Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 16 maart 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant)

Geldend van 08-07-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 16 maart 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten samen met de mobiliteitsregio’s regionale mobiliteitsprogramma’s hebben vastgesteld en in dat kader bijdragen willen verstrekken voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord- Brabant;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv : Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

deelprogramma: onderdeel van een regionaal mobiliteitsprogramma, waarin de uit te voeren projecten en activiteiten zijn benoemd;

deelprogrammafiche: onderdeel van een deelprogramma, dat alle essentiële informatie bevat die nodig is om in aanmerking te komen voor een provinciale bijdrage, als opgenomen in bijlage 1 van deze regeling;

deelprogrammatrekker: verantwoordelijke voor een deelprogramma, benoemd door de provincie en de desbetreffende regio;

ontwikkeldag : overleg waarin de provincie en de regio’s de regionale mobiliteitsprogramma’s en de deelprogrammafiches vaststellen;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat;

regionaal mobiliteitsprogramma: door de provincie en een regio voor die regio overeengekomen programma mobiliteit, bestaande uit deelprogramma's.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor deelprogramma’s of projecten binnen deelprogramma’s gericht op het verbeteren van de mobiliteit.

Artikel 4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het deelprogramma of het project wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het deelprogramma of het project is gericht op het verbeteren van de mobiliteit;

 • c.

  indien de aanvraag een deelprogramma betreft is het deelprogramma vastgelegd in een vastgesteld deelprogrammafiche;

 • d.

  indien de aanvraag een project binnen een deelprogramma betreft, is het project opgenomen in een vastgesteld deelprogrammafiche;

 • e.

  het project wordt uitgewerkt in een projectfiche conform het door Gedeputeerde Staten vastgestelde format projectfiche; en

 • f.

  het projectfiche, bedoeld onder e, heeft de instemming van de desbetreffende deelprogrammatrekker, blijkend uit een instemmingsverklaring conform het door Gedeputeerde Staten vastgestelde format instemmingsverklaring.

Artikel 5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking voor een bijdrage:

 • a.

  het lumpsumbedrag per deelprogrammafiche, indien de aanvraag een deelprogramma betreft;

 • b.

  het aangevraagde lumpsumbedrag, genoemd in het projectfiche, indien de aanvraag een project binnen een deelprogramma betreft, tot een maximum van het lumpsumbedrag per deelprogrammafiche, bedoeld onder a.

Artikel 6 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage voldoet aan de volgende vereisten:

 • a.

  aanvragen voor een bijdrage worden ingediend van 25 maart 2021 tot en met 28 februari 2022;

 • b.

  aanvragen voor een bijdrage bevatten:

  • 1°.

   het aanvraagformulier, conform het door Gedeputeerde Staten vastgestelde format aanvraagformulier;

  • 2°.

   een projectfiche en de instemmingsverklaring, bedoeld in artikel 4, onder e en f, indien de aanvraag een project binnen een deelprogramma betreft.

Artikel 7 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 6, onder a, vast op een totaal van € 17.497.440, waarvan:

 • a.

  € 4.428.021 voor de regio Noordoost-Brabant;

 • b.

  € 7.759.879 voor de regio Zuidoost-Brabant;

 • c.

  € 1.954.800 voor de regio Hart van Brabant;

 • d.

  € 3.354.740 voor de regio West-Brabant.

Artikel 8 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt 100% van de lumpsumbedragen, bedoeld in artikel 5.

Artikel 9 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de op de ontwikkeldagen mobiliteit vastgestelde deelprogrammafiches.

Artikel 10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project af:

   • 1°.

    binnen drie jaar na verlening van de bijdrage, indien de aanvraag een project binnen een deelprogramma betreft;

   • 2°.

    binnen vier jaar na verlening van de bijdrage, indien de aanvraag een deelprogramma betreft;

  • b.

   houdt de activiteiten die tot stand zijn gekomen met een provinciale bijdrage ten minste 5 jaar na vaststelling van de bijdrage in stand, indien het infrastructurele maatregelen betreft;

  • c.

   zorgt ervoor dat de zaak die tot stand is gekomen met een provinciale bijdrage niet binnen een periode van 5 jaar na realisering daarvan vervreemd, verhuurd of met hypotheek of andere zakelijke rechten wordt bezwaard, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de in de aanvraag omschreven bestemming onttrokken wordt, tenzij Gedeputeerde Staten hiervoor ontheffing verlenen;

  • d.

   zorgt ervoor dat in de publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit;

  • e.

   draagt er zorg voor dat aan de Europese regels voor staatssteun wordt voldaan, indien de bijdrageaanvrager niet de eindbegunstigde is van de bijdrage.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 11 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont aan dat de activiteiten, waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag.

Artikel 12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt:

  • a.

   betaald conform de afspraken in het deelprogrammafiche indien de aanvraag een deelprogramma betreft;

  • b.

   in een keer betaald, indien de aanvraag een project binnen een deelprogramma betreft.

Artikel 13 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Abv.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15 Terinzagelegging

 • 1. Deze regeling zal in het Provinciaal Blad worden geplaatst met uitzondering van bijlage 1, die ter inzage wordt gelegd.

 • 2. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in het Provinciaal Blad.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 16 maart 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 5 en artikel 8 van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant

Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage en de hoogte van de bijdrage

Deze bijlage ligt overeenkomstig artikel 136 Provinciewet digitaal ter inzage bij de Provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande linken.

Bijlage 1a behorende bij de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant/regio Noordoost-Brabant

Bijlage 1b behorende bij de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant/regio Zuidoost-Brabant

Bijlage 1c behorende bij de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant/regio Hart van Brabant

Bijlage 1d behorende bij de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant/regio West-Brabant

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 16 maart 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant)

Geldend van 08-07-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 16 maart 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord-Brabant (Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/637121/CVDR637121_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2021 Artikel 2,10

22-06-2021

prb-2021-5404

C2282609/4908855
26-03-2021 08-07-2021 nieuwe regeling

16-03-2021

prb-2021-2262

C2276580/4850324