• Geldig sinds 24 mei 2000.
  Geldig tot 15 januari 2013.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)

Beleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant

 

Hebben beleidsregels vastgesteld die voortvloeien uit artikel 6.1.1, lid 3 van de Provinciale Milieuverordening (PMV). De beleidsregels worden gehanteerd als criteria ter beoordeling of bij de voorbereiding van genoemde beschikkingen ingevolge de Wbb in plaats van de openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) een verkorte procedure kan worden gevolgd. De beleidsregels verschaffen duidelijkheid, eenduidigheid en kenbaarheid aan de melder. De beleidsregels zijn opgenomen in een gelijknamige notitie. Samengevat kan de verkorte procedure worden gevolgd indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  De verkorte procedure wordt alleen toegepast op verzoek van de melder.

 • 2.

  Er zijn maximaal 4 belanghebbenden bij het onderzoek en/of saneringsplan (melding) betrokken. De melding bevat een complete lijst van belanghebbenden. Belanghebbenden zijn er door de melder schriftelijk van in kennis gesteld dat zij bij het bevoegd gezag kunnen inspreken op het onderzoek en/of saneringsplan. Een afschrift van de inkennisstelling dient als bijlage bij de melding te worden gevoegd.

 • 3.

  Het geval van verontreiniging is niet perceelsgrensoverschrijdend en dreigt evenmin binnen een periode van vier jaar de perceelsgrens te overschrijden.

 • 4.

  De locatie is niet in een milieubeschermingsgebied gelegen.

 • 5.

  Er is geen sprake van een actueel blootstellingsrisico op een vrij toegankelijk terrein.

 • 6.

  De openbare voorzieningen worden niet beperkt.

De beleidsregels liggen met ingang van de datum van uitgifte van dit blad ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis.

's-Hertogenbosch, 9 mei 2000

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens deze

de griffier der staten,

M. Bruinsma

Nr. 684959

Uitgegeven, 24 mei 2000.

De griffier der staten van Noord-Brabant,

M. Bruinsma

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake de toepassing van de verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen ingevolge de artikelen 29 en 37 en/of beschikkingen ingevolge artikel 39 Wet bodembescherming (Wbb)
CiteertitelBeleidsregels toepassing verkorte voorbereidingsprocedure bij beschikkingen inzake Wet bodembescherming Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpbodem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Exacte vindplaats van het voorstel is niet na te gaan.

Deze regeling is ingetrokken bij het besluit van 18 december 2012 tot vaststelling van de Beleidsregel afwijkingsbevoegdheid uniforme openbare voorbereidingsprocedure bodemsanering Noord-Brabant (Provinciaal Blad, 2013, 4)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-200015-01-2013nieuwe regeling

09-05-2000

Provinciaal Blad, 2000, 65

Onbekend.