• Geldig sinds 04 maart 2021.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van een bijdrage voor het uitvoeren van het verkeersmaatregelenpakket Dommelen-Zuid (Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid Noord-Brabant)

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van een bijdrage voor het uitvoeren van het verkeersmaatregelenpakket Dommelen-Zuid (Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de negatieve effecten van het wegvallen van de aansluiting Dommelen-Noord wensen te compenseren aan de gemeente Valkenswaard door het verstrekken van een bijdrage voor het uitvoeren van het verkeersmaatregelenpakket Dommelen-Zuid, vastgelegd in de tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Valkenswaard op 19 december 2018 gesloten overeenkomst;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overeenkomst: tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Valkenswaard op 19 december 2018 gesloten overeenkomst met nummer 4315923, ter uitwerking van afspraken op grond van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 en aanvullende afspraken als gevolg van de aanleg van de nieuwe verbinding Westparallel N69

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door de gemeente Valkenswaard.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op het uitvoeren van het verkeersmaatregelenpakket Dommelen-Zuid, als bedoeld in de overeenkomst, voor zover deze een direct gevolg zijn van het laten vervallen van de aansluiting Dommelen-Noord op de Westparallel N69.

Artikel 4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten worden uitgevoerd in Dommelen;

 • b.

  de activiteiten zijn gericht op de organisatie en ondersteuning van werksessies om te komen tot een plan van verkeersmaatregelen;

 • c.

  de activiteiten zijn gericht op het opstellen van een plan van verkeersmaatregelen met betrekking tot;

  • het faciliteren van het verkeer naar de aansluiting Dommelen-Zuid; en

  • het weren van sluipverkeer;

 • d.

  het plan van verkeersmaatregelen, bedoeld onder c, wordt opgesteld in overleg met de bewoners van Dommelen;

 • e.

  de activiteiten zijn gericht op het uitvoeren van de verkeersmaatregelen, die voortvloeien uit het plan van verkeersmaatregelen, bedoeld onder c;

 • f.

  de verkeersmaatregelen, bedoeld onder e, worden uitgevoerd onder verantwoordelijk van en voor risico van de aanvrager van de bijdrage.

Artikel 5 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend na het passeren van de notariële akte van levering met betrekking tot de verkoopovereenkomst met nummer C2273693/4804781 tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Valkenswaard, maar uiterlijk voor 1 januari 2022.

Artikel 6 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, onder b, vast op € 5.000.000.

Artikel 7 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt het lumpsumbedrag van € 5.000.000, genoemd in de overeenkomst.

Artikel 8 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verstrekt op grond van de afspraken in de overeenkomst.

Artikel 9 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De bijdrageontvanger:

 • a.

  organiseert en ondersteunt werksessies om te komen tot een uitgewerkt plan van verkeersmaatregelen;

 • b.

  stelt een plan van verkeersmaatregelen op met betrekking tot;

  • 1°.

   het faciliteren van het verkeer naar de aansluiting Dommelen-Zuid;

  • 2°.

   het weren van sluipverkeer;

 • c.

  stelt het plan van verkeersmaatregelen, bedoeld onder b, op in overleg met de bewoners van Dommelen;

 • d.

  voert de verkeersmaatregelen, die voortvloeien uit het plan van verkeersmaatregelen, bedoeld onder c, uit;

 • e.

  voert de verkeersmaatregelen, bedoeld onder d, uit onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn risico;

 • f.

  houdt de activiteiten die tot stand zijn gekomen met een provinciale bijdrage tenminste 5 jaar na vaststelling van de bijdrage in stand;

 • g.

  zorgt ervoor dat de zaak die tot stand is gekomen met een provinciale bijdrage niet binnen een periode van 5 jaar na realisering daarvan vervreemd, verhuurd of met hypotheek of andere zakelijke rechten wordt bezwaard, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de in de aanvraag omschreven bestemming onttrokken wordt, tenzij Gedeputeerde Staten hiervoor ontheffing verlenen;

 • h.

  zorgt ervoor dat in de publicaties wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd, indien door of namens de bijdrageontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te financieren activiteiten.

 • i.

  overlegt een voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de bijdrage wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

Artikel 10 Betaling

Gedeputeerde Staten betalen het bijdragebedrag in een keer.

Artikel 11 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt op grond van artikel 12, onder a, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant direct vastgesteld, zonder voorafgaande verlening.

Artikel 12 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2022 eenmalig aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 23 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van een bijdrage voor het uitvoeren van het verkeersmaatregelenpakket Dommelen-Zuid (Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid Noord-Brabant)

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 23 februari 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van een bijdrage voor het uitvoeren van het verkeersmaatregelenpakket Dommelen-Zuid (Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/637121/CVDR637121_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2021 nieuwe regeling

23-02-2021

prb-2021-1630

C2275937/ 4835225