• Geldig sinds 15 februari 2007.
  Geldig tot 01 januari 2017.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant

besluiten:

de Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet van 3 december 2004 te wijzigen en opnieuw vast te stellen als de Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007:

Artikel 1

 • 1

  In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de Flora- en faunawet is het de grondgebruiker toegestaan dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen op de door hem gebruikte gronden of in aan door hem gebruikte opstallen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Flora- en faunawet is het de grondgebruiker toegestaan dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten op de door hem gebruikte gronden of in aan door hem gebruikte opstallen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

 • 3

  Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing voor de gebruikers van opstallen, niet zijnde de grondgebruiker, voor zover het de door hem gebruikte opstallen en de daarbij behorende erven betreft.

Artikel 2

Het bepaalde in artikel 1 lid 1 is uitsluitend van toepassing met betrekking tot de volgende diersoorten:

 • a.

  Woelrat: met gebruik van de wettelijk toegestane middelen, op percelen met appels en peren.

Artikel 3

 • 1

  Het bepaalde in artikel 1 lid 2 is uitsluitend van toepassing met betrekking tot de volgende diersoorten:

  • a.

   Brandgans

  • b.

   Ekster

  • c.

   Fazant

  • d.

   Grauwe gans

  • e.

   Haas

  • f.

   Holenduif

  • g.

   Knobbelzwaan

  • h.

   Kolgans

  • i.

   Meerkoet

  • j.

   Roek

  • k.

   Rotgans

  • l.

   Smient

  • m.

   Spreeuw

  • n.

   Taïgarietgans

  • o.

   Toendrarietgans

  • p.

   Wilde eend

  • q.

   Woelrat

 • 2

  Het bepaalde in artikel 1 lid 2 juncto artikel 3 lid 1 geldt niet voor ganzen en smienten, te weten brandganzen (a), grauwe ganzen (c), kolganzen (h) rotganzen (k), smienten (l), taïgarietganzen (n) en toendrarietganzen (o) in de periode 1 oktober tot 1 april, binnen de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan te wijzen dan wel aangewezen foerageergebieden op grond van het Beleidskader faunabeheer ganzen en smienten.

Artikel 4

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant.

 • 2

  De verordening wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd.

 • 3

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

’s-Hertogenbosch, 2 februari 2007.

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de griffier, mw. drs. E.M.W J. Wöltgens

,

Nummer: 1263583

Uitgegeven, 14 februari 2007

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant
CiteertitelVerordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpflora en fauna

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Flora- en faunawet, art. 65
 2. Flora- en faunawet, art. 66
 3. Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-200701-01-2017nieuwe regeling

02-02-2007

Provinciaal Blad, 2007, 28

Statenvoorstel 51/06