• Geldig sinds 12 november 2009.
  Geldig tot 02 mei 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Procesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant

De hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften

 

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften provincie Noord-Brabant;

 

 Overwegende dat de hoor- en adviescommissie richtlijnen wil vastleggen voor de wijze waarop zij gebruik maakt van de in het procesrecht (Awb) neergelegde bevoegdheden ten aanzien van herstel van verzuim en uitstel van de hoorzittingen ten behoeve van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften bij de provincie Noord-Brabant.

 

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende procesregeling:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze procesregeling wordt verstaan onder:

 • a.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

   uitzonderlijke omstandigheden: omstandigheden die zich slechts bij uitzondering op het normale levens- en arbeidspatroon voordoen, overmachtsituaties inbegrepen;

 • c.

   professionele rechtsbijstand: rechtsbijstand zoals bedoeld in artikel 1 onder a van het Besluit   proceskosten bestuursrecht.

   

   

Artikel 2 Verzuim

 • 1

  Indien het bezwaar- of beroepschrift niet aan alle vereisten van artikel 6:5 van de Awb voldoet, verzoekt de secretaris van de hoor- en adviescommissie schriftelijk aan de indiener dit verzuim binnen vier weken te herstellen.

 • 2

  Er wordt geen uitstel verleend voor herstel van het verzuim, tenzij hiervoor dringende redenen zijn, zulks ter beoordeling van de hoor- en adviescommissie.

 • 3

  Indien binnen de gegeven termijn het verzuim niet is hersteld, noch een verzoek om uitstel is ingediend, kan de hoor- en adviescommissie adviseren om het bezwaar of beroep op grond van artikel 6:6 van de Awb niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb.

   

Artikel 3 Uitstel hoorzittingen

 • 1

  De hoor- en adviescommissie zendt aan de betrokkenen een bericht waarin een indicatie wordt gegeven van de verwachte datum van behandeling van het bezwaar of beroep ter zitting.

 • 2

  Een verzoek om uitstel van de behandeling als bedoeld in het eerste lid wordt slechts ingewilligd indien:

  • a.

    er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden en

  • b.

    het verzoek onverwijld wordt ingediend.

 • 3

  Het in het tweede lid bedoelde verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd bij de hoor- en adviescommissie te worden ingediend.

 • 4

  Indien professionele rechtsbijstand wordt verleend door een instantie waar meerdere rechtsbijstandverleners aan verbonden zijn, wordt geen uitstel verleend tenzij dringende redenen dit rechtvaardigen, zulks ter beoordeling van de hoor- en adviescommissie.

 • 5

  Verzoeken van bestuursorganen tot uitstel van de hoorzitting worden niet gehonoreerd tenzij dringende redenen dit rechtvaardigen, zulks ter beoordeling van de hoor- en adviescommissie.

 • 6

  Indien een bezwaarmaker of indiener van een beroepschrift verzoekt om uitstel van de hoorzitting, wordt hij geacht in te stemmen met de aanhouding van het besluit op zijn bezwaar- of beroep.

 • 7

  Bij de beoordeling van een verzoek tot uitstel van de hoorzitting betrekt de hoor- en adviescommissie de vraag of naar verwachting alle betrokkenen zullen instemmen met de aanhouding van de behandeling van het bezwaar of beroep.

 • 8

  De hoor- en adviescommissie deelt haar beslissing op het verzoek om uitstel schriftelijk aan verzoeker en betrokkenen mee binnen één week na ontvangst van dit verzoek.

 • 9

  De hoor- en adviescommissie zal met verzoeken welke ruim vóór de geplande zittingsdatum worden ingediend in het algemeen soepeler kunnen omgaan, dan met verzoeken die kort voor de zittingsdatum gedaan worden.

 • 10

  Indien de hoor- en adviescommissie een verzoek om uitstel inwilligt, wordt de hoorzitting met maximaal vier weken uitgesteld, tenzij dringende redenen langer uitstel verlangen, zulks ter beoordeling van de hoor- en adviescommissie.  

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze procesregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Procesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant

 

 

’s-Hertogenbosch, 26 oktober 2009

De hoor- en adviescommissie voornoemd,

de coördinerend voorzitter mr. dr. C.P.J. Goorden 

  de secretaris mr. D. van 't  Westeinde

                   

                                    

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingProcesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant
CiteertitelProcesregeling hoor- en adviescommissie Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpklachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften provincie Noord-Brabant, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-200902-05-2020nieuwe regeling

26-10-2009

Provinciaal Blad, 2009, 208

Dossier 0738731