• Geldig sinds 13 januari 2021.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 8 december 2020 houdende de instelling van de Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten die verband houden met de vestiging van de wolf, met het oog op preventie van schade, laten adviseren door een commissie van deskundigen;

 

Overwegende dat het wenselijk is de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van deze commissie vast te leggen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant;

 • 2.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   Het opstellen van een schadepreventieplan en te nemen beschermingsmaatregelen voor gehouden dieren waaronder schapen en geiten, met betrekking tot de gevestigde wolf;

  • b.

   Het adviseren over de financiering van de in het schadepreventieplan opgenomen beschermingsmaatregelen;

  • c.

   Het adviseren over een goede voorbereiding op de komst van een zwervende wolf;

  • d.

   Het adviseren over de wijze waarop overleg en afstemming over de wolf in Noord-Brabant vorm kan worden gegeven, nadat de commissie haar werkzaamheden heeft beëindigd.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger namens:

  • a.

   de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), vakgroep schapenhouderij;

  • b.

   de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO);

  • c.

   de Stichting Beheer Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders (KSG);

  • d.

   de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland(VGSN);

  • e.

   de Terreinbeherende organisatie`s (TBO`s );

  • f.

   de vereniging Brabants Particulier Grondbezit;

  • g.

   de Zoogdiervereniging;

  • h.

   de stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant;

  • i.

   de gemeente Heeze-Leende

 • 2.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4.

  De leden en de voorzitter worden benoemd voor de duur van een jaar.

 • 5.

  Een lid en de voorzitter kunnen worden herbenoemd.

Artikel 3 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  op het moment dat de duur waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • b.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  door het overlijden van het lid;

 • d.

  door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Commissiesecretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie kan haar eigen werkwijze vaststellen in een reglement.

 • 2.

  De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 3.

  De commissie laat zich adviseren door belanghebbenden in het gebied.

 • 4.

  De commissie kan zich laten bijstaan met expertise gericht op ecologie en preventie.

 • 5.

  De commissie legt een voorstel voor opdrachtverlening, voor de inhuur van expertise, bedoeld in het vierde lid, voor aan Gedeputeerde Staten.

 • 6.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 6 Besluitvorming

De commissie komt tot een advies op basis van consensus.

Artikel 7 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de commissievergadering.

 • 2.

  Verslagen worden door de commissie vastgesteld.

Artikel 8 Onafhankelijkheid

De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

Artikel 9 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 10 Werkwijze

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse trein of € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 8 december 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 8 december 2020 houdende de instelling van de Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant)
CiteertitelReglement Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2021nieuwe regeling

08-12-2020

prb-2021-136

C2272249/4792945