• Geldig sinds 01 januari 2021.
    Geldig tot 01 januari 2022.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 6 oktober 2020,

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen¬belasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcenten tarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2021 bedraagt 78,4 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020 wordt op 31 december 2020 ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 13 november 2020

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate

Wetstechnische informatie

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021)
Citeertitel Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel kader

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 222 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

13-11-2020

prb-2020-8635

4785911