangend voorzitter zijn stemrecht behoudt.

 • 7

  De secretaris betreft een door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaar.

 • 8

  Gedeputeerde Staten kunnen daarnaast een andere ambtenaar als plaatsvervangend secretaris aanwijzen dan wel toevoegen. Daarnaast stelt Gedeputeerde Staten een projectleider Nationaal Landschap Het Groene Woud beschikbaar.

Artikel 9 Dagelijks Bestuur

 • 1

  De Streekraad benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur, bestaande uit leden én plaatsvervangende leden. Het Dagelijks Bestuur van De Streekraad wordt gevormd uit de voorzitter en maximaal acht leden uit (in beginsel de acht geledingen) van De Streekraad.

 • 2

  Het Dagelijks Bestuur:

  • a.

   draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van De Streekraad;

  • b.

   adviseert, namens De Streekraad, Gedeputeerde Staten over subsidiëring van projecten in het kader van provinciale LEADER en de zogenaamde kleine projectenpot;

  • c.

   is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitzetten van de grote lijnen, zoals visie, uitvoering beleid, strategisch denken, financiën, programmering en lobby, het creëren van de voorwaarden voor uitvoering en het zakelijk goed regelen daarvan;

  • d.

   is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Streekhuis.

 • 3

  De leden als bedoeld in het eerste lid vaardigen bij verhindering de plaatsvervanger af.

Artikel 10 Subcommissies en deskundigen

 • 1

  De Streekraad kan voor de voorbereiding van bepaalde onderwerpen of voor de uitvoering van bepaalde taken subcommissies instellen.

 • 2

  De Streekraad en de subcommissie kunnen ten behoeve van de advisering deskundigen inschakelen.

 • 3

  De deskundigen als genoemd in het tweede lid hebben geen stemrecht.

 • 4

  Op uitnodiging van De Streekraad kan een ieder ter vergadering toelichting en informatie verschaffen.

Artikel 11 Benoeming leden van De Streekraad

 • 1

  De leden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met j, worden door Gedeputeerde Staten benoemd voor vier jaar en kunnen telkens worden herbenoemd, waarbij tussentijdse benoemingen geschieden voor het nog resterende gedeelte van de zittingsperiode.

 • 2

  De leden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met j, kunnen een plaatsvervangend lid ter benoeming voordragen, waarbij het vorige lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 3

  Ten behoeve van de samenstelling van De Streekraad verzoeken Gedeputeerde Staten de betrokken organisaties een voordracht voor benoeming te doen.

 • 4

  Indien binnen vier maanden na datum van het verzoek van Gedeputeerde Staten als bedoeld in het derde lid geen voordracht van de betrokken organisaties is ontvangen, kunnen Gedeputeerde Staten zelf in de betreffende vacature(s) voorzien, waarbij Gedeputeerde Staten De Streekraad, zoals op dat moment is samengesteld, horen.

 • 5

  De instanties als genoemd in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met j, hebben het recht Gedeputeerde Staten te verzoeken het lidmaatschap aan door hen voorgedragen leden van De Streekraad te ontnemen, waarbij tegelijkertijd met dat verzoek een nieuwe voordracht voor benoeming wordt gedaan.

 • 6

  In het tijdvak liggende tussen het ontstaan van de vacature en de voorziening daarin, wordt De Streekraad geacht volledig te zijn samengesteld.

Artikel 12 Ontslag leden van De Streekraad

 • 1

  De leden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met j, kunnen te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Gedeputeerde Staten kunnen aan de leden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met j, tussentijds ontslag verlenen.

 • 3

  Artikel 11 is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 13 Leden van Gedeputeerde Staten

Een lid van Gedeputeerde Staten kan desgewenst een vergadering van De Streekraad en van het Dagelijks Bestuur bijwonen.

Artikel 14 Betrokkenheid partijen

Bij de vervulling van al zijn taken, betrekt De Streekraad zoveel mogelijk alle betrokken partijen in het gebied.

Artikel 15 Informatie van Gedeputeerde Staten

Voor het gestelde in de artikelen 3 tot en met 6, verstrekken Gedeputeerde Staten De Streekraad informatie over alle zaken en ontwikkelingen die voor de uitvoering van zijn taak van belang zijn.

Artikel 16 Vergaderfrequentie

 • 1

  De voorzitter schrijft, met ondersteuning van het secretariaat, vergaderingen uit.

 • 2

  Het secretariaat is belast met de voorbereiding en organisatie van vergaderingen. Uiterlijk één week vóór de vergaderdatum stuurt de secretaris de vergaderstukken naar de leden.

 • 3

  De Streekraad vergadert minimaal twee keer per jaar of zo vaak de voorzitter danwel het Dagelijks Bestuur dat nodig acht, of wanneer ten minste drie leden, als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder b tot en met j, daarom schriftelijk en met opgave van redenen hebben verzocht.

 • 4

  Indien ten minste drie leden, als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder b tot en met j, schriftelijk en met opgave van redenen om een vergadering hebben verzocht, wordt de vergadering binnen een maand na indiening van het verzoek gehouden.

 • 5

  De voorzitter kan, wanneer hij dat noodzakelijk acht, bijvoorbeeld bij het niet halen van het quorum als bedoeld in artikel 20, gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure.

 • 6

  dien de voorzitter gebruik maakt van een schriftelijke vergaderprocedure, als bedoeld in het vijfde lid, reageren de leden, als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, na ontvangst van consultatiedocumentatie daarop binnen maximaal tien werkdagen, of korter wanneer de voorzitter daar vanwege geldende redenen om verzoekt.

 • 7

  Indien de secretaris binnen de termijn als bedoeld in het zesde lid geen reactie ontvangt, wordt aangenomen dat De Streekraad zich van stemming onthoudt. De voorzitter informeert de leden, als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, over de voortvloeiende besluitvorming, die in de volgende vergadering wordt bekrachtigd.

Artikel 17 Oproeping

 • 1

  De voorzitter stelt, na overleg met het Dagelijks Bestuur en de secretaris, de agendapunten vast.

 • 2

  De voorzitter roept de leden op ter vergadering.

 • 3

  De agenda en de daarbij behorende stukken worden aan de leden en de adviseurs toegezonden.

Artikel 18 Advisering

 • 1

  De Streekraad kan alleen adviseren in die gevallen waarbij meer dan de helft van de stemgerechtigden leden aanwezig is.

 • 2

  De adviezen van De Streekraad worden schriftelijk en ondertekend door de voorzitter en de secretaris uitgebracht.

 • 3

  Indien een advies niet met algemene stemmen wordt uitgebracht, kunnen eventuele afwijkende standpunten op verzoek van het lid of de leden die een afwijkend standpunt hebben ingenomen, in het advies tot uitdrukking worden gebracht.

 • 4

  De adviezen worden, zodra ze zijn geformuleerd, schriftelijk aan de leden, als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder b tot en met j, voorgelegd.

 • 5

  De adviezen, die niet staande de vergadering worden vastgesteld, worden in een volgende vergadering aan De Streekraad ter vaststelling aangeboden.

Artikel 19 Onthouden stem of advies

Leden als bedoeld in artikel 7 eerste en tweede lid, en artikel 9, eerste lid, beslissen dan wel adviseren niet mee, indien projecten in de vergadering aan de orde komen waarbij ze zelf betrokken zijn.

Artikel 20 Quorum en consensus advisering projecten

 • 1

  De Streekraad delegeert de advisering over projecten aan een subcommissie als bedoeld in artikel 10 eerste lid.

 • 2

  De subcommissie streeft naar consensus en kan alleen een projectvoorstel aannemen als minimaal 50% van de stemgerechtigde leden aanwezig is en als minimaal tweederde van deze leden positief oordeelt over het projectvoorstel.

 • 3

  Er is sprake van consensus indien geen van de leden zich gemotiveerd verzet tegen een te nemen besluit.

 • 4

  Gedeputeerde Staten besluiten over de subsidieverlening aan de projecten gehoord hebbende het zwaarwegend advies van De Streekraad en passend binnen het toetsingskader.

 • 5

  Bij aanpassingen van het ontwikkelingsplan of toetsingskader door De Streekraad in het kader van de POP-regeling geldt dat minimaal tweederde van de stemgerechtigde leden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanwezig is en minimaal tweederde van deze leden positief oordeelt, waarna deze ter vaststelling aan  Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Artikel 21 Openbaarheid

 • 1

  De vergaderingen van de Streekraad zijn openbaar.

 • 2

  Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in die gevallen waarin artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde belangen op de in dat artikel bedoelde wijze kunnen worden geschaad.

 • 3

  Afgezien van het in het tweede lid bepaalde, worden de deuren gesloten wanneer de voorzitter of tenminste twee leden, als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder b tot en met j, dat nodig achten. De vergadering besluit vervolgens of zij met gesloten deuren zal beraadslagen.

 • 4

  Over punten die in de besloten vergadering zijn behandeld, kan een besluit worden genomen.

 • 5

  De Streekraad dan wel Gedeputeerde Staten kunnen omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken welke aan De Streekraad worden voorgelegd geheimhouding opleggen.

 • 6

  De geheimhouding als bedoeld in het vijfde lid wordt zowel door de leden en adviseurs die bij de behandeling aanwezig waren als door de leden en adviseurs die op andere wijze van het behandelde of van de stukken kennis nemen in acht genomen, totdat De Streekraad dan wel Gedeputeerde Staten de geheimhouding opheft dan wel opheffen.

 • 7

  Gedeputeerde Staten kunnen bij hun verzoek om advies vragen om het desbetreffende onderwerp met gesloten deuren te behandelen.

 • 8

  Indien De Streekraad niet instemt met het verzoek als bedoeld in het zevende lid stelt zij Gedeputeerde Staten daarvan in kennis onder vermelding van de redenen. Het onderwerp wordt dan niet in de vergadering behandeld.

 • 9

  De voorzitter dan wel het Dagelijks Bestuur kan De Streekraad in het kader van reconstructie verzoeken advies uit te brengen op basis van een schriftelijke raadpleging van de leden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b tot en met j.

 • 10

  De stukken worden, na tussenkomt van Gedeputeerde Staten, voor de leden van Provinciale Staten op de voor hen gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. Ten aanzien van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd worden, na tussenkomt van Gedeputeerde Staten, de leden van Provinciale Staten geïnformeerd dat de stukken onder toepassing van de geheimhoudingsplicht op de kamer van de Griffier der Staten kunnen worden ingezien. De oplegging van geheimhouding kan slechts worden opgelegd in de gevallen vermeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 22 Orde

 • 1

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 2

  De voorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang voor de vergadering van De Streekraad te ontzeggen.

 • 3

  De voorzitter kan De Streekraad voorstellen om aan een lid als bedoeld in artikel 7, eerste lid b tot en met j, dat door zijn gedraging de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen.

 • 4

  Over het voorstel als bedoeld in het derde lid wordt niet beraadslaagd.

 • 5

  Na aanneming van het voorstel als bedoeld in het derde lid verlaat het lid de vergadering onmiddellijk, zo nodig laat de voorzitter het lid verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot een vergadering van De Streekraad worden ontzegd.

Artikel 23 Spreekrecht toehoorders

 • 1

  Toehoorders bij openbare vergaderingen kunnen op verzoek het woord voeren over de voor die vergadering geagendeerde onderwerpen, met uitzondering van het verslag van de vorige vergadering en de rondvraag.

 • 2

  Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt vóór het begin van de vergadering bij de voorzitter ingediend, onder vermelding van het punt of de punten van de agenda waarover men wil spreken.

 • 3

  Voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt stelt de voorzitter diegenen die daarom hebben verzocht in de gelegenheid over dat agendapunt het woord te voeren.

 • 4

  De spreektijd bedraagt per spreker ten hoogste vijf minuten per agendapunt, terwijl de maximale spreektijd per agendapunt vijftien minuten bedraagt.

 • 5

  Indien zich meer sprekers hebben gemeld, bepaalt de voorzitter de verdeling van de spreektijd als bedoeld in het vierde lid met in achtneming van de maximale spreektijd.

 • 6

  Op voorstel van de voorzitter kan De Streekraad afwijkingen van het bepaalde in dit artikel toestaan.

Artikel 24 Verslag

 • 1

  De secretaris maakt van de vergadering een verslag op hoofdlijnen dat na overleg met de voorzitter aan de leden en de adviseurs wordt toegezonden.

 • 2

  Het verslag wordt in een volgende vergadering ter vaststelling aangeboden.

 • 3

  Na vaststelling wordt het verslag door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 4

  De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar.

 • 5

  In afwijking van het vierde lid wordt van een niet-openbare vergadering een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij De Streekraad anders beslist.

Artikel 25 Rapportage

 • 1

  Het secretariaat rapporteert minimaal tweemaal per jaar over de voortgang van het gemeentelijk Meerjaren Programma aan De Streekraad.

 • 2

  Deze rapportage bevat ten minste:

  • a.

   beschikbare budgetten voor projecten;

  • b.

   de materiële en financiële voortgang van het ontwikkelingsplan;

  • c.

   een uiteenzetting van promotie en publiciteit met betrekking tot de uitvoering van het ontwikkelingsplan.

 • 3

  De leden, als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, kunnen informatie opvragen bij het secretariaat, indien zij dat voor een goede taakuitoefening noodzakelijk achten.

 • 4

  De Streekraad legt verantwoording af aan Gedeputeerde Staten.

 • 5

  De Streekraad verstrekt Gedeputeerde Staten de door hen verlangde inlichtingen.

Artikel 26 Vacatievergoedingen en reiskosten

 • 1

  Leden van De Streekraad en het Dagelijks Bestuur, als bedoeld in artikel 7 eerste en tweede lid en artikel 9, eerste lid, die niet uit hoofde van hun functie deelnemen, kunnen in aanmerking komen voor vacatievergoedingen en vergoedingen van de gemaakte reiskosten voor deelname aan de vergaderingen.

 • 2

  De vacatievergoeding wordt uitgekeerd op basis van een declaratie van het lid, als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 9, eerste lid, en op basis van een getekende aanwezigheidslijst.

 • 3

  De vergoeding is maximaal de vergoeding als bedoeld in artikel 35 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden van de provincie Noord-Brabant.

 • 4

  De vacatievergoedingen worden bekostigd vanuit het budget van De Streekraad.

Artikel 27 Uitvoering reglement

Gedeputeerde Staten kunnen ter uitvoering van het bepaalde in dit reglement nadere regels stellen.

Artikel 28 Beëindiging advies- en overige taken

Na beëindiging van de werkzaamheden, wordt het archief van De Streekraad gedeponeerd in het provinciaal archief.

Artikel 29 Nadere regels

De Streekraad stelt zo nodig nadere regels op betreffende zijn werkwijze en die van de subcommissies en doet daarvan mededeling aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 30 Niet voorziene omstandigheden

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.

Artikel 31 Afwijkingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten kunnen alleen van het door De Streekraad uitgebrachte advies afwijken wanneer zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.

Artikel 32 Intrekking

Het Reglement van Orde van de Plaatselijke Groep Innovatieplatform Duurzame Meierij van 4 juni 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 33 Overgangsrecht

 • 1

  Bij de start van De Streekraad gaan eenmalig alle huidige leden van de Reconstructiecommissie De Meierij, Plaatselijke Groep provinciale LEADER Innovatieplatform Duurzame Meierij en Bestuurlijk Platform Het Groene Woud die samengaan automatisch over naar de nieuwe organisatie.

 • 2

  De Streekraad neemt bij de start alle rechten en plichten van de organisaties genoemd in het eerste lid, onverkort over.

Artikel 34 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 35 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement De Streekraad Het Groene Woud en De Meierij Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 3 maart 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

’s-Hertogenbosch, 24 april 2009

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de griffier A.J. Brul, adj

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement De Streekraad Het Groene Woud en de Meierij
CiteertitelReglement De Streekraad Het Groene Woud en De Meierij Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpagrarische sector, bestuurlijke organisatie, natuur en landschap, reconstructie, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement is zowel door Provinciale Staten en als door Gedeputeerde Staten vastgesteld, ieder voor zover het betreft hun bevoeghdheden. De ondertekeningsdata in deze matadata hewbben betrekking op de besluitvorming door Provinciale Staten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reconstructiewet concentratiegebieden, art. 6
 2. Provinciewet, art. 82
 3. Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), art. 62
 4. Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2008-2013, art. 11.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-200923-02-2010nieuwe regeling

24-04-2009

Provinciaal Blad, 2009 , 43

Statenvoorstel 05/09