Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 7 juli 2020, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen in het kader van de inrichting van een klimaatrobuust beeklandschap (Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant)

Geldend van 30-07-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 7 juli 2020, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen in het kader van de inrichting van een klimaatrobuust beeklandschap (Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de intentieverklaring gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep hebben ondertekend en ter uitvoering van die intentieverklaring bijdragen wensen te verstrekken aan partijen van de intentieverklaring;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Voorbereiding projecten beeklandschap Warmbeek-Tongelreep

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat.

Artikel 1.2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • a.

  waterschap De Dommel;

 • b.

  gemeente Eindhoven;

 • c.

  gemeente Valkenswaard;

 • d.

  gemeente Heeze-Leende;

 • e.

  gemeente Waalre.

Artikel 1.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op voorbereidingshandelingen in verband met het realiseren van een klimaatrobuust beeklandschap.

Artikel 1.4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien voor het project reeds subsidie dan wel een bijdrage is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling.

Artikel 1.5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op grond gelegen in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project is gericht op de projectvoorbereidingsfase van het uitvoeringsprogramma Warmbeek-Tongelreep;

 • c.

  het project is gericht op:

  • 1°.

   een klimaatrobuust beeklandschap van Warmbeek-Tongelreep;

  • 2°.

   de verbinding van natuurterreinen, ecologische verbindingszones en realisatie van Natuurnetwerk Brabant;

  • 3°.

   de verbinding en beleving van het gebied;

  • 4°.

   het bereiken van zowel de doelen uit de kaderrichtlijn water als de Natura-2000 doelstellingen; of

  • 5°.

   het verder ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstedelijke regio.

 • d.

  het project kan uiterlijk 30 juni 2022 worden afgerond.

Artikel 1.6 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • 1.

  wordt ingediend van 16 juli 2020 tot en met 1 februari 2022;

 • 2.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • 3.

  bevat een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

   een sluitende en realistische begroting met een kostenraming en dekkingsplan.

Artikel 1.7 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.6, onder a, vast op € 240.000.

Artikel 1.8 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage betreft het bedrag per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 1.9 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de verdeling per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 1.10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project uiterlijk 30 juni 2022 af;

  • b.

   zorgt ervoor dat, indien door of namens hem een publicatie wordt gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit, in die publicatie wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant is of wordt gerealiseerd;

  • c.

   betrekt de provincie Noord-Brabant bij het project.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 1.11 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een projectrapportage.

Artikel 1.12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 1.13 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 1.14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

§ 2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij de artikelen 1.8 en 1.9 van de Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant

Projecten

Bijdragen

1.

Piekbuien en wateroverlast

€ 25.000

2.

Klimaatadaptatiestrategie Tongelreep-Warmbeek  

€ 12.000

3.

Klimaatrobuust inrichten Genneper Parken

€ 66.500

4.

Klimaatrobuust inrichten beeklandschap (A2 – landsgrens)

€ 33.000

5.

Ontwikkelingen en kansen in de landbouwsector

€ 20.000

6.

Omgeving Hotel van der Valk

€ 6.500

7.

Natuurnetwerk Brabant Waalre landgoed Achtervoorde

€ 10.000

8.

Verbeteren faunapassage en ecoduct N396

€ 5.000

9.

Verbeteren watermolenschap Gennepermolen

€ 6.500

10.

Natuurpoort Genneper Parken

€ 26.500

11.

Optimalisatie recreatie en natuur onder A2

€ 3.500

12.

Recreatieve corridor (hoofdroutestructuur)  

€ 10.000

13.

Proceskosten

€ 13.500

14.

Gebiedsvisie samenhang doelen, opgave en projecten

€ 2.000

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 7 juli 2020, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen in het kader van de inrichting van een klimaatrobuust beeklandschap (Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant)

Geldend van 30-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 7 juli 2020, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen in het kader van de inrichting van een klimaatrobuust beeklandschap (Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp bijdrage, natuur, omgeving, water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/637121/CVDR637121_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2021 artikel 1.6

20-07-2021

prb-2021-6478

C2284068/4925198
17-07-2020 30-07-2021 nieuwe regeling

07-07-2020

prb-2020-4630

C2265620/4721963