• Geldig sinds 23 juli 2021.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 29 juni 2021, houdende regels omtrent het bijdragen aan de versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant)

Geldend van 23-07-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 29 juni 2021, houdende regels omtrent het bijdragen aan de versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat er vanwege een tekort aan woningen in de provincie Noord-Brabant versneld woningen moeten worden gerealiseerd en Gedeputeerde Staten om die reden een versnelling van de voorfase van woningbouw willen bevorderen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

arbeids- en personeelsuren: uren van personeel van de bijdrageaanvrager dat al dan niet in loondienst is, niet zijnde kosten derden;

kosten derden: kosten die op factuur aantoonbaar en aan derden verschuldigd zijn;

regionale leerkringen: door regionale of subregionale ambtelijke werkgroepen georganiseerde bijeenkomsten;

subregionale woningbouwopgave: voor de betreffende subregio geldende woningbouwopgave, bedoeld in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  • a.

   gemeenten gelegen in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   een samenwerkingsverband van gemeenten als bedoeld onder a, die onder dezelfde subregionale woningbouwopgave vallen.

 • 2. Indien het samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsverklaring.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien aan de aanvrager reeds een subsidie of bijdrage is verstrekt voor dezelfde activiteiten ten behoeve van dezelfde woningbouwprojecten.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten zijn gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  de activiteiten hebben betrekking op woningbouwprojecten die onderdeel uitmaken van de subregionale woningbouwopgave;

 • c.

  de activiteiten betreffen de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van:

  • 1°.

   het proces van vergunningverlening;

  • 2°.

   het concreet uitwerken van woningbouwprojecten;

  • 3°.

   het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; of

  • 4°.

   het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

 • d.

  de activiteiten kunnen starten binnen drie maanden na verlening van de bijdrage.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking voor een bijdrage:

  • a.

   kosten derden;

  • b.

   kosten interne arbeids- en personeelsuren.

 • 2. Compensabele BTW komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 7 Vereisten aanvraag

 • 1. Aanvragen voor een bijdrage worden ingediend van 12 juli 2021 tot en met 31 mei 2023;

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier en projectplan.

Artikel 8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 7, eerste lid, vast op € 4.637.397.

Artikel 9 Hoogte van de bijdrage en verdelingswijze

De hoogte van de bijdrage betreft 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van het bedrag per aanvrager, genoemd in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 10 Verdelingswijze

Het bijdrageplafond wordt verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel, bedoeld in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   start de activiteiten binnen drie maanden na verlening van de bijdrage;

  • b.

   besteedt de bijdrage uiterlijk 31 december 2023;

  • c.

   deelt de kennis en ervaringen over versnelling van de voorfase van woningbouwprojecten binnen de regionale leerkringen;

  • d.

   verstrekt jaarlijks informatie over de voortgang van de kosten op de wijze die in de beschikking tot verlening van de bijdrage staat vermeld.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder b, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 12 Verantwoording

Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot verlening van de bijdrage vast op welke wijze de bijdrageontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aantoont dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van de verleende bijdrage. Het voorschot wordt in een keer uitbetaald.

Artikel 14 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Abv.

Artikel 15 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze regeling.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 29 juni 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij de artikelen 1, 9 en 10 van de Bijdrageregeling versnelling woningbouw Noord-Brabant

Gemeenten

Subregio

Opgave woningbouw

2022-2025 *)

Plafond / maximale hoogte bijdrage

Alphen-Chaam

Breda e.o.

190

€ 14.059

Altena

Breda e.o

1.220

€ 90.276

Asten

De Peel

285

€ 21.089

Baarle-Nassau

Breda e.o.

120

€ 8.880

Bergen op Zoom

WB-West

1.155

€ 85.467

Bergeijk

De Kempen

340

€ 25.159

Bernheze

NOB-West

860

€63.637

Best

SGE

945

€ 69.927

Bladel

De Kempen

425

€ 31.449

Boekel

NOB-west

210

€ 15.539

Boxmeer

Land van Cuijk

610

€ 45.138

Boxtel

NOB-West

645

€ 47.728

Breda

Breda e.o.

4.355

€ 322.257

Cranendonck

A2-gemeenten

300

€ 22.199

Cuijk

Land van Cuijk

640

€ 47.358

Deurne

De Peel

510

€ 37.739

Dongen

Hart van Brabant

715

€ 52.908

Drimmelen

Breda e.o.

615

€ 45.508

Eersel

De Kempen

280

€ 20.719

Eindhoven

SGE

10.025

€ 741.821

Etten-Leur

Breda e.o.

815

€ 60.308

Geertruidenberg

Breda e.o.

365

€ 27.009

Geldrop-Mierlo

SGE

685

€ 50.688

Gemert-Bakel

De Peel

675

€ 49.948

Gilze en Rijen

Hart van Brabant

670

€ 49.578

Goirle

Hart van Brabant

480

€ 35.519

Grave

Land van Cuijk

245

€ 18.129

Halderberge

WB-West

510

€ 37.739

Heeze-Leende

A2-gemeenten

240

€ 17.759

Helmond

SGE

2.750

€ 203.492

's-Hertogenbosch

NOB-West

4.180

€ 309.308

Heusden

NOB-West

1.025

€ 75.847

Hilvarenbeek

Hart van Brabant

335

€ 24.789

Laarbeek

De Peel

350

€ 25.899

Landerd

NOB-West

275

€ 20.349

Loon op Zand

Hart van Brabant

510

€ 37.739

Meierijstad

NOB-West

1.920

€ 142.074

Mill en Sint Hubert

Land van Cuijk

230

€ 17.019

Moerdijk

WB-West

770

€ 56.978

Nuenen c.a.

SGE

395

€ 29.229

Oirschot

SGE

410

€ 30.339

Oisterwijk

Hart van Brabant

560

€ 41.438

Oosterhout

Breda e.o.

825

€ 61.048

Oss

NOB-West

2.720

€ 201.272

Reusel-De Mierden

De Kempen

320

€ 23.679

Roosendaal

WB-West

1.530

€ 113.216

Rucphen

WB-West

305

€ 22.569

Sint Anthonis

Land van Cuijk

215

€ 15.909

Sint-Michielsgestel

NOB-West

390

€ 28.859

Someren

De Peel

435

€ 32.189

Son en Breugel

SGE

370

€ 27.379

Steenbergen

WB-West

395

€ 29.229

Tilburg

Hart van Brabant

7.285

€ 539.069

Uden

NOB-West

1.040

€ 76.957

Valkenswaard

A2-gemeenten

580

€ 42.918

Veldhoven

SGE

885

€ 65.487

Vught

NOB-West

500

€ 36.999

Waalre

SGE

270

€ 19.979

Waalwijk

Hart van Brabant

1.090

€ 80.657

Woensdrecht

WB-West

360

€ 26.639

Zundert

WB-West

310

€ 22.939

*) De woningbouwopgave is afkomstig uit de Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2020 (september 2020)

Toelichting behorende bij de Bijdrageregeling versnelling woningbouw Noord-Brabant

I.Algemeen deel

Achtergrond

Brabant heeft een stevige woningbouwopgave: ruim 120.000 woningen in de komende 10 jaar. Gelet op de huidige krapte op de woningmarkt en de wens het woningtekort terug te dringen ligt er de uitdaging om op zo kort mogelijke termijn zoveel mogelijk woningen aan de voorraad toe te voegen. Om deze versnelling te bewerkstelligen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties extra middelen beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit bij gemeenten tijdelijk te verhogen. De provincie heeft hier ook middelen aan toegevoegd. Door deze middelen naar rato van de woningbouwopgave van de Brabantse gemeenten beschikbaar te stellen, worden de gemeenten ondersteund om woningbouwprojecten sneller gereed te maken voor uitvoering. De voorliggende regeling voorziet hierin.

Juridisch kader

Deze bijdrageregeling is vastgesteld op grond van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant (Abv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van de bijdrage niet in de bijdrageregeling zijn vastgelegd, maar in de Abv. In de Abv staat onder meer wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en welke algemene verplichtingen gelden voor de bijdrageontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze bijdrageregeling is dus tevens bestudering van de Abv noodzakelijk.

II.Artikelsgewijs deel

Artikel 2 Doelgroep

Deze bijdrageregeling richt zich op alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Gemeenten kunnen eventueel tezamen een aanvraag indienen indien zij deel uitmaken van dezelfde subregio voor wat betreft hun woningbouwopgave (zie bijlage 1). De verdeling van de bijdragen binnen de subregio kunnen zij in dat geval zelf bepalen. Bij de aanvraag moet in dat geval de instemming van alle gemeenten uit de betrokken subregio worden overlegd.

Artikel 4 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden in dit artikel komen in aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 6 van de Abv.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Onder b

De activiteiten moeten betrekking hebben op woningbouwprojecten die reeds onderdeel zijn van de subregionale woningbouwopgave. Dat wil zeggen dat deze projecten passen binnen de vastgestelde regionale woningbouwafspraken en reeds opgenomen zijn op het meest recente overzicht van woningbouwcapaciteit van de gemeente (de zgn. ‘matrix’).

Onder c

De activiteiten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt omvatten uitsluitend de in onderdeel c genoemde activiteiten. Bij de aanvraag moet vermeld worden voor welke van deze activiteiten de bijdrage zal worden ingezet.

Artikel 6 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Er wordt uitsluitend een bijdrage geleverd voor de inzet van extra capaciteit. Dit kan zowel interne als externe capaciteit zijn.

Artikel 8 Bijdrageplafond

Het plafond omvat zowel de rijksgelden als de provinciale gelden. Ontvangen bijdragen moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed (zie artikel 11).

Artikel 10 Verdelingswijze

In bijlage 1 zijn de maximumbedragen per gemeente opgenomen die gelden voor alle activiteiten waaraan gedurende de looptijd van deze bijdrageregeling door de provincie wordt bijgedragen. Deze maximumbedragen per gemeente zijn gebaseerd op de woningbouwopgave per gemeente zoals die blijkt uit de Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant (d.d. september 2020).

Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

Eerste lid, onder c

Door ambtelijke werkgroepen worden op gezette tijden bijeenkomsten georganiseerd. Subsidieontvangers worden op grond van artikel 11 verplicht om in deze ‘regionale leerkringen’ hun ervaring met de versnelling van de voorfase van woningbouwprojecten uit te wisselen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 29 juni 2021, houdende regels omtrent het bijdragen aan de versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant)

Geldend van 23-07-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 29 juni 2021, houdende regels omtrent het bijdragen aan de versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637121/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2021 nieuwe regeling

29-06-2021

prb-2021-6047

C2282347/4905683