Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Brabant bespaart particuliere woningeigenaren Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 105 en artikel 143 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 18 februari 2009 een maatregelenpakket hebben gepresenteerd ter bestrijding van de gevolgen van de economische recessie;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten als onderdeel van dit maatregelenpakket het treffen van energiebesparende maatregelen willen stimuleren, waardoor enerzijds de werkgelegenheid in de bouw- en installatiebranche wordt gestimuleerd en anderzijds een lastenverlaging voor burgers wordt bewerkstelligd;

Overwegende dat de subsidieregeling Brabantbespaart.nl succesvol is geweest, willen Gedeputeerde Staten het treffen van energiebesparende maatregelen door particuliere woningeigenaren in de periode 2010-2011 blijven stimuleren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

   bestaande woning: woning die gebouwd en opgeleverd is voor 1 januari 2008 en gelegen is in Noord-Brabant;

 • b.

   bijgebouw: inpandige dan wel uitpandige garage, schuur, berging, loods, opslagruimte, tuinhuis, serre dan wel prieel;

 • c.

   Coëfficiënt Of Performance: verhouding tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de warmtepomp nodig heeft voor het functioneren ervan;

 • d.

   COP: Coëfficiënt Of  Performance;

 • e.

   dakisolatie: isolatie van een dak door middel van materiaal met een R-waarde van minimaal 2,5;

 • f.

   erkend bedrijf: aannemers-, bouw-, isolatie-, installatiebedrijf of ander bedrijf, dat als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en dat energiebesparende maatregelen levert en plaatst of aanbrengt, waarbij het bedrijf aantoonbaar in het bezit is van de benodigde expertise op het gebied van energiebesparende maatregelen;

 • g.

   Gedeputeerde Staten: college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 • h.

   gevelisolatie: spouwmuurisolatie of isolatie door middel van materiaal met een R-waarde van minimaal 2,5 van de buiten- of binnenmuur;

 • i.

   hoofdslaapkamer: slaapkamer die door de particuliere woningeigenaar het meest intensief wordt gebruikt;

 • j.

   HR++glas: glas met een U-waarde van maximaal 1,6;

 • k.

   particuliere woningeigenaren: natuurlijke personen die eigenaar en tevens hoofdbewoner zijn van een in Noord-Brabant gelegen bestaande woning, niet zijnde een appartementseigenaar als bedoeld in artikel 5:106 van het Burgerlijk Wetboek;

 • l.

   provincie: provincie Noord-Brabant;

 • m.

   R-waarde: waarde die het warmtewerend vermogen van een materiaal aangeeft;

 • n.

   U-waarde: waarde die de warmtedoorgangscoëfficiënt van een materiaal aangeeft;

 • o.

   vloer- of bodemisolatie: isolatie van een vloer of bodem door middel van materiaal met een R-waarde van minimaal 2,5;

 • p.

   ventilatie-unit met warmte terugwinning: installatie voor ventilatie die de aanwezige warmte in de vervuilde lucht, die uit de bestaande woning wordt afgevoerd, gebruikt om de koude, schone buitenlucht die wordt binnengehaald te verwarmen;

 • q.

   warmtepomp: installatie die de bestaande woning voorziet van warmte, koeling en, indien daartoe uitgerust, warm tapwater door het onttrekken van warmte uit de bodem, buitenlucht of ventilatielucht van de bestaande woning;

 • r.

   woonkamer: hoofdruimte van een bestaande woning, ingericht als huiskamer en voor bewoning en waar men gewoonlijk zit, met inbegrip van een open keuken;

 • s.

   zonneboiler: installatie voor het verwarmen van water door middel van de zon;

 • t.

   zonnepanelen: installatie voor het opwekken van elektriciteit door middel van zonlicht. 

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door particuliere woningeigenaren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van de volgende energiebesparende maatregelen:

 • a.

  dakisolatie;

 • b.

  vloer- of bodemisolatie;

 • c.

  gevelisolatie;

 • d.

  HR++ glas;

 • e.

  ventilatie-unit met warmte terugwinning;

 • f.

  zonnepanelen;

 • g.

  zonneboiler;

 • h.

  warmtepomp.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd, indien:

 • a.

  het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten, genoemd in artikel 3, vereist is op grond van bestaande wet- en regelgeving;

 • b.

  aan de subsidieaanvrager reeds eerder voor dezelfde bestaande woning subsidie is verstrekt in het kader van deze regeling;

 • c.

  de subsidiabele activiteiten reeds zijn aangevangen op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag;

 • d.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden uitgevoerd in een bijgebouw.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de totale kosten van de subsidiabele activiteiten bedragen ten minste € 1000;

  • b.

   ten minste twee van de in artikel 3 genoemde subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd;

  • c.

   de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd in een bestaande woning;

  • d.

   de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf;

  • e.

   de materialen van de subsidiabele activiteiten worden geleverd door het erkend bedrijf, bedoeld onder d;

  • f.

   de te gebruiken materialen voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 • 2

  In geval van een gedeeld eigenaarschap van een bestaande woning, dient de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3 door alle particuliere woningeigenaren ondertekend te worden.

 • 3

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, in aanmerking te komen het vereiste, dat de dakisolatie betrekking heeft op het volledige dak van een bestaande woning, dan wel het niet geïsoleerde gedeelte van het dak van de bestaande woning.

 • 4

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, in aanmerking te komen het vereiste, dat de vloer- of bodemisolatie minimaal de totale vloeroppervlakte van de woonkamer betreft.

 • 5

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, in aanmerking te komen het vereiste, dat de gevelisolatie alle nog niet geïsoleerde gevels betreft.

 • 6

  Onverminderd het eerste en tweede lid, gelden om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder d, in aanmerking te komen de volgende vereisten:

  • a.

    het HR++ glas betreft de totale raamoppervlakte van de woonkamer, dan wel het deel van de raamoppervlakte van de woonkamer dat niet voorzien is van HR++glas;

  • b.

   indien de woonkamer volledig voorzien is van HR++ glas, kan elders in de bestaande woning HR++ glas worden geplaatst met een oppervlakte van ten minste 5m2.

 • 7

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder e, in aanmerking te komen het vereiste, dat een aansluiting van de ventilatie-unit met warmte terugwinning is geplaatst in de keuken, badkamer, woonkamer, de hoofdslaapkamer en indien aanwezig in ten minste één andere slaapkamer;

 • 8

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder f, in aanmerking te komen het vereiste, dat de zonnepanelen gezamenlijk een vermogen hebben van minimaal 0,6 kiloWattpiek.

 • 9

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder g, in aanmerking te komen het vereiste, dat de zonneboiler een oppervlakte heeft van minimaal 2,2 m2.

 • 10

  Onverminderd het eerste en tweede lid, geldt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder h, in aanmerking te komen het vereiste, dat de warmtepomp een COP heeft van minimaal 2,5. 

Artikel 6 Subsidiabele kosten

De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze regeling, komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   materiaalkosten;

 • b.

   installatiekosten. 

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1

  Subsidieaanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 juli 2011.

 • 3

  Subsidieaanvragen gaan in ieder geval vergezeld van:

  • a.

    het bank- of girorekeningnummer van de particuliere woningeigenaar;

  • b.

   het eigendomsbewijs van de bestaande woning;

  • c.

   een overzicht van de uit te voeren subsidiabele activiteiten;

  • d.

    een raming van de kosten van de uit te voeren subsidiabele activiteiten;

  • e.

    gegevens of bescheiden waaruit blijkt dat aan de vereisten van artikel 5 wordt voldaan;

  • f.

    gegevens of bescheiden waaruit blijkt dat de subsidiabele activiteiten binnen zes maanden na subsidieverlening zullen zijn gerealiseerd. 

Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 vast op € 3.250.000.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt € 500 per bestaande woning per particuliere woningeigenaar.

Artikel 10 Behandeling subsidie aanvragen

 • 1

  Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2

  ndien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is. 

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Aan de subsidie-ontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidie-ontvanger stelt een door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthouder in de gelegenheid om de gerealiseerde subsidiabele activiteiten te inspecteren en te controleren;

 • b.

  de subsidiabele activiteiten zijn binnen zes maanden na subsidieverlening gerealiseerd;

 • c.

  in afwijking van onderdeel b worden subsidiabele activiteiten van aanvragen waarop na 1 juli 2011 wordt beschikt, voor 1 januari 2012 gerealiseerd;

 • d.

  de realisatie, bedoeld onder b en c, blijkt uit de installatiedatum op de factuur. 

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1

  Een aanvraag tot subsidievasstelling wordt uiterlijk binnen 6 maanden na subsidieverlening ingediend bij Gedeputeerde Staten. 

 • 2

  Een aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een verantwoording van de gemaakte kosten door overlegging van facturen of gewaarmerkte rekeningen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen door particuliere woningeigenaren zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Intrekking

De subsidieregeling Brabantbespaart.nl wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Brabant bespaart particuliere woningeigenaren Noord-Brabant.

 ’s-Hertogenbosch, 8 december 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voornoemd, 

de voorzitter                                   prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Brabant bespaart particuliere woningeigenaren Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling Brabant bespaart particuliere woningeigenaren Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpduurzaamheid, energievoorziening, sociaal-economische zaken, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de subsidieregeling Brabantbespaart.nl.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 105
 2. Provinciewet, art. 143
 3. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2
 4. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201101-02-2011intrekking

25-01-2011

Provinciaal Blad 2011, 31

31/11
08-07-201001-02-2011art. 7, 11, 12

06-07-2010

Provinciaal Blad, 2010, 131

N.v.t.