Inhoud regeling

Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Geldend van 15-07-2022 t/m 15-02-2023

Intitulé

Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten vanuit het samenwerkingsprogramma SmartwayZ.NL streeft naar opschaling van beschikbare slimme toepassingen in de transportsector;

Overwegende dat deze subsidieregeling is opgesteld als aanbouwregeling voor nader door Gedeputeerde Staten te bepalen paragrafen ter invulling van het samenwerkingsprogramma SmartwayZ.NL;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Paragraaf 1 ITS-diensten

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

gebruikerslicentie: licentie voor het gebruik van een logistieke in-truck oplossing van een IT-leverancier;

IT-leverancier: onderneming die logistieke in-truck oplossingen levert;

ITS-dienst: logistieke smart mobility toepassing die een of meer toepassingen omvat zoals vermeld in bijlage 1;

stop: stop bij een fysieke locatie waar minimaal één ladingdrager, te weten een drager waarop of waarin artikelen tijdens het transport worden bewaard en die niet vast aan de artikelen verbonden is, wordt geladen of gelost;

licentie: licentie waarmee een transporteur gebruik maakt van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd;

logistieke in-truck oplossing: softwareoplossing die het uitvoeren van logistieke transporttaken ondersteunt en die draai op een device in het voertuig;

standaard FMS-ITS koppeling: softwarekoppeling waarmee de toepassingen vermeld in bijlage 1 worden geïntegreerd in logistieke in-truck oplossingen;

transporteur: onderneming die transport in de logistieke sector uitvoert en die hiervoor een eigen vloot van minimaal één voertuig heeft;

voertuig: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3.500 kilogram.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  IT-leveranciers;

 • b.

  transporteurs.

Artikel 1.3 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd;

 • b.

  het gebruik van licenties voor ITS-diensten.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of een andere provinciale regeling;

 • b.

  de aanvrager van een subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a, minder dan 250 gebruikerslicenties levert aan de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b;

 • c.

  de aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, minder dan 50 licenties betreft.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager toont aan dat hij sinds uiterlijk 1 januari 2022 logistieke in-truck oplossingen levert;

  • b.

   de aanvrager toont aan hoeveel gebruikerslicenties hij levert aan de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b;

  • c.

   de aanvrager toont aan dat minimaal twee van zijn klanten uit de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b, een vestiging hebben in de provincie Noord-Brabant of Limburg;

  • d.

   de ITS-dienst bestaat uit minimaal twee van de toepassingen vermeld in bijlage 1, waarvan minimaal één toepassing uit categorie 3 of 4 en minimaal één toepassing uit de categorie 1, 2 of 5;

  • e.

   de ITS-dienst wordt via de standaard FMS-ITS koppeling geïmplementeerd;

  • f.

   de aanvrager beschrijft hoe het project ervoor zorgt dat uiterlijk 1 juni 2023 minimaal één transporteur gebruik maakt van de ITS-dienst.

 • 2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, in aanmerking te komen, wordt voor de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder a, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager toont aan dat de klanten van de aanvrager die licenties gaan gebruiken sinds uiterlijk 1 januari 2022 een vestiging in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg hebben;

  • b.

   de licentie betreft een ITS-dienst die via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd;

  • c.

   de licentie betreft ITS-diensten voor een of meer toepassingen vermeld in bijlage 1 die in de vloot van klanten van de aanvrager worden gebruikt;

  • d.

   de aanvraag vermeldt het aantal licenties waarvoor hij subsidie aanvraagt;

  • e.

   de aanvraag betreft minimaal twee klanten van de aanvrager die licenties gaan gebruiken met een maximum van 49 licenties per klant.

 • 3. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, in aanmerking te komen, wordt voor de doelgroep bedoeld in artikel 1.2, onder b, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager:

   • 1°.

    toont aan dat al zijn vestigingen in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg liggen, of

   • 2°.

    toont op basis van een rapport van een IT-leverancier over de voertuigen in zijn vloot aan welk percentage van de stops in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg plaatsvonden, uitgedrukt als percentage van het totale aantal stops in de betreffende periode;

  • b.

   de licentie betreft een ITS-dienst die via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd;

  • c.

   de licentie betreft ITS-diensten voor een of meer toepassingen vermeld in bijlage 1 die in de eigen vloot van de aanvrager worden gebruikt;

  • d.

   de aanvraag vermeldt het aantal voertuigen in de vloot;

  • e.

   de aanvraag vermeldt het aantal licenties waarvoor hij subsidie aanvraagt.

 • 4. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 gelden lumpsum bedragen.

Artikel 1.8 Aanvraagtijdvak

 • 1. Subsidieaanvragen voor de projecten, bedoeld in artikel 1.4, onder a, worden ingediend van 1 september 2022 tot en met 1 februari 2023.

 • 2. Subsidieaanvragen voor de projecten, bedoeld in artikel 1.4, onder b, worden ingediend van 1 september 2022 tot en met 31 juli 2023.

Artikel 1.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.8, vast op:

 • a.

  € 300.000 voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder a;

 • b.

  € 700.000 voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder b.

Artikel 1.10 Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie voor de kosten van de activiteiten bedoeld in artikel 1.4, onder a, bedraagt:

  • a.

   € 20.000 indien de aanvrager 250 tot 10.000 gebruikerslicenties voor logistieke in-truck oplossingen levert aan de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder b;

  • b.

   € 45.000 indien de aanvrager 10.000 of meer gebruikerslicenties voor logistieke in-truck oplossingen levert aan de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder b.

 • 2. De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt met € 5.000 verhoogd indien de ITS-dienst mede de toepassing uit categorie 3 omvat.

 • 3. De subsidie voor de kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 1.4, onder b, bedraagt € 70 per licentie met een maximum van € 100.000.

 • 4. Indien bij een aanvrager uit de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder b, niet alle vestigingen van de aanvrager in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg liggen, betreft het aantal licenties het percentage zoals dat blijkt uit het rapport, bedoeld in artikel 1.6, derde lid, onder a, onderdeel 2º, toegepast op het aantal voertuigen in de vloot van de aanvrager.

 • 5. Indien een aanvrager uit de doelgroep, bedoeld in artikel 1.2, onder a, subsidie aanvraagt voor beide projecten als bedoeld in artikel 1.4, bedraagt de gecombineerde subsidie maximaal € 100.000.

Artikel 1.11 Verdelingswijze

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting in aanwezigheid van een notaris.

 • 4. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5. De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger rondt het project uiterlijk 31 december 2023 af.

 • 2. De subsidieontvanger van de subsidie als bedoeld in artikel 4, onder a,

 • dient bij Talking Traffic een schriftelijke aanvraag in voor de toetsing van de ITS-dienst.

 • 3. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn genoemd in het eerste lid, onder a, en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal zes maanden.

Artikel 1.13 Verantwoording

 • 1. Indien de subsidie € 25.000 of meer bedraagt, toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder a, aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een schriftelijke aanvraag voor de toetsing van de ITS-dienst door Talking Traffic;

  • b.

   een oplevertest op locatie, waarbij een simulatieroute wordt doorlopen op de omgeving van de aanvrager.

 • 2. De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder b, aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een schriftelijk bewijs voor het gebruik van het aantal aangevraagde licenties.

 • 3. Indien de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de bewijsstukken genoemd in het eerste of tweede lid.

Artikel 1.14 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in één keer betaald.

Artikel 1.15 Subsidievaststelling

Subsidies tot € 25.000 worden op grond van artikel 20, eerste lid, onder b, van de Asv ambtshalve vastgesteld.

Artikel 1.16 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2024 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2024 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Artikel 2.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij paragraaf 1 van de Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Categorieën slimme ITS-toepassingen

De ITS-toepassingen zijn opgedeeld in zes categorieën, zoals weergegeven in onderstaande figuur:

afbeelding binnen de regeling

Deze regeling betreft slimme toepassingen in de eerste vijf categorieën.

Binnen deze categorieën vallen meerdere ITS-toepassingen:

 • 1.

  Signalering en snelheid adviezen:

  • o

   Maximum Snelheid (statisch en dynamische)

  • o

   Advies snelheid

  • o

   Inhaalverbod

  • o

   Rijbaan configuratie

 • 2.

  Informatie over gevaarlijke situaties:

  • o

   Wegwerkzaamheden

  • o

   Filestaartmelding

  • o

   Stilstaande voertuigen

  • o

   Incidenten

  • o

   Weerconditie

  • o

   Object op de weg

  • o

   Naderend voertuig Nood/hulpdiensten

  • o

   Weginspecteur en pijlwagen signalering

  • o

   Brugopeningen

  • o

   Waarschuwing voor spookrijder

 • 3.

  Prioriteit bij slimme verkeerslichten

 • 4.

  Actuele informatie intelligente verkeersregelinstallaties (ivri):

  • o

   Status ivri (rood/groen)

  • o

   Tijd tot groen, tijd tot rood

  • o

   Adviessnelheid tot rood / groen

 • 5.

  Sensor data

  • o

   Informatie over de bandendruk

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

I. Algemeen

Inleiding

SmartwayZ.NL is een samenwerkingsprogramma van overheden (waaronder de provincie Noord-Brabant), kennisinstellingen en marktpartijen dat tot doel heeft om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. SmartwayZ.NL bevat een smart mobility deelopgave, die zich richt op de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem met data en digitalisering, mobility as a service, verkeersmanagement, structurele gedragsverandering, smart logistics, minder hindermaatregelen, innovatie & ontwikkeling en een human capital agenda. Deze opgave wordt gebiedsgericht uitgevoerd met de Brabantse en Limburgse regio’s.

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om een aantal doelstellingen uit het samenwerkingsprogramma te realiseren door gebruik te maken van het instrument subsidie. Het betreft een aanbouwregeling waarmee invulling wordt gegeven aan Aanwijzing 2.22 uit de door GS vastgestelde ‘aanwijzingen voor de Provinciale Regelingeving Noord-Brabant’. Deze aanwijzing vereist immers harmonisatie van regelgeving in het geval onderwerpen binnen één beleidsterrein vallen.

Juridisch kader subsidieregeling

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer wat de termijnen zijn voor het nemen van een beslissing op een aanvraag en ook bevat de Asv algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht in geval van het niet, niet tijdig of niet geheel verrichten van de activiteiten dan wel nakomen van de verplichtingen.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies die worden verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Paragraaf 1 ITS-diensten

Vanuit de smart mobility deelopgave streeft SmartwayZ.NL naar opschaling van beschikbare slimme toepassingen in de transportsector. Met het gebruik van deze toepassingen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de efficiëntie, bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en duurzaamheid in Zuid-Nederland.

SmartwayZ.NL stelt vast dat er nu te weinig voortgang wordt gemaakt met de adoptie van deze nieuwe slimme toepassingen door de volgende oorzaken:

 • Logistieke vervoerders zijn veelal nog onbekend met de baten van deze toepassing en vragen er dus nog niet om bij de ICT-leveranciers.

 • IT-Leveranciers zien daarom nog geen vraag, geen markt en zijn afwachtend met hun investeringen.

 • Logistieke partijen zijn wel geïnteresseerd in verkeersdata, maar zijn nog onbekend met de implementatie. De nieuwe standaard en kennisoverdracht vanuit de eerste IT-leveranciers helpen bij de adoptie.

Daarnaast stelt SmartwayZ.NL vast dat voor de opschaling, met name in het logistieke MKB, de IT-leveranciers een cruciale rol spelen.

De subsidieregeling moet ondersteunen bij het realiseren van 10.000 - 15.000 slim verbonden (connected) voertuigen waardoor er resultaten worden behaald op het gebied van efficiëntie, bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. Tevens moet de subsidieregeling faciliteren dat de uitrol van de toepassingen overgedragen wordt aan de logistieke IT-leveranciers.

Meerwaarde van de Slimme Toepassingen

TNO heeft in 2018 onderzoek gedaan over het effect van slimme verkeerslichten. Daaruit is gebleken dat het voorkomen van een stop bij een verkeerslicht de CO2- en NOX-emissie kan reduceren met 0,32 kg. en 1,8 gram. Dit betekent een reductie van 3,2% van de totale CO2- uitstoot door zwaar vrachtverkeer.

Daarnaast is aan de hand van een rekenmodel berekend wat de effecten voor tijd en brandstof kunnen zijn. Afhankelijk van het type bedrijf kan het op jaarbasis tot 3.000 liter brandstof en 200 uur tijdwinst opleveren.

Staatssteun

In het kader van staatssteun is ervoor gekozen om deze paragraaf aan te laten sluiten bij de vrijstellingsvereisten zoals geformuleerd in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013. Hierbij is bepaald dat niet meer subsidie wordt verstrekt dan tot het drempelbedrag van € 200.000 (€ 100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer). De subsidieaanvrager dient hier zelf op toe te zien en zelf de juiste gegevens aan te dragen.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en zal daarbij zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens gebeurt alleen voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. Daarbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming in acht genomen.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

logistieke in-truck oplossingen

Logistieke in-truck oplossingen zijn gedefinieerd als software oplossingen die het uitvoeren van logistieke transporttaken ondersteunen en die draaien op een device in het voertuig. Het gaat om bestaande oplossingen voor het begeleiden van de transporttaak.

transporteur

Onder transporteurs worden ondernemingen verstaan die transport in de logistieke sector uitvoert en waarvan de vloot bestaat uit minimaal één eigen voertuig. Het transporteren van goederen kan zowel in opdracht van derden als in eigen opdracht worden uitgevoerd. Of een voertuig nu laadt of lost bij een extern bedrijf maken of bij een eigen filiaal, in beide gevallen gaat het om een stop zoals gedefinieerd in deze regeling.

standaard FMS-ITS koppeling

De standaard FMS-ITS koppeling is een door logistieke IT-leveranciers en Talking Traffic IT-leveranciers ontwikkelde softwarekoppeling waarmee de ITS-toepassingen worden geïntegreerd in logistieke in-truck oplossingen. Een technische beschrijving van deze koppeling is via te benaderen via https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1185/deflog/files?directoryID=9637. In de koppeling wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, te weten RestAPI, Websocket, Json en Protobuf. OpenTripModel.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

De praktijk wijst uit dat transporteurs de kosten voor extra ITS-diensten te hoog vinden. Het gaat om een dienst die circa 30 tot 50% extra kosten oplevert ten opzichte van voorzieningen die al in de trucks draaien (logistieke in-truck oplossingen). Kosten die op relatief korte termijn terug zijn te verdienen. Met deze subsidie stimuleert het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het gebruik van deze toepassingen. Dit doet zij door zowel de aanbodzijde als de vraagzijde te stimuleren.

Projecten gericht op het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten zorgen ervoor dat de ITS toepassingen, zoals opgesomd in bijlage 1, niet meer via een losse app beschikbaar komen. De IT leverancier maakt Smart Mobility als extra functionaliteit binnen de eigen oplossing mogelijk. Hierdoor wordt de uitrol overgedragen aan de markt en wordt het gebruik van één oplossing (in plaats van losse apps) gestimuleerd.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

tweede lid

Het tweede lid opent voor IT-leveranciers de mogelijkheid om ten behoeve van hun klanten subsidie aan te vragen voor het gebruik van licenties voor ITS-diensten. Dit maakt het mogelijk dat transporteurs met een kleine vloot via hun IT-leverancier gebruik kunnen maken van deze subsidie. In dat geval zal de beschikking de verplichting bevatten dat de IT-leverancier elke betrokken transporteur een de-minimisverklaring laat tekenen voor de steun die dit`de transporteur oplevert.

derde lid

SmartwayZ.NL is erop gericht de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Daarom vragen we bij een aanvraag van een transporteur die vestgingen buiten dit gebied heeft om een rapport over de voertuigen in zijn vloot. Daaruit moet blijken welk percentage van de stops in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg plaatsvonden. Dit percentage word uitgedrukt als percentage van deze stops ten opzichte van het totale aantal stops van de voertuigen in de vloot in deze periode.

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

derde en vierde lid

Voor de activiteiten bedoeld in artikel 1.4, onder b (projecten gericht op het gebruik van licenties voor ITS-diensten), gelden verschillende situaties die de maximale hoogte van de subsidie bepalen.

Voor een leverancier van logistieke in-truck oplossingen die aan alle vereisten voldoet, en een transporteur waarvan alle vestigingen in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg liggen, geldt de subsidie van € 70 per licentie voor alle licenties waarvoor hij een aanvraag doet. Dit tot een maximum van € 100.000.

Voor een transporteur waarvan niet alle vestigingen in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg liggen, geldt het volgende. Het aantal licenties waarvoor hij de subsidie van € 70 per licentie kan krijgen, is afhankelijk van het rapport over de stops van de voertuigen in zijn vloot. Stel dat de voertuigen in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag 10.000 stops maakten, en dat 3.000 van die stops in de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg waren. Dan is dat 3.000/10.000 is 30% van de stops. Dat percentage passen we toe op het aantal voertuigen in de vloot van de aanvrager. Stel dat deze uit 1.000 voertuigen bestaat. In dat geval kan de aanvrager subsidie aanvragen voor 0,3*1.000 = 300 licenties. Oftewel 300*70 is € 21.000.

Artikel 1.13 Verantwoording

eerste lid

Als de subsidie € 25.000 euro of meer bedraagt, toont de subsidieontvanger voor de activiteiten bedoeld in artikel 1.4, onder a, door een oplevertest op locatie aan dat de ITS-dienst via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd. Meer informatie over de testlocatie, plus een gestandaardiseerd testdocument, is te vinden op www.Slimmetoepassingentransport.nl.

derde lid

Als de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, stelt de provincie de subsidie ambtshalve vast. De subsidieontvanger moet desgevraagd aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de verplichtingen is voldaan. Dit doet hij, als het de subsidie betreft voor de activiteiten bedoeld in artikel 1.4, onder a, door middel van de bewijsstukken genoemd in het eerste lid. Bij de subsidie voor de activiteiten bedoeld in artikel 1.4, onder b, gaat het om de bewijsstukken genoemd in tweede lid.

Artikel 1.16 Evaluatie

De evaluatie vindt plaats via het programmeringsdocument in het kader van de reguliere Sturing- en Verantwoordingscyclus.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant

Geldend van 15-07-2022 t/m 15-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling slimme toepassingen in transport Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel kader
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2023 artikel 1.8

19-09-2023

prb-2023-11192

C2321913/5328813
16-02-2023 27-09-2023 artikel 1.8, 1.9, 1.12

07-02-2023

prb-2023-1608

Onbekend.
15-07-2022 16-02-2023 nieuwe regeling

05-07-2022

prb-2022-8371

Onbekend.