• Geldig sinds 05 maart 2021.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende de instelling van de Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024 en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024)

Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende de instelling van de Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024 en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 1.13 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe adviescommissie in te stellen teneinde een transparante en objectieve beoordeling te waarborgen van de subsidieaanvragen onder paragraaf 1 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024;

subsidieregeling: Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over:

 • a.

  subsidieaanvragen voor wat betreft de aspecten genoemd in de artikelen 1.6 en 1.12 van de subsidieregeling; en

 • b.

  overige subsidieaanvragen op het terrein van professionele kunsten die Gedeputeerde Staten aan haar voorleggen.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit maximaal 5 leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3. Gedeputeerde Staten dragen er bij de benoeming van de leden zorg voor dat de expertise van de leden een afspiegeling vormt van de disciplines in het culturele veld en de provinciale context.

 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 5. De leden, de voorzitter en een eventuele plaatsvervangend voorzitter worden benoemd voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  door het intrekken van de subsidieregeling;

 • b.

  op het moment dat de duur waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • c.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • d.

  door het overlijden van het lid;

 • e.

  door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 6 Commissiesecretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de adviescommissie en wijzen daartoe een secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van de commissie uit.

 • 4. De secretaris voert het contact met de subsidieaanvragers indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2. De behandeling van een subsidieaanvraag vindt plaats door de voltallige commissie onder leiding van de voorzitter, behoudens in een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid.

 • 3. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.

 • 4. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1. Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2. De commissie komt tot een advies op basis van meerderheid van stemmen.

 • 3. De leden dienen zich bij hun oordeel over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich van contact met de aanvragers.

 • 4. Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming over subsidieaanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen.

 • 5. De commissie brengt uiterlijk binnen 10 weken na benoeming, een gemotiveerd advies over de subsidieaanvragen uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 6. Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 • 3. De leden van de commissie communiceren niet naar buiten over wat er in de vergadering is besproken.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie over de te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de vergoeding plaatsvindt op basis van:

  • a.

   openbaar vervoer 2e klasse trein; of

  • b.

   € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 14 Intrekking

Het Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 23 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij het Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024

Naar aanleiding van enkele onduidelijkheden in het subsidieproces voor het toekennen van subsidies op grond van paragraaf 1 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (professionele kunsten 2021-2024), zal een nieuwe adviescommissie zich buigen over de subsidieaanvragen die in 2020 zijn ingediend. Daartoe wordt een nieuw reglement vastgesteld en wordt het Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur ingetrokken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende de instelling van de Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024 en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024)

Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende de instelling van de Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024 en de regeling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024)
Citeertitel Reglement Adviescommissie professionele kunsten 2021-2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 van de Provinciewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/410043/CVDR410043_24.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2021 nieuwe regeling

23-02-2021

prb-2021-1667

C2275930/4840927