• Geldig sinds 19 maart 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 maart 2020 tot instelling van de Commissie sturen en verantwoorden en vastlegging van de van de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie (Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 3 februari 2020;

 

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

overwegende dat Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol op het financiële beheer wensen te versterken, zij het wenselijk achten daartoe een commissie in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

 

Besluiten vast te stellen het volgende reglement:

 

§ 1 Begripsbepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

accountant: door Provinciale Staten aangewezen accountant als bedoeld in artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet;

burgerlid: persoon als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020;

commissie: Commissie sturen en verantwoorden;

fractie: aanduiding voor het geheel van leden van Provinciale Staten die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard;

Statendag: dag waarop activiteiten plaatsvinden van Provinciale Staten ter voorbereiding op besluitvorming en ter besluitvorming.

sturings- en verantwoordingscyclus: opvolgende reeks van planning en kaderstelling, bijsturing en verantwoording van een begrotingsjaar.

 

§ 2 Instelling, doel, taken, bevoegdheden en samenstelling van de commissie

 

Artikel 2 Instelling en doel

 • 1.

  Er is een Commissie sturen en verantwoorden.

 • 2.

  De commissie heeft als doel met haar advisering over de sturings- en verantwoordingscyclus de controlerende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te faciliteren en te versterken.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   het adviseren over en bespreken van onderwerpen en documenten die verband houden met de sturings- en verantwoordingscyclus;

  • b.

   het geven van richting aan de accountant waaronder wordt begrepen:

   • 1°.

    het voorbereiden van de selectieprocedure van de accountant ter besluitvorming door Provinciale Staten;

   • 2°.

    het optreden als gesprekspartner voor de accountant bij de uitvoering van de interim- en jaarrekeningcontrole;

   • 3°.

    het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • c.

   het adviseren van Provinciale Staten ten aanzien van een door hen te nemen besluit of een voorgenomen opdracht van Gedeputeerde Staten of de ambtelijke organisatie aan de accountant conflicteert met de onafhankelijke positie die de accountant dient in te nemen bij de uitvoering van de interim- en jaarrekeningcontrole;

  • d.

   het uitbrengen van verslag van haar bevindingen en aanbevelingen over de onder a tot en met c genoemde onderwerpen aan Provinciale Staten.

 • 2.

  Advisering aan en besluitvorming door Provinciale Staten als bedoeld in het eerste lid, onder c, blijft achterwege indien naar het oordeel van de commissie evident geen sprake is van conflicterende belangen.

 • 3.

  De commissie kan aan Provinciale Staten een voorstel doen om de accountant nader onderzoek te laten doen in het kader van de sturings- en verantwoordingscyclus.

 • 4.

  De commissie treedt niet in de bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit leden van Provinciale Staten of burgerleden.

 • 2.

  Iedere fractie kan maximaal één lid en een plaatsvervangend lid ter benoeming aan Provinciale Staten voordragen.

 • 3.

  Provinciale Staten benoemen de leden en plaatsvervangende leden van de commissie.

 • 4.

  De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode van Provinciale Staten. Dit geldt eveneens voor tussentijdse benoemingen.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt bij beëindiging van het Statenlidmaatschap of het burgerlidmaatschap, bij ontslagname of door een met redenen omkleed besluit van Provinciale Staten.

 • 6.

  In tussentijds in de commissie opengevallen plaatsen wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 7.

  De griffier, de provinciesecretaris, leden van Gedeputeerde Staten, de accountant, medewerkers van de ambtelijke organisatie en andere belanghebbenden kunnen op uitnodiging van de voorzitter van de commissie als adviseurs deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergaderingen van de commissie;

  • b.

   het bewaken van het doel en de taken van de commissie;

  • c.

   het woordvoerderschap namens de commissie;

  • d.

   het doen naleven van dit reglement.

 • 3.

  De voorzitter kan één of meer taken mandateren aan de secretaris of één of meer leden van de commissie.

Artikel 6 Secretaris

 • 1.

  De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2.

  De griffier wijst een griffiemedewerker aan als secretaris van de commissie.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering en stelt een overzicht op van de door de voorzitter en ter vergadering aanwezige adviseurs gedane toezeggingen.

 • 4.

  De secretaris kan bij diens afwezigheid worden vervangen door een door de griffier aan te wijzen andere griffiemedewerker.

   

§ 3 Vergaderingen

 

Artikel 7 Frequentie

 • 1.

  De commissie stelt op voordracht van de secretaris een vergaderrooster vast. Bij het opstellen van dit rooster wordt rekening gehouden met de sturings-- en verantwoordingscyclus.

 • 2.

  De vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats op Statendagen.

 • 3.

  Een extra vergadering kan worden uitgeschreven indien de voorzitter of ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de commissie bestaat dit nodig acht.

Artikel 8 Oproep en agenda

 • 1.

  De secretaris zorgt dat alle leden en eventuele overige deelnemers uiterlijk tien dagen voor een vergadering een schriftelijke oproep voor de vergadering ontvangen, tenzij een kortere termijn noodzakelijk is.

 • 2.

  Gelijktijdig met de oproep worden de voorlopige agenda en bijbehorende stukken aan de leden ter kennis gebracht.

 • 3.

  De commissie stelt de agenda bij aanvang van de vergadering vast.

 • 4.

  De secretaris is verantwoordelijk voor het administreren van de aanwezigheid en afwezigheid van de leden van de commissie.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, waarbij alleen ter vergadering aanwezige leden van de commissie stemrecht hebben.

 • 2.

  Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Om een besluit te kunnen nemen dient ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden, waaronder de voorzitter, van de commissie ter vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 10 Verschaffen van inlichtingen

Op uitnodiging van de voorzitter, al dan niet op voorstel van een of meer leden van de commissie, kan een ieder voorafgaand aan de vergadering of ter vergadering toelichting verschaffen en informatie verstrekken.

Artikel 11 Openbaarheid en verslaglegging

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter dat nodig acht of indien een meerderheid van de aanwezige leden hiertoe besluit.

 • 3.

  Van de vergadering van de commissie wordt, mits de vergadering openbaar is, een digitale audio-opname gemaakt die, voor zover de locatie van de vergadering dit toelaat, ten tijde van de vergadering live te beluisteren is en die beschikbaar wordt gesteld via de website van de provincie.

   

§ 4 Slotbepalingen

 

Artikel 12 Uitleg reglement

Bij twijfel omtrent de uitleg van dit reglement en in gevallen waarin het niet voorziet, besluit de commissie, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 6 maart 2020

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

mw. mr. K.A.E. ten Cate

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 maart 2020 tot instelling van de Commissie sturen en verantwoorden en vastlegging van de van de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie (Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant)
CiteertitelReglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2020nieuwe regeling

06-03-2020

prb-2020-1526

4661762