• Geldig sinds 04 juni 2002.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Handleiding voor functioneel ontgronden

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant

hebben op 4 juni 2002 de “Handleiding voor functioneel ontgrondingen” vastgesteld.

.

In deze handleiding worden de inrichtingsvoorwaarden voor de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen beschreven. Een functionele ontgronding is gekoppeld aan de realisering van een maatschappelijk gewenste functie. Het winnen van zand is daarbij geen doel meer op zich maar essentieel onderdeel van een verbetering van de omgevingskwalteit gemotiveerd vanuit het ontwikkelen van ruimtelijke projecten of functies.

Naast inrichtingsvoorwaarden worden in de handleiding bij elke categorie functionele ontgrondingen tevens locatievoorwaarden aangegeven. Dit zijn kenmerken waaraan een locatie voor een specifieke functionele ontgronding idealiter voldoet ten aanzien van de bodemgesteldheid, waterhuishouding en ligging ten opzichte van andere functies. Deze zijn bepalend voor de mate waarin de beoogde functie te realiseren is.

De handleiding dient tezamen met de nota “Bouwen op (Zee)zand” en de nota “De bodem in zicht” (landbouwkundige verbeteringen) als basis voor de beoordeling van een aanvraag voor een ontgrondingvergunning.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en de handleiding liggen vanaf 8 juli gedurende zes weken ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te Den Bosch. De Handleiding is te bestellen bij het servicecentrum van de provincie (073-6812525).

De inhoud van de handleiding luidt als volgt:

Handleiding voor functioneel ontgronden.

’s Hertogenbosch, 4 juni 2002

Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter mr. F.J.M. Houben

De griffier M. Bruinsma

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHandleiding voor functioneel ontgronden
CiteertitelHandleiding voor functioneel ontgronden
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpontgrondingen
Externe bijlageHandleiding functioneel ontgronden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door het grote aantal schema's en tabellen is de tekst van de Handleiding niet integraal opgenomen in het Regelingenbestand. Voor de tekst wordt verwezen naar het uitgegeven Provinciaal Blad. Ook kunt u terecht bij de centrale bibliotheek in het Provinciehuis.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ontgrondingenverordening Noord-Brabant 1998

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2002nieuwe regeling

04-06-2002

Provinciaal Blad, 2002, 86

Onbekend.