• Geldig sinds 19 januari 2006.
    Geldig tot 01 januari 2007.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

gelet op de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

B In te trekken de beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers

Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

Artikel 1 Doel.

De subsidiëring van projecten opvang asielzoekers is bedoeld voor projecten in Noord-Brabant gericht op het voorkomen van problemen in de opvang van asielzoekers en het bevorderen van de participatie en integratie van asielzoekers in de Brabantse samenleving.

Artikel 2 Subsidiabele kosten

Het subsidie is bedoeld als start- c.q. stimuleringsbijdrage. Het gaat hierbij om een eenmalige bijdrage.

Artikel 3 Wijze van indienen van aanvragen

Algemeen is in dit verband van toepassing het gestelde in de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord- Brabant. Op een aanvraag om subsidie beslissen Gedeputeerde Staten binnen 8 weken na indiening. Gedeputeerde Staten kunnen tot terugvordering van de provinciale subsidie besluiten wanneer projecten niet binnen drie maanden na de provinciale beschikking in uitvoering zijn genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

Projecten moeten gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan een integrale en duurzame oplossing van de opvang en participatie/integratie van asielzoekers. Bij projecten moet aantoonbaar sprake zijn van een voorbeeldfunctie, een vernieuwende, integrale aanpak, dan wel de introductie van een vernieuwende aanpak die elders in den lande effectief is gebleken. Cofinanciering door andere overheden of organisaties verdient aanbeveling. Projecten moeten gericht zijn op het bevorderen van acceptatie, participatie en sociale cohesie in de Noord-Brabantse samenleving. Prioriteit gaat uit naar projecten die direct gericht zijn op het bevorderen van diverse vormen van vrijwilligerswerk en het tegengaan van sociaal isolement en het bevorderen van de multiculturele samenleving.

Artikel 5 Subsidieplafonds

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten het subsidieplafond vast en publiceren deze in het Provinciaal Blad van Noord-Brabant.

Artikel 6 Verplichtingen

Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidieverlening verplichtingen verbinden ter waarborging van het project of de activiteit waarvoor subsidie is gevraagd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 8 Relatie Algemene Subsidie Verordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening provincie Noord-Brabant, voor zover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006

’s-Hertogenbosch, 22 december 2005

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers 2006
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpasielzoekers, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de beleidsregel subsidiëring projecten opvang asielzoekers

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-200601-01-2007nieuwe regeling

22-12-2005

Provinciaal Blad 2005, 192

Onbekend.