• Geldig sinds 15 juli 2021.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Regeling vervalt per 15-07-2026

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 juli 2021 tot het instellen van een doelgebonden depositiebank ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk en aanverwante projecten (Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant)

Geldend van 15-07-2021 t/m 14-07-2026

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 juli 2021 tot het instellen van een doelgebonden depositiebank ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk en aanverwante projecten (Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant:

Gelet op artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming en artikel 2.10a en 2.10c van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant de mogelijkheid hebben specifieke doelgebonden depositiebanken in te stellen als onderdeel van de stikstofbank en zij het vanuit groot provinciaal belang wenselijk achten een doelgebonden depositiebank in te stellen ten behoeve van het verlenen van natuurvergunningen voor projecten ten behoeven van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk, nabijgelegen gebieden waarbinnen aanverwante projecten ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk kunnen plaatsvinden, alsmede direct daaraan gerelateerde emissies buiten die gebieden;

Besluiten

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen, bedoeld in artikel 2.1 van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant, zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Artikel 2. Instelling doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk

 • 1. De doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk ingesteld ten behoeve van:

  • a.

   projecten binnen Logistiek Park Moerdijk, zoals aangeduid op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit;

  • b.

   aanverwante projecten binnen gebieden, waarbinnen ondersteunende activiteiten ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk kunnen plaatsvinden voor het functioneren van Logistiek Park Moerdijk, zoals aangeduid op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit;

  • c.

   N-emissies direct gerelateerd aan projecten als bedoeld onder a en b, die plaatsvinden buiten de begrenzing van de kaart in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2. Onderhoud aan en beheer van de doelgebonden depositiebank, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.

Artikel 3 Vulling van de doelgebonden depositiebank

Gedeputeerde Staten vullen de doelgebonden depositiebank, met behulp van de AERIUS Calculator, bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling natuurbescherming, met vrijgemaakte depositieruimte die ontstaat doordat na inwerkingtreding van dit besluit toestemmingen worden ingetrokken ten behoeve van de doelen, bedoeld in artikel 2 eerste lid.

Artikel 4 Reserveren depositieruimte in de doelgebonden depositiebank

 • 1. Gedeputeerde Staten reserveren depositieruimte in de doelgebonden depositiebank op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag en voor zover alle daarvoor benodigde depositieruimte in de doelgebonden depositiebank beschikbaar is.

 • 2. Gedeputeerde Staten gaan bij de beoordeling van de N-depositie en de depositieruimte uit van de op het moment van beslissing op de aanvraag voor de natuurvergunning geldende versie van de AERIUS Calculator, bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling natuurbescherming.

 • 3. Er kan uitsluiten depositieruimte worden gereserveerd voor voor projecten direct gerelateerd aan de doelen, bedoeld in artikel 2 eerste lid.

 • 4. Gedeputeerde Staten reserveren alleen depositieruimte als bij de aanvraag voor de natuurvergunning, waarvoor de reservering beoogd is, een toestemming van Havenbedrijf Moerdijk NV voor het desbetreffende project, bedoeld in artikel 2, is gevoegd.

 • 5. Een reservering vervalt bij de afwijzing of intrekking van een aanvraag om een natuurvergunning, waarna de hierbij betrokken depositieruimte opnieuw beschikbaar komt als vulling als bedoeld in artikel 3.

Artikel 5 Toedeling depositieruimte in natuurvergunning

 • 1. Gedeputeerde Staten delen gereserveerde depositieruimte toe bij verlening van een natuurvergunning voor zover:

  • a.

   deze is gereserveerd voor die natuurvergunning overeenkomstig artikel 4;

  • b.

   de N-depositie op geen enkel relevant hexagoon voor stikstofgevoelige habitats binnen een Natura 2000-gebied toeneemt, waarbij rekening wordt gehouden met de saldering.

 • 2. Gereserveerde en toebedeelde N-deposities zijn niet beschikbaar in het kader van andere aanvragen om natuurvergunning.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen geregistreerde ruimte in de doelgebonden depositiebank tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit toedelen. Daarna vervalt het eventuele restant aan depositieruimte in de doelgebonden depositiebank.

 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen de termijn, bedoeld in het derde lid, éénmalig met maximaal vijf jaar verlengen.

 • 5. Bij verval door tijdsverloop als bedoeld in het derde of vierde lid, bestaat geen recht op vergoeding voor reeds ingebrachte ruimte.

 • 6. Op het moment dat een natuurvergunning, waarmee saldo is toegedeeld, wordt vernietigd of ingetrokken en die vernietiging of intrekking onherroepelijk wordt, vloeit de depositieruimte terug naar de depositiebank, waarna deze weer kan worden toegedeeld.

 • 7. Het zesde lid is niet van toepassing indien de in dat lid genoemde omstandigheden zich voordoen na afloop van de termijn, bedoeld in het derde en vierde lid. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant

afbeelding binnen de regeling

Toelichting behorende bij het ‘Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant’

Algemene toelichting

Dit instellingsbesluit geldt aanvullend op de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Beleidsregel) en is uitsluitend van toepassing op Logistiek Park Moerdijk en aanverwante activiteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe saldering en die betrekking hebben op een saldo-ontvangende activiteit, en voor zover wordt verzocht om depositieruimte van de depositiebank toe te delen.

Gedeputeerde Staten hebben beleidsregels over externe saldering vastgesteld in de Beleidsregel. Met de Veertiende wijziging van de Beleidsregel is de mogelijkheid gecreëerd om naast een stikstofbank ook een doelgebonden depositiebank op te richten (artikel 2.10a en 2.10c van de Beleidsregel). Zoals de naam al aangeeft zijn dit voor een specifiek doel opgerichte depositiebanken. Dit doel kan algemeen van aard zijn, zoals een betere economische ontwikkeling of gericht van aard, zoals de ontwikkeling van een bepaalde locatie. De instelling van een dergelijke doelgebonden depositiebank vormt de basis voor de toekomstige vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming voor het betreffende project. Uit artikel 2.10c tweede lid van de Beleidsregel volgt dat Gedeputeerde Staten een doelgebonden depositiebank kunnen instellen middels een instellingsbesluit. Dit instellingsbesluit beschrijft zowel het betreffende doel als de termijn van instelling van de depositiebank.

Op 8 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het provinciaal inpassingsplan ‘Logistiek Park Moerdijk’ gewijzigd vastgesteld.1 Doel van Logistiek Park Moerdijk is om op deze grootschalige, multimodaal ontsloten locatie in West-Brabant, dat voorziet in de bovenregionale ruimtevraag naar logistiek, het mogelijk te maken dat haven-gerelateerde logistieke bedrijven zich hier kunnen vestigen.

Voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk is depositieruimte nodig. Om deze reden is er voor de oprichting van Logistiek Park Moerdijk middels dit instellingsbesluit een doelgebonden depositiebank ingesteld. Een doelgebonden depositiebank is bij uitstek een geschikt instrument voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk gelet op het afgebakende doel te weten de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk en daaraan aanverwante projecten. Maar ook omdat deze ontwikkeling gefaseerd wordt uitgevoerd. Een depositiebank maakt het mogelijk dat saldogevers hun saldo geven, zonder te moeten wachten op het tempo waarin Logistiek Park Moerdijk zich ontwikkelt.

Bovendien geeft de doelenbank de beste garantie voor het behoud van de stikstofruimte ten behoeve van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. De termijn die is gekoppeld aan de instelling van de doelgebonden depositiebank LPM is een periode van vijf jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vijf jaar.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Instelling doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk

De doelgebonden depositiebank is een voorziening, zoals omschreven in de begripsbepalingen in de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant, gericht op kunnen toedelen van in deze bank aanwezige depositieruimte voor het in dit artikel bepaalde doel. In de doelgebonden depositiebank worden daartoe gegevens opgenomen met betrekking tot de reservering, de toedeling, de afschrijving en de bijschrijving van de depositieruimte overeenkomstig dit besluit. De beschikbare depositieruimte wordt verminderd door het reserveren en toedelen van depositie aan projecten. De beschikbare depositieruimte wordt vermeerderd door de vulling.

In de jurisprudentie over externe saldering is aanvaard dat saldering in de vorm van intrekking van een toestemming van een saldogevende activiteit ten behoeve van de verlening van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de oprichting of uitbreiding van een saldo-ontvangende activiteit onder voorwaarden kan worden betrokken als mitigerende maatregel in een passende beoordeling. Er dient onder andere sprake te zijn van een directe samenhang tussen de intrekking van de toestemming en de verlening van de natuurvergunning.2 Deze samenhang tussen de ingetrokken toestemming van een saldogevende activiteit en de verlening van een toestemming ten behoeve van de saldo-ontvangende activiteit, zoals aan de orde bij reguliere externe saldering, wordt bij gebruik van de depositiebank geborgd, via voornoemde voorziening. Hierbij worden alle gegevens die behoren bij de bijschrijvingen van de doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk op bronniveau bewaard, zodat toegedeelde ruimte altijd herleidbaar blijft naar de saldogever met bronbestanden.

Artikel 3 Vulling van de doelgebonden depositiebank

De ruimte in de doelgebonden depositiebank wordt bij wijzigingen steeds opnieuw (her)berekend aan de hand van het dan geldende model van AERIUS calculator. Er is geen absoluut en afdwingbaar recht op depositieruimte voor projecten of initiatiefnemers.

Zoals uit artikel 1 volgt, zijn de begripsbepalingen uit de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant overeenkomstig van toepassing verklaard. Op vrijgemaakte depositieruimte zoals benoemd in artikel 3 zijn dan ook de eisen van toepassing zoals opgenomen in artikel 2.7, eerste tot en met vijfde en zevende tot en met twaalfde lid. Overeenkomstig de Beleidsregel geldt voor dit instellingsbesluit ook de regel dat bij externe saldering 30% van de N-emissie wordt afgeroomd (twaalfde lid).

Artikel 4 Reserveren depositieruimte in de doelgebonden depositiebank

Eerste lid

Een volledig aanvragen is een aanvraag waarop artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet (meer) hoeft te worden toegepast. Alleen in die gevallen dat een volledige aanvraag is ingediend en voldoende depositieruimte zit, kan uitgifte uit de doelgebonden depositiebank plaatsvinden.

Tweede lid

Zoals volgt uit artikel 1 van het instellingsbesluit zijn de bepalingen van de Beleidsregel overeenkomstig van toepassing op dit instellingsbesluit. Uit artikel 2.5 van de Beleidsregel volgt dat bestuurlijk is afgesproken dat AERIUS het best beschikbare model is. Om dit te benadrukken is hier expliciet opgenomen dat Gedeputeerde Staten AERIUS Calculator gebruiken bij de beoordeling van aanvragen met betrekking tot stikstofdepositie. Dit is overeenkomstig van toepassing op artikel 4 tweede lid van dit instellingsbesluit.

Derde lid

Gelet op het doelgebonden karakter van de depositiebank, moet een aanvraag voldoen aan artikel 2 eerste lid van dit besluit.

Vierde lid

In de ‘Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk’ van 2 juni 2009, welke als bijlage 2 bij de toelichting van het Provinciale Inpassingsplan ‘Logistiek Park Moerdijk’ is gevoegd, is tussen de partijen van de bestuursovereenkomst (zijnde het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk) de bereidheid aangegeven om het Havenschap Moerdijk (inmiddels Havenbedrijf Moerdijk NV) een centrale rol in de gebiedsontwikkeling voor het Logistiek Park Moerdijk toe te delen. Deze bereidheid is later uitgewerkt in de Locatie-ontwikkelings-overeenkomst ‘Logistiek Park Moerdijk’, ondertekend door provincie, gemeente en havenschap op 10 oktober 2013. In deze overeenkomst is afgesproken dat het Havenschap Moerdijk (inmiddels Havenbedrijf Moerdijk NV) verantwoordelijk is voor de planvoorbereiding en planrealisatie van het Logistiek Park Moerdijk. Een ontwikkeling zonder toestemming van Havenbedrijf Moerdijk NV zou buiten de intentie van de voornoemde overeenkomsten kunnen vallen. Ter voorkoming hiervan is in dit lid opgenomen dat bij de aanvraag voor de natuurvergunning een toestemming van Havenbedrijf Moerdijk N.V. moet zijn gevoegd voor de betreffende ontwikkeling waarop de reserveringsaanvraag ziet. De toestemming ziet toe op de inpassing van een project binnen de doelstellingen van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk volgens de voornoemde overeenkomsten.

Artikel 5 Toedeling depositieruimte in natuurvergunning

Eerste lid

Aanhef

Veelal zal een salderingsbeslissing niet separaat op schrift worden gesteld, maar zal deze zijn weerslag krijgen in de te verlenen Wnb-vergunning. Een eventueel daartegen gerichte grief kan in de procedure van de Wnb-vergunning worden meegenomen, omdat dit een zogeheten voorbereidingsbeslissing betreft.

Sub b

Per Natura 2000-gebied wordt elk relevant hexagoon voor stikstofgevoelige habitattypes het saldo dat afkomstig is van een ingetrokken toestemming van een saldogevende activiteit geregistreerd. Datzelfde gebeurt voor de onttrokken saldi voor de saldo-ontvangende activiteit. Bij onttrekking van saldo is bepalend of voor de relevante hexagonen in de depositiebank nog voldoende saldo van de (gezamenlijke) saldogevende activiteiten geregistreerd staat.

Derde en vijfde lid

In aanvulling op de Beleidsregel is bepaald dat eventuele resterende depositieruimte door tijdsverloop van het instellingsbesluit vervalt, waarbij deze ten goede komt aan de reductie van stikstofdepositie. Aangezien er geen afdwingbaar recht is op depositieruimte en de N-emissie niet aan eigendom onderhevig is, ontstaat geen recht op vergoeding bij het vervallen van resterende ruimte door tijdsverloop.

Vierde lid

Gedeputeerde Staten zullen in beginsel de termijn verlengen, mits voor het eind van de eerste termijn (vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit) genoegzaam is aangetoond dat verlenging nodig is, waaronder het feit dat nog toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden. Wanneer dit verzoek vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit wordt ingediend, is de doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk vervallen en valt de eventuele depositieruimte in de depositiebank ten gunste van de stikstofreductie.

Zevende lid

Indien de Wnb-vergunning(en) voor het betreffende project(en) wordt vernietigd of ingetrokken na de vervaldatum van de doelgebonden depositiebank (maximaal tien jaar na inwerkingtreding van het instellingsbesluit) vervalt het betrokken saldo. Dit in tegenstelling tot artikel 5 zesde lid

Indien deze omstandigheid optreedt bestaat er geen recht op vergoeding zoals ook is bepaald in het vijfde lid.

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA


Noot
1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va04

Noot
2

ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931, r.o. 3.11. (samenhang)

ABRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:166 (passende maatregel).

Wetstechnische informatie

Regeling vervalt per 15-07-2026

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 juli 2021 tot het instellen van een doelgebonden depositiebank ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk en aanverwante projecten (Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant)

Geldend van 15-07-2021 t/m 14-07-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 juli 2021 tot het instellen van een doelgebonden depositiebank ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk en aanverwante projecten (Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant)
Citeertitel Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank Logistiek Park Moerdijk Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp economie, natuur, omgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600919/15
 2. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2021 15-07-2026 nieuwe regeling

05-07-2021

prb-2021-5706

C2275065/4916161