• Geldig sinds 08 mei 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 31 maart 2020, houdende de instelling van de Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich in het kader van de Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant laten adviseren bij het aangaan van grondtransacties tussen de provincie en veehouders en het wenselijk is hiertoe een commissie in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

beleidsregel: Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant;

commissie: Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze regeling;

verzoek: verzoek tot het aangaan van een grondtransactie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de beleidsregel.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over verzoeken tot het aangaan van een grondtransactie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de beleidsregel, voor wat betreft de aspecten genoemd in artikel 8, derde lid, van de beleidsregel.

Artikel 4 Samenstelling

De commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden en een onafhankelijk voorzitter.

Artikel 5 Benoeming leden en voorzitter

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten dragen er bij de benoeming van de leden zorg voor dat de expertise van de leden evenwichtig verdeeld is over de pijlers:

  • a.

   ecologisch rendement;

  • b.

   bijdrage aan bodem en watersysteem;

  • c.

   bijdrage aan landschapskwaliteit;

  • d.

   financieel-economische onderbouwing;

  • e.

   positionering op de markt.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4.

  De leden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming.

Artikel 6 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken van de beleidsregel;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • e.

  het verstrijken van de benoemingsperiode, genoemd in artikel 5, vierde lid.

Artikel 7 Commissiesecretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie en wijzen daartoe een secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3.

  De secretaris nodigt, namens de voorzitter, de leden van de commissie uit.

 • 4.

  De secretaris is verantwoordelijk voor contact met de verzoeker van de grondtransactie, indien dit voor de advisering noodzakelijk is.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2.

  Bij de commissievergadering zijn ten minste drie leden en de voorzitter aanwezig.

 • 3.

  Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 9 Besluitvorming en advies

 • 1.

  Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2.

  De commissie komt tot een advies op basis van meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 4.

  De leden dienen zich bij hun oordeel over een verzoek te baseren op de door de verzoeker en Gedeputeerde Staten verstrekte gegevens.

 • 5.

  De commissie baseert haar advies op de bijdrage van het plan aan het bodem en watersysteem, biodiversiteit, landschapskwaliteit, financieel-economische onderbouwing en positionering op de markt, alsmede op de integrale afweging van het plan als totaal.

 • 6.

  Indien de commissie dit wenst, kan zij de verzoeker uitnodigen om het plan toe te lichten.

 • 7.

  Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen en stemming over een verzoek waarbij hij direct of indirect betrokken is.

 • 8.

  De commissie brengt uiterlijk binnen een door Gedeputeerde Staten te stellen termijn, een gemotiveerd schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 9.

  Het advies wordt opgesteld door de secretaris en namens de commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 11 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

 • 2.

  Voor zover de leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 • 3.

  De leden van de commissie communiceren niet naar buiten over wat er in de vergadering is besproken.

Artikel 12 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 13 Werkwijze

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 14 Vergoeding

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.4.1 en 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant.

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 31 maart 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 31 maart 2020, houdende de instelling van de Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant)
CiteertitelReglement Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2020nieuwe regeling

31-03-2020

prb-2020-2758

C2261071/4670221