Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasury Statuut provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 23 maart 2010;

- gelet op artikel 216 van de Provinciewet;

- gelet op de wet Financiering decentrale overheden;

- gelet op de Financiële beleids- en beheersverordening provincie Noord-Brabant;

- gelet op het advies van de Rekeningcommissie d.d. 16 april 2010;

- gelet op het advies van de Commissie voor Bestuur en Middelen d.d. 21 mei 2010;

- gelezen de Memorie van Antwoord van Gedeputeerde Staten d.d. 27 april 2010;

besluiten:

Artikel 1

  • 1

    het bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte Treasury Statuut van de provincie Noord-Brabant vast te stellen;

  • 2

    te bepalen dat het Treasury Statuut in werking treedt na publicatie in het Provinciaal Blad;

  • 3

    te bepalen dat het huidige Treasury Statuut, laatst gewijzigd op 9 december 2005, wordt ingetrokken.

’s-Hertogenbosch, 11 juni 2010.

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. E.M.W.J. Wöltgens

Bijlage: Treasury Statuut van de provincie Noord-Brabant

Download bijlage: Treasury Statuut provincie Noord-Brabant.pdf

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingTreasury Statuut provincie Noord-Brabant
CiteertitelTreasury Statuut provincie Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel beheer, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 216

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201119-02-2011intrekking

04-02-2011

Provinciaal Blad 2011, 48

Statenvoorstel 72/10
01-01-200619-02-2011nieuwe regeling

11-06-2010

Provinciaal Blad, 2010, 172

Statenvoorstel 3/10