Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidieverlening Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 8 van de “Beleidsregel Verbeteren Luchtkwaliteit in Brabant” van 11 maart 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten om het navolgende openstellingsbesluit vast te stellen:

A. Het project “schoon, zuinig, stil en duurzaam vervoer in Brabant”.

a.  (vervallen)

(vervallen)

b. Schoner en efficiënter rijden

 • 1

  De subsidie is gericht op het bevorderen van de vraag naar

  • a.

   schonere en duurzame transportbrandstoffen, zoals biodiesel, bio-ethanol en aardgas/groen gas;

  • b.

   schone, stille en zuinige voertuigen en c. maatregelen en acties die schoon, zuinig en efficiënt rijden bevorderen, of het voertuiggebruik dan wel kilometers beperken.

 • 2

  Het verplichtingenplafond voor deze activiteiten in 2009 is € 350.000,-.

 • 3

  Tot de subsidiabele projecten met deze doelstelling behoren:

  • -

   wagenparkadvies bij bedrijven en overheden met een eigen wagenpark;

  • -

   specifieke maatregelen en acties, waaronder het inrichten van voorzieningen, gericht op, of door een doelgroep, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat door deze maatregelen het gebruik van duurzame en schone transportbrandstoffen en/of schone, stille en zuinige voertuigen zal toenemen;

  • -

   specifieke maatregelen en acties, die op zichzelf niet leiden tot het gebruik van duurzame en schone transportbrandstoffen, maar wel in meer algemene zin leiden tot een beperking van de verontreiniging aan de bron.

 • 4

  Bij het uitvoeren van een wagenparkadvies gelden de volgende voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • -

   de aanvrager beschikt over een bestedings/investeringsplan voor het schoner en zuiniger maken van het wagenpark door (gefaseerde) vervanging, dan wel aanpassing.

 • 5

  Specifieke maatregelen en acties komen uitsluitend in aanmerking voor subsidieverlening als zij onderbouwd zijn met een gedegen en op resultaat toetsbaar projectplan.

 • 6

  Subsidies voor vraagstimulering kunnen aangevraagd worden gedurende de gehele looptijd van dit besluit.

 • 7

  De subsidie voor wagenparkadviezen bedraagt 50 % van de kosten van het advies met een maximum van € 6.000,-. De subsidie voor specifieke maatregelen en acties bedraagt ten hoogste 50% van de in de subsidiebeschikking aangegeven subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000,-.

c. Onderzoek en ontwikkeling

 • 1

  De subsidie kan verleend worden aan onderzoeks- en pilotprojecten gericht op het schoner, zuiniger en stiller maken van voertuigen en/of deze geschikt maken voor het gebruik van duurzame en schone transportbrandstoffen. Het verplichtingenplafond bedraagt in 2009 € 100.000,-.

 • 2

  Onderzoeks- en pilotprojecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • -

   het project draagt bij aan de marktontwikkeling en/of opschaling van het gebruik;

  • -

   het project heeft een duidelijke voorbeeldwerking, een kansrijk opschalingspotentieel, dan wel een grote bijdrage aan de marktontwikkeling;

  • -

   het project draagt bij aan de samenwerking tussen de ketenpartners in de vervoersector;

  • -

   er is sprake van brede basis en commitment, blijkend uit zowel het aantal participanten als een duidelijk gezamenlijke inspanning;

  • -

   het project heeft geen langere looptijd dan drie jaar gerekend vanaf de datum van de subsidieverlening.

 • 3

  Subsidies voor onderzoeks- en pilotprojecten kunnen aangevraagd worden gedurende de gehele looptijd van dit besluit.

 • 4

  De subsidie voor onderzoeks- en pilotprojecten wordt verleend voor de gehele looptijd van het project en bedraagt ten hoogste 90% van de in de subsidiebeschikking aangegeven subsidiabele kosten tot een maximum van €25.000,-.

d. organiseren en faciliteren

 • 1

  De subsidie kan verleend worden voor:

  • -

   organisatie, ondersteuning, coördinatie en samenwerking op basis van een concreet, afrekenbaar en door partijen geaccepteerd/goedgekeurd projectplan

  • -

   kennis- en informatieverspreiding, dan wel communicatie-inspanningen;

 • 2

  Het verplichtingenplafond voor deze activiteiten in 2009 is € 150.000,-.

 • 3

  Organisatie-/faciliteringsprojecten komen uitsluitend in aanmerking voor subsidieverlening als zij onderbouwd zijn met een gedegen en op resultaat toetsbaar projectplan.

 • 4

  Subsidies kunnen aangevraagd worden gedurende de gehele looptijd van dit besluit. De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de in de subsidiebeschikking aangegeven subsidiabele kosten met een maximum van € 40.000,-.

B.1. Toevoeging aan de GGA-middelen

.

 • 1

  De subsidie is gericht op

  • a.

   extra accenten en toegevoegde maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in samenhang met de maatregelen, die reeds in het kader van de Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer voor uitvoering in aanmerking komen. Het verplichtingenplafond bedraagt voor de periode 2010-2011 € 2.000.000,-, vermeerderd met het op 1 januari 2009 nog niet in verplichtingen vastgelegde deel van het budget voor de periode 2009-2010 .

  • b.

   de bekostiging van de regionale coördinatoren luchtkwaliteit/medewerkers Servicepunt Luchtkwaliteit voor een periode van 1 jaar. De subsidie bedraagt 50% van de personeelskosten in die periode met een maximum bedrag van € 20.000 per regio.

 • 2

  De procedure van aanvragen, besluitvorming en subsidieverlening van de Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer is van toepassing op de onder 1) a genoemde projecten

 • 3

  projecten, waarvoor subsidie in het kader van deze regeling wordt verleend, worden opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma als bedoeld in de Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre het project, c.q. de verleende subsidie, verantwoord dient te worden in het kader van deze regeling.

B.2. Overige BSL- projecten

.

 • 1

  Subsidie kan verleend worden voor overige projecten, die passen binnen de doelstelling van het BSL. Het verplichtingenplafond in 2009 is € 400.000,-.

 • 2

  Projecten, die in aanmerking kunnen komen voor een subsidie als bedoeld in deel A onderdeel c van dit Openstellingsbesluit, komen niet in aanmerking voor subsidiëring op basis van deze paragraaf. Het is daarbij niet van belang of de subsidie op basis van A onderdeel c ook toegekend wordt.

 • 3

  De beoordeling van subsidieaanvragen vindt primair plaats op basis van de marktrijpheid van het project, die tot uitdrukking komt in met name de slaagkans en de concrete bijdrage aan de doelstelling van het BSL op korte termijn. Daarnaast is het innovatief karakter van belang.

 • 4

  Subsidies voor onvoorziene en innovatieve projecten kunnen aangevraagd worden gedurende de gehele looptijd van dit besluit.

 • 5

  De subsidie bedraagt ten hoogste 50 % van de begrote subsidiabele kosten, indien deze een bedrag van € 20.000,-overschrijden. Bij een lager bedrag aan subsidiabele kosten dan € 20.000,- bedraagt de subsidie € 10.000,- , dan wel 100 % indien dat minder is dan € 10.000,- .

's-Hertogenbosch, 16 december 2008

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Kaartbijlage: GGA regioindeling

Voor de kaart behorende bij deze regeling, klik hier voor het PDF-bestand (pagina 10).

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit subsidieverlening Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant
CiteertitelOpenstellingsbesluit subsidieverlening Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmilieubeheer, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingetrokken bij besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling betere luchtkwaliteit Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beleidsregel Verbeteren Luchtkwaliteit in Brabant, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-201230-08-2012Inrekking.

27-08-2012

Provinciaal Blad, 2012, 218

3078182
10-12-200930-08-2012Wijziging onderdeel A.a

22-09-2009

Provinciaal Blad, 2009, 152

1581210